پایان نامه :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

آگوست 21, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

1-7- اثر سفت شدگی اتصالات بر کمانش اعضای فشاری

تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه مطالعه تجربی اثر میزان سفت شدگی پیچ هاي اتصالات پیچی سازه هاي فضایی بر رفتار اتصالات و پاسخ سازه انجام شده است. در این مطالعه، آثار میزان سفت شدگی پیچ ها بر شرایط سرحدي انتهایی و طول مؤثر کمانش اعضاي فشاري به طور تجربی مطالعه شده است. بیش از چهل آزمایش بر مدول هاي هرمی شکل متشکل از هشت عضو لوله اي با اتصال پیچی از نوع سیستم مرو (Mero) انجام شده است. این آزمایش ها با میزان متفاوت سفت شدگی پیچ هاي اتصالات تکرار شده اند و حاکی از تأثیر قابل ملاحظه میزان سفت شدگی پیچ ها بر طول موثر کمانش و ظرفیت باربري اعضا در نمونه هاي آزمایش بوده اند. بر اساس مطالعات انجام شده به شرح زیر ، ویژگی ها و مکانیزم واقعی عملکرد اتصالات سازه هاي فضایی تأثیر قابل توجهی در پاسخ و رفتار مجموعۀ سازه خواهند داشت [4].

 

نتایج تحقیقات ساکا و هکی [13] نشان داد که بار کمانشی یک سازه فضایی با اتصالات نیمه صلب بزرگتر از سازه نظیر آن با اتصالات مفصلی است. کاتو و همکاران [14] رفتار کمانشی الاستیک-  پلاستیک گنبدهای شبکه اي تک لایه با اتصالات نیمه صلب را مورد بررسی قرار داده و یک رابطه ساده جهت پیش بینی بار کمانشی پیشنهاد نمودند.

 

یامادا و همکاران نیز اثر انعطاف پذیري اتصال را به همراه نواقص ساخت و شرایط مختلف بارگذاري بر ظرفیت کمانشی گنبدهاي شبکه اي تک لایه مورد مطالعه قرار دادند [15].

 

تحقیقات کیتی پورنچاي و همکاران نشان داد که تأثیر لغزش پیچ بر خیز سازه هاي شبکه اي نسبتاً زیاد ولی بر مقاومت نهایی این سازه ها چندان قابل توجه نبوده است [7].

 

کاتو و همکاران تأثیرات نیمه گیرداري اتصال را بر مقاومت کمانشی گنبدهاي شبکه اي تک لایه با پلان دایروي و تحت بار قائم مورد مطالعه قرار داده و ضریب لاغري اصلاح شده اي پیشنهاد نمودند [16].

 

سوادي وودهیپونگ و همکاران با بررسی رفتار یک سیستم اتصالی تحت لنگر خمشی به روش هاي تجربی و تحلیلی نتیجه گرفتند که بارهاي کمانشی پیش بینی شده اعضا مبتنی بر فرض انتهاي مفصلی، معمولاً به میزان قابل ملاحظه اي محافظه کارانه است [17].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها