پایان نامه با کلمات کلیدی مدل DEA، زنجیره تامین، کسب و کار

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

دچار تغییر شده است. نتایج مدل RDEA با دو مدل دیگر تفاوت فاحشی دارد، برای مثال زنجیره‌ی‌تأمین شماره‌ی دو که در دو مدل FDEA و DEA کلاسیک دارای رتبه‌ی اول است در مدل RDEA رتبه‌ی پنجم را کسب کرده است.
در مدل DEA کلاسیک زنجیره‌های تأمین یک و دو کارا شده‌اند و دارای مقدار کارآیی یک هستند و برای مقایسه آن‌ها باید از ابزارهای دیگری استفاده کرد ولی این حالت در مدل FDEA رخ نداده است و در این مدل زنجیره‌های تأمین به صورت مناسب‌تری رتبه‌بندی می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که برای مساله ارزابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین مدل FDEA بهتر از دو مدل DEA کلاسیک و RDAE جواب می‌دهد.
3.5 بحث
باگوات77و شارما78 (2007) يک رويکرد کارت امتيازدهي متوازن را براي مديريت زنجيره تأمين توسعه دادند که عمليات کسب و کار را از چهار جنبه‌ي: مالي، مشتري، فرآيند کسب و کار داخلي و يادگيري و رشد به صورت روزانه اندازه‌گيري و ارزيابي مي‌کند، در حالیکه این پژوهش از مدل تحلیل پوششی داده های فازی نیز علاوه بر کارت امتیازی متوازن استفاده کرده است که با استفاده از این مدل موفق به ارزیابی عملکرد در محیط های غیر قطعی شده است.
ژو79 و همکاران (2009) يک مدل تحليل پوششي داده‌ها ناهموار را براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين توسعه دادند. در حالیکه در این پژوهش علاوه بر استفاده از مدل مورد استفاده در پژوهش ژو و همکاران(2009) از مدل کارت امتیازی متوازن نیز استفاده شده است که بر اساس آن شاخص ها در چهار رويکرد مالي، فرآيندهاي داخلي سازمان، مشتري و رويکرد رشد و يادگيري در قالب يک پرسشنامه طراحي شدهاند.
ايستون80 و همکاران (2002) ارزيابي عملکرد بخش خريد را در زنجيره‌ي‌تأمين بررسي کردند. آن‌ها با اشاره به اين موضوع که اندازه‌گيري عملکرد بخش خريد و مقايسه آن عملکرد با ساير دپارتمان‌هاي خريد کاري بسيار مشکل است اين دشواري را ناشي از نبود معيار اندازه‌گيري قابل قبول و روش‌هاي مناسب براي ادغام اين معيارها و ارائه يک عملکرد کلي دانستند. آن‌ها يک مدل DEA را براي ارزيابي عملکرد خريد در صنعت پتروشيمي توسعه دادند.
در پژوهش ایستون و همکاران تنها بخشی از زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفته است در حالیکه در پژوهش کنونی کل فرایندهای زنجیره تامین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است ضمن آنکه در این پژوهش از مدل کارت امتیازی متوازن نیز جهت انتخاب شاخص ها نیز استفاده شده است.
گوناسکاران و همکاران (2004) اشاره کرده‌اند که اندازه‌گيري عملکرد و معيارهاي وابسته به زنجيره‌ي‌تأمين در تحقيقات و کارهاي عملي مورد توجه کافي قرار نگرفته است. آن‌ها چارچوبي را براي فهم بهتر اهميت ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين و معيارهاي آن توسعه دادند. آن‌ها با تنظيم يک پرسش‌نامه و ارسال آن به 150 شرکت بزرگ در صنايع مختلف و در کشور انگلستان معيارهاي ارزيابي و اهميت آن‌ها را مشخص کردند. معيارها در چهار دسته فرآيند‌هاي اصلي زنجيره‌ي‌تأمين به صورت: برنامه‌ريزي، منبع، توليد (ساخت/مونتاژ) و تحويل دسته‌بندي شده‌اند. آن‌ها پس از دريافت پرسش‌نامه‌ها و تعيين اهميت هر شاخص آن‌ها را در سه دسته‌ي کلي مديريتي استراتژيک، فني و عملياتي طبقه‌بندي کرده‌اند تا سطح مديريتي مناسب براي داشتن اختيار و مسئول بودن در قبال هر معيار مشخص شود. سطح استراتژيک عملکرد مديريت ارشد را نشان مي‌دهد. سطح فني با تخصيص منابع و اندازه‌گيري عملکرد در مقايسه با اهداف از پيش تعيين شده سروکار دارد. اندازه‌گيري عملکرد در اين بخش بازخورد خوبي از تصميمات مديران سطح مياني را ارائه مي‌دهد. اندازه‌گيري‌ها در سطح عملياتي نيازمند داده‌هاي دقيق است و نتايج تصميمات مديران سطح پايين را نشان مي‌دهد. نتايج کامل اين تحقيق در پيوست (ب) ارائه شده است.
شاخص های پرسشنامه در پژوهش کنونی در مقایسه با پژوهش گوناسکاران و همکاران(2004) براساس کارت امتیازی متوازن تعیین گردیده است که از دقت بالاتری برخوردار است.
وانگ81 و وانگ (2007) از يک مدل تحليل پوششي داده‌هاي کلاسيک براي ارزيابي عملکرد 22 زنجيره‌ي‌تأمين استفاده کردند. در تحقيق آن‌ها از معيارهايي مانند سود، تحويل به