پایان نامه حقوق با موضوع:حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی

پایان نامه  

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات(اصفهان)

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده

پاییز 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل نخست: کلیات تحقیق 2

1-1-بیان مسئله: 3

1-2-سوالات تحقیق: 1

1-3-فرضیه های تحقیق: 5

1-4-اهداف تحقیق : 5

1-5- روش تحقیق: 6

1-6-پیشینه تحقیق: 1

1-6-سازماندهی تحقیق: 1

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری 11

2-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 12

2-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16

2-3-انواع جرایم 17

2-4- عناصر تشكیل دهندۀ جرم 19

2-5-مبانی نظری جرم 20

2-6-ویژگی های جرم 21

2-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن 23

2-8 :مفهوم مسئولیت 23

2-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لا 27

2-9:انواع مسؤولیت 29

2-9-1: مسئولیت مدنی 29

2-9-1-1: مسئولیت قراردادی 30

2-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادی 32

2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان 33

2-9-2: مسؤولیت انتظامی 34

2-9-3: مسئولیت نیابتی 34

2-9-4: مسئولیت كیفری 35

2-10-تعریف مسؤولیت کیفری: 36

2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری 40

2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری 41

2-13-مسئولیت واقعی و انتزاعی 42

2-14-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 45

2-15-سابقه تاریخی مسؤولیت 45

2-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته 46

2-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری 48

2-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته 49

فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص در حمایت از بزه دیدگان 52

3-1: مفهوم شخصیت و انواع آن 53

3-1-1-:مفهوم شخص حقیقی 53

3-1-2:مفهوم شخص حقوقی 54

3-1-3: انواع اشخاص حقوقی 56

3-2: ماهیت اشخاص حقوقی: 57

3-2-1: نظریه نفی شخصیت حقوقی 57

3-2-2:نظریه امتیاز 58

3-2-3:نظریه فرضی بودن: 58

3-2-4: نظریه اعتباری بودن 59

3-2-5: نظریه واقعی بودن 60

3-3 : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان: 62

3-3-1:مسؤولیت اشخاص حقوقی : 62

3-3-2: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : 63

3-3-3: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی 64

3-3-4: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 65

3-3-4-1:فقدان قصد و اراده 65

3-3-4-2: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص 66

3-3-4-3: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم 68

3-3-4-4: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی 68

3-3-4-5: عدم تحقق اهداف مجازات 69

3-3-4-6: اصل شخصی بودن 70

3-3-5: دلایل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 71

3-3-5-1: وجود قصد واراده جمعی 72

3-3-5-2: عدم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها 72

3-3-5-3: تحقق اهداف مجازاتها 73

3-3-6: نقد دلایل موافقان و مخالفان 73

3-7: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها 74

3-8:  قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی 77

3-9: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: 81

3-10: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 84

فصل چهارم: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان 87

4-1: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 88

4-1-1:  پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 89

4-1-2: قانون صدور چک مصوب 1382 96

4-1-3: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی درقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب1392 97

4-2 : مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان 99

4-2-1: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی 100

4-2-2: مسؤولیت کیفری  اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای 107

4-2-2-1: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم 107

4-3: پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392در حمایت از بزه دیدگان 112

4-4: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی 116

4-5: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه 117

4-5-1: انحلال شخص حقوقی 119

4-5-2:مصادره ی اموال 120

4-5-3: جزای نقدی 122

4-5-4: درباره یکسری ممنوعیت ها 124

4-5-5: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها 125

4-6: مجازات تكمیلی برای اشخاص حقوقی 126

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 128

5-1-نتیجه گیری: 129

5-2-پیشنهادات: 133

منابع: 135

 

چکیده:

برای اینكه بتوان فردی را به خاطر ارتكاب جرم، مجازات كرد، وی باید دارای مسئولیت كیفری باشد و اینكه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئو لیت كیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینكه اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت كیفری بوده یا خیر،  در این باره دو نظر در نظام های حقوقی وجود دارد؛ عده ای با دلایل خود معتقد بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بوده و عده ای هم معتقد به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هستند. در کشور ما نیز بحث مسئولیت کیفری و عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز دچار ابهام بود به طوری که در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده ی تصمیم گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که شخص حقوقی مجازات نمی شد؛ در عین حال در قوانین، به طور پراکنده قانونگذار ما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه با توجه به گسترش فعالیت و نفوذ اشخاص حقوقی که به صورت قدرت های اجتماعی مدرن در آمده اند، در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نوع از جرایم کرد که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از قانون جرایم رایانه ای به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد 20 تا 22 و ماده ی 143به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.

کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، مجازات.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله:

در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی و چگونه باید پاسخگوی آن باشد؟

در این خصوص بحث های متفاوت و نظریات گوناگونی مطرح گردیده است، برخی قائل به عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی و برخی قائل به مسؤولیت جزائی این نوع از شخصیت می باشند. به اعتقادطرفداران عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، کسی را می توان در حقوق جزا مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست باشد، به عبارت دیگر تنها شخص حقیقی را می توان دارای مسؤولیت کیفری دانست و چون اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیت هستند و چونکه نمی توان جرم را به شخص خاصی منتسب نمود، پس دارای مسؤولیت جزائی نمی باشند. در مقابل عده ای معتقدند که واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد و نمی توان وجود آنها را در محدودۀ قوانین جزائی نادیده انگاشت. از طرف دیگر اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرم و جرائمی که انجام می دهند به مراتب خطرناک تر بوده و بزه دیدگان بیشتری در قلمرو جرائم آن قرار می گیرند. بزه دیدگی ناشی از جرائم ارتکاب از سوی اشخاص حقوقی، رشته ای از بزه دیدگان می باشند که در لسان دانشمندان و حقوقدانان تا کنون توجه زیادی به آنان نشده است. اما امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و از همه مهمتر پدیدۀ جهانی شدن، موجد جرائمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوبهای جرائم اشخاص حقیقی می باشد و به صورت سازمان یافته و تحت لوای اشخاص حقوقی انجام می پذیرد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلات مضاعفی مواجه هستند که قانونگذاران بایستی نسبت به وضع قوانین مناسب در جهت پیشگیری و مجازات این نوع جرائم تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. در حقوق ایران و در خصوص مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، تا قبل از قانون جرایم رایانه ای در قوانین عام صحبتی به میان نیامده بود و بعضاً در میان قوانین خاص به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی قبل و بعد از انقلاب صحبتی از مجازات این گونه جرائم به میان نیامده بود، تا اینکه در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار ما به طور عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و در مادۀ 20و143 این قانون به بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. پس قابل جمع بودن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از رویکردهای نوین و بدیع قانونگذاری می باشد که در قوانین گذشته  به هیچ عنوان وجود نداشت و وضع چنین قانونی می تواند در خصوص جرائم سازمان یافته اشخاص حقوقی بسیار کارگشا باشد و حتی بزه دیدگان بتوانند با ضمانت اجرای حتی قوی تر از جرائم اشخاص حقیقی به مقابله با آن بپردازند. لذا در این تحقیق برآنیم که با بیان سیر تحولات مسؤولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی و نظریات و ماهیت این اشخاص در نظامهای حقوقی به خصوص نظام حقوقی کشور ایران و چگونگی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازاتهای این اشخاص در جهت حمایت از بزه دیدگان بپردازیم.

 

1-2-سوالات تحقیق

1- آیا بین مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟

2- بر اساس قوانین موضوعه مجازات شخص حقوقی چگونه و با چه شرایطی محقق می شود؟

1-3-فرضیه های تحقیق:

1- بین مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی تمایزات زیادی وجود دارد.

2- بر اساس قوانین موضوعه اصل بر مجازات شخص حقیقی است و مجازات شخص حقوقی با حصول شرایطی محقق می شود.

1-4-اهداف تحقیق :

1- روشن نمودن مبانی قانونی در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی حمایت از بزه دیدگان در قبال آن.

2- تبیین تمایز و تفاوت میان مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی و اثر آن بر بزه دیدگان

3- با توجه به گسترش روز افزون مؤسسات حقوقی و همچنین انجام جرائم سازمان یافته توسط برخی از این مؤسسات و اشخاص حقوقی لزوم بازشناسی و حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی و ایحاد رویۀ واحد ضروری است.

 

 

1-5- روش تحقیق:

روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یك مطالعه كتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 161

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92