پایان نامه با کلمات کلیدی منابع انسانی، نیروی انسانی، شاخص ارزیابی

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

مورد مطالعه را از آن انتخاب کنيم،تعريف نماييم.اين تعريف بايد به اندازه اي روشن باشد که هيچ نوع پرسشي درباره قابليت تعميم پذيري يا کاربرد نتايج به هر يک از اعضاي جامعه مطرح نباشد.
جامعه آماري اين تحقيق مديران ارشد و مياني شركت بهره برداري متروي تهران و حومه مي‌باشند.
2.2.4 نمونه آماري
نمونه گيري عبارتست از انتخاب درصدي از يک جامعه به طور تصادفي به عنوان نماينده آن، همچنين تعريف ديگري از نمونه آماري عبارت است از مجموعه اي از نشانه ها که از يک قسمت،يک گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي شود،به گونه اي که اين مجموعه،معرف ويژگي هاي آن قسمت،گروه يا جامعه بزرگتر باشد.
در تحقيق حاضر به منظور نمونه گيري از جامعه آماري از روش نمونه گيري ساده استفاده شده است.
روش جمع آوري داده و انتخاب شاخص ها
جهت جمع آوري داده هاي لازم يا نمونه بايد از ابزارهاي مناسب استفاده شود.نوع اين ابزارها تابع عوامل گوناگوني از جمله ماهيت و روش تحقيق است؛ در اين تحقيق از روش هاي زير استفاده مي شود:
کتابخانه اي
جمع آوري اطلاعات از طريق مراجعه به کتابخانه ها و مطالعه مطالب ومقالات و کتاب هاي مربوطه و اينترنت ومجلات.
ميداني
در اين تحقيق،از ابزار پرسشنامه که به عنوان يکي از ابزارهاي بسيار متداول در تحقيقات پيمايشي است و همچنين مصاحبه،استفاده شده است.
پس از مطالعه و بررسي منابع کتابخانه اي و تحقيقات پيشين، پرسشنامه اي طراحي و درميان مديران و کارشناسان شرکت های صنعت مبل سازی پخش شد. در بخش نخست اين پرسشنامه، ويژگي هاي جمعيت پاسخ دهندگان از نظر ميزان تحصيلات و سابقه کاري پرسش شده است و در بخش دوم نيز از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ميزان تاثيرمناسب هر يک از شاخص هايبخش هاي مالي، مشتري، فرايند داخلي و آموزش و يادگيري را از شماره ي 1 الي 5 امتيازدهي نمايند.
3.2.4 طراحي پرسشنامه
با توجه به اين که در اين تحقيق هدف ازتهيه پرسشنامه تعيين شاخص هاي برتر به منظور ارزيابي عملکرد شرکت های صنعت مبل سازی بوده است، در ابتدا براي تعيين شاخص ها در هر کدام از 4 منظر روش کارت امتيازي متوازن، مقالات و کتاب هايي مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از انجام تحقيقاتي در اين زمينه شاخص ها در قالب جدولي در پرسشنامه جمع آوري شدند. لازم به ذکر است که از آنجايي که شاخص هاي مورد استفاده در هر کشور کاملاً متناسب با فضاي کسب و کار مي باشد و وابستگي زيادي به موقعيت سيستم مورد بررسي دارد، همچنين ممکن است داده هاي مورد نياز بسياري از شاخص ها در صنعت مورد نظر موجود نبوده و يا اطلاعات مربوط به آن ثبت نشده باشد، بنابراين در اين تحقيق به منظور انتخاب شاخص هاي متناسبتر و منطبق با شرايط محيطي علاوه بر مطالعه و کمک گرفتن از مقالات بين المللي، سعي نموديم تا پس از جمع آوري پرسشنامه ها از نظرات خبرگان استفاده نموده، تا درصورت نياز شاخص ها را با يکديگر ادغام ويا تعاريف مربوط به آنها را با توجه به داده ها و اطلاعاتي که در دسترس بود هماهنگ نماييم.
ليست شاخص هاي پرسشنامه
پس از مطالعه مقالات و تحقيقات لازم و با توجه به مدل کارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملکرد زنجيره تامين شاخص هايي استخراج شدند که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند. اين شاخص ها به شرح زير مي باشند:
جدول 4 – 1 : شاخص هاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين از چهار (B S C)
حوزه
(منظر مدل BSC)
رديف
ورودي/ خروجي
نام شاخص
ميزان اهميت شاخص
بسيارکم
(1)
کم
(2)
متوسط
(3)
زياد
(4)
بسيار
زياد (5)
منظر مالي
1
ورودي
زمان دريافت بازخورد از مشتري
 
 
 
 
 
2
خروجي
نرخ بهره وري و سود خالص
 
 
 
 
 
3
خروجي
نرخ بازگشت سرمايه
 
 
 
 
 
4
ورودي
انحراف از بودجه
 
 
 
 
 
5
ورودي
سطح شراکت خريدار – تامين کننده
 
 
 
 
 
6
خروجي
عملکرد تحويل
 
 
 
 
 
6
ورودي
ابتکار عمل در صرفه جويي هزينه هاي تامين کننده
 
 
 
 
 
7
خروجي
قابليت اطمينان تحويل
 
 
 
 
 
8
ورودي
هزينه هر ساعت عمليات
 
 
 
 
 
9
ورودي
هزينه انتقال اطلاعات
 
 
 
 
 
10
ورودي
نرخ عدم پذيرش تامين کننده (عدم همکاري با تامين کننده)
 
 
 
 
 
منظر مشتري
11
ورودي
زمان دريافت بازخورد از مشتري
 
 
 
 
 
12
خروجي
سطح ارزش محصول براي مشتري
 
 
 
 
 
13
خروجي
گستره محصولات وخدمات
 
 
 
 
 
15
خروجي
زمان سفارش گيري
 
 
 
 
 
16
خروجي
انعطاف پذيري سيستم هاي خدمات جهت پاسخگويي نيازهاي مشتريان ويژه
 
 
 
 
 
17
ورودي
سطح شراکت خريدار – تامين کننده
 
 
 
 
 
18
خروجي
زمان تحويل
 
 
 
 
 
19
خروجي
عملکرد تحويل
 
 
 
 
 
20
خروجي
کارايي روش هاي تحويل فاکتور فروش
 
 
 
 
 
21
خروجي
قابليت اطمينان تحويل
 
 
 
 
 
22
خروجي
پاسخ گويي به تحويل هاي ضروري
 
 
 
 
 
23
خروجي
کيفيت مستندسازي تحويل
 
 
 
 
 
24
ورودي
قابليت اعتماد راننده در عملکرد
 
 
 
 
 
25
خروجي
کيفيت کالاهاي تحويلي
 
 
 
 
 
27
خروجي
دستيابي به تحويل هاي بدون نقص
 
 
 
 
 
منظر فرآيندهاي کسب وکار داخلي
28
خروجي
زمان سيکل کامل زنجيره تامين
 
 
 
 
 
29
ورودي
زمان گردش مالي کل
 
 
 
 
 
30
خروجي
انعطاف پذيري سيستم هاي خدمات جهت پاسخگويي نيازهاي مشتريان ويژه
 
 
 
 
 
31
ورودي
زمان تامين تامين کنندگان در مقايسه با نرم صنعت
 
 
 
 
 
32
ورودي
سطح تحويل هاي بي نقص تامين کنندگان
 
 
 
 
 
33
ورودي
صحت روش هاي پيش بيني
 
 
 
 
 
34
خروجي
زمان سيکل توسعه محصول
 
 
 
 
 
35
ورودي
زمان سيکل خريد سفارشات
 
 
 
 
 
36
ورودي
زمان سيکل برنامه ريزي فرآيند
 
 
 
 
 
37
ورودي
کارايي زمان بندي اصلي توليد
 
 
 
 
 
38
ورودي
بهره گيري از سرمايه
 
 
 
 
 
39
ورودي
هزينه موجودي کل (موجودي انبار، موجدر در حال ساخت، ضايعات و محصول نهايي در حال انتقال)
 
 
 
 
 
منظر نوآوري و يادگيري
40
ورودي
مساعدت تامين کنندگان در رابطه با حل مشکلات فني
 
 
 
 
 
41
ورودي
توانايي تامين کنندگان در پاسخ گويي به مشکلات کيفي
 
 
 
 
 
42
ورودي
ابتکار عمل در صرفه جويي هزينه هاي تامين کننده
 
 
 
 
 
43
ورودي
مستندسازي تامين کنندگان از روندها
 
 
 
 
 
44
ورودي
بهره گيري از سرمايه
 
 
 
 
 
45
ورودي
روش هاي سفارش داخلي
 
 
 
 
 
46
ورودي
صحت روش هاي پيش بيني
 
 
 
 
 
47
خروجي
زمان سيکل توسعه محصول
 
 
 
 
 
48
خروجي
انعطاف پذيري سيستم هاي خدمات جهت پاسخگويي نيازهاي مشتريان ويژه
 
 
 
 
 
49
ورودي
سطح شراکت خريدار – تامين کننده
 
 
 
 
 
50
خروجي
گستره محصولات وخدمات
 
 
 
 
 
51
خروجي
سطح ارزش محصول براي مشتري
 
 
 
 
 
3.4 شاخص‌های ارزیابی
سیستم شاخص‌های ارزیابی در نظر گرفته شده برای این مساله در جدول (4-2) نشان داده شده است. از جدول (4-2) دیده می‌شود که سیستم شاخص‌ها هر دو دسته فاکتور ورودی و خروجی را در نظر گرفته است. سه دسته شاخص‌های ورودی به صورت دسته شاخص هزینه (شامل هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های تبادل)، دسته شاخص زمان (شامل زمان تدارک سفارش) و دسته شاخص منابع انسانی (شامل تعداد کل کارکنان) در نظر گرفته شده‌اند و سه دسته شاخص‌های خروجی به صورت دسته شاخص انعطاف‌پذیری (شامل انعطاف‌پذیری محصول و انعطاف‌پذیری تحویل)، دسته شاخص مالی (شامل حجم فروش و سود خالص) و دسته شاخص سطح سرویس (شامل نرخ تکمیل سفارش و درصد تحویل به موقع) هستند.
جدول 4 – 2 : شاخص‌های ارزیابی در نظر گرفته شده برای مساله
فاکتورها
سیستم اندازه‌گیری
نام شاخص
واحد شاخص
ورودی
هزینه
هزینه‌های مستقیم
1000 دلار
هزینه‌های عملیاتی
1000 دلار
هزینه‌های تبادل
1000 دلار
زمان
زمان تدارک سفارش
روز
نیروی انسانی
تعداد کل کارکنان
فرد
خروجی
انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری محصول
بدون بعد
انعطاف‌پذیری تحویل
روز/1
مالی
حجم فروش
1000 دلار
سود خالص
1000 دلار
سطح سرویس
نرخ تکمیل سفارش
%
درصد تحویل به موقع
%
رابطه بعضی از شاخص‌های اشاره شده در جدول (4-1) به صورت زیر است:
هزینه ماشین + هزینه کارگران + هزینه مواد اولیه = هزینه‌های مستقیم
مخارج مالی + مخارج اداری = هزینه‌های عملیاتی
مخارج پردازش اطلاعات + مخارج بازاریابی + مخارج خرید = هزینه‌های تبادل
تاریخ رسیدن سفارش – تاریخ تکمیل سفارش = زمان تدارک سفارش
سفارش تکمیل نرخ=(قبولی سفارشات کل حجم)/(رسیده سفارشات کل حجم)×100%.
موقع به تحویل درصد=(شده داده تحویل موقع به سفارشات کل حجم)/(شده انجام سفارشات کل حجم)×100%.
در مسائل دنیای واقعی اندازه‌گیری تمامی شاخص‌ها به طور دقیق و قطعی کاری نشدنی است. در این‌جا شاخص هزینه به صورت فازی در نظر گرفته می‌شود و سایر شاخص‌ها قطعی هستند. لازم به ذکر است که ارزیابی زنجیره‌ی‌تأمین در سطح تولیدکننده انجام می‌شود و اندازه‌گیری هرکدام از شاخص‌ها برای شرکت‌های کلیدی و در ارتباطشان با تأمین‌کنندگان و مشتریان انجام می‌شود.
4.4 داده‌های مساله
برای ارزیابی کارآیی شبکه زنجیره‌ی‌تأمین شش شرکت مبل‌سازی از سیستم شاخص معرفی شده در بخش قبل استفاده می‌کنیم. تمامی داده‌ها از داده‌های آماری این شش شرکت در سال 2006 استخراج شده است. جدول (4-3) مقادیر مربوط به شاخص‌های هزینه را که به صورت فازی در نظر گرفته شده‌اند نشان می‌دهد. اعداد فازی در نظر گرفته شده به صورت مثلثی متقارن هستند. در جدول (4-3) عدد اول نشان‌دهنده مرکز عدد فازی و عدد دوم نشان‌دهنده فاصله از طرفین عدد فازی مثلثی متقارن است
جدول 4– 3 : مقادیر مربوط به شاخص‌های هزینه‌ای برای زنجیره‌های تأمین
(965،105)
(535،75)
(1710،160)
(795،65)
(580،75)
(2165،275)
(995،105)
(670،110)
(1985،240)
(895،80)
(720،40)
(1790،125)
(930،105)
(560،75)
(2140،190)
(1100،160)
(645،80)
(1985،110)
جدول (4-4) دربرگیرنده سایر شاخص‌های مربوط به ارزیابی زنجیره‌ی‌تأمین شش شرکت مبل‌سازی می‌باشد. تمامی اعداد جدول (4-4) به صورت اعداد قطعی هستند.
در جداول (4-3) و (4-4) با توجه به سیستم شاخص ارزیابی بخش قبل، نشان‌دهنده هزینه‌های مستقیم، نشان‌دهنده هزینه‌های عملیاتی، نشان‌دهنده هزینه‌های تبادل، نشان‌دهنده زمان تدارک سفارش، نشان‌دهنده تعداد کل کارکنان، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری محصول، نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری تحویل، نشان‌دهنده حجم فروش، نشان‌دهنده‌ی سود خالص، نشان‌دهنده‌ی نرخ تکمیل سفارش و نشان‌دهنده‌ی درصد تحویل به موقع است.
جدول 4 – 4 : داده‌های مربوط به شاخص‌های غیر هزینه‌ای زنجیره‌های تأمین
97%
96%
2358
6790
20/1
7
1780
25
85%
84%
1947
8000
25/1
9
2096
45
88%
93%
1475
6550
35/1
4
1963
40
90%
88%
1865
5250
25/1
3
2040
30
87%
85%
2170
8260
25/1
4
1885
45
85%
86%
1540
6280
40/1
3
1768
28
5.4 مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی
مدل