پایان نامه با کلمات کلیدی ارباب رجوع، زمان واکنش، زمان چرخه

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

عملکرد خريد در صنعت پتروشيمي توسعه دادند.
کوجيما47 و همکاران (2008) ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين را در محيط توليد به موقع48 (JIT) در نظر گرفتند. محيط JIT در نظر گرفته شده توسط آن‌ها داراي دو نوع سيستم کانبان با تقاضاي تصادفي و زمان‌هاي فرآيندي قطعي است. آن‌ها الگوريتمي را براي ارزيابي دقيق عملکرد توسعه دادند.
گوناسکاران و همکاران (2004) اشاره کرده‌اند که اندازه‌گيري عملکرد و معيارهاي وابسته به زنجيره‌ي‌تأمين در تحقيقات و کارهاي عملي مورد توجه کافي قرار نگرفته است. آن‌ها چارچوبي را براي فهم بهتر اهميت ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين و معيارهاي آن توسعه دادند. آن‌ها با تنظيم يک پرسش‌نامه و ارسال آن به 150 شرکت بزرگ در صنايع مختلف و در کشور انگلستان معيارهاي ارزيابي و اهميت آن‌ها را مشخص کردند. معيارها در چهار دسته فرآيند‌هاي اصلي زنجيره‌ي‌تأمين به صورت: برنامه‌ريزي، منبع، توليد (ساخت/مونتاژ) و تحويل دسته‌بندي شده‌اند. آن‌ها پس از دريافت پرسش‌نامه‌ها و تعيين اهميت هر شاخص آن‌ها را در سه دسته‌ي کلي مديريتي استراتژيک، فني و عملياتي طبقه‌بندي کرده‌اند تا سطح مديريتي مناسب براي داشتن اختيار و مسئول بودن در قبال هر معيار مشخص شود. سطح استراتژيک عملکرد مديريت ارشد را نشان مي‌دهد. سطح فني با تخصيص منابع و اندازه‌گيري عملکرد در مقايسه با اهداف از پيش تعيين شده سروکار دارد. اندازه‌گيري عملکرد در اين بخش بازخورد خوبي از تصميمات مديران سطح مياني را ارائه مي‌دهد. اندازه‌گيري‌ها در سطح عملياتي نيازمند داده‌هاي دقيق است و نتايج تصميمات مديران سطح پايين را نشان مي‌دهد. نتايج کامل اين تحقيق در پيوست (ب) ارائه شده است.
بيمن (1999) به اين موضوع اشاره کرد که سيستم ارزيابي عملکرد که فقط يک معيار عملکرد را در نظر مي‌گيرد عموما ناقص است زيرا برهم‌کنش بين اجزاي مهم زنجيره‌ي‌تأمين و جنبه‌هاي مهم اهداف استراتژيک سازماني را در نظر نمي‌گيرد. او عناصر کليدي اهداف استراتژيک را به صورت منابع، خروجي و انعطاف‌پذيري شناسايي کرده و تاکيد کرده است که يک سيستم اندازه‌گيري عملکرد بايد شامل شاخص‌هايي از اين سه دسته باشد. بيمن اشاره کرده است که هر کدام از اين سه دسته شاخص‌ها، معيارهاي اندازه‌گيري مهمي دارند و اندازه‌گيري هر کدام بر روي ديگري تاثير گذار است. او تاکيد کرده است که هر سيستم اندازه‌گيري عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين حداقل بايد يک معيار از هر دسته (منابع، خروجي و انعطاف‌پذيري) را شامل شود و هر معياري که انتخاب مي‌شود بايد با اهداف استراتژيک سازماني هم‌راستا باشد.
هوآن49 و همکاران (2004) با ارائه مروري بر مدل SCOR به اين موضوع اشاره کردند که تحقيقات در سطح زنجيره‌ي‌تأمين به سه دسته شامل: سطح عملياتي، سطح طراحي و سطح استراتژيک دسته‌بندي مي‌شوند. آن‌ها سپس با ارائه مدلي و با استفاده از تکنيک AHP به بررسي عملکرد اجزاي زنجيره‌ي‌تأمين پرداختند.
چَن50 (2003) در تحقيق خود معيارهاي ارزيابي زنجيره‌ي‌تأمين را به دو دسته اصلي کمي و کيفي تقسيم کرد. شاخص‌هاي کمي شامل هزينه و استفاده از منابع مي‌باشد و شاخص‌هاي کيفي شامل کيفيت، انعطاف‌پذيري، ديد، اعتماد و نوآوري است. وي سپس براي هر کدام از اين هفت دسته شاخص، معيارهاي اندازه‌گيري را بيان کرده و سپس با استفاده از تکنيک AHP تلاش کرده است که مهمترين شاخص‌ها را براي صنعت الکترونيک شناسايي کند. وي همچنين براي ساير صنايع هم پيشنهاداتي ارائه داد.
چَن و کي51 (2003) تلاش کردند که يک ديد سيستماتيک را به‌کار گيرند و يک مدل کارا را براي اندازه‌گيري عملکرد کل زنجيره‌ي‌تأمين پيچيده ايجاد کنند. آن‌ها از تئوري مجموعه فازي براي برخورد با شرايط دنياي واقعي در فرآيندهاي ارزيابي استفاده کرده‌اند.
وانگ52 و وانگ (2007) از يک مدل تحليل پوششي داده‌هاي کلاسيک براي ارزيابي عملکرد 22 زنجيره‌ي‌تأمين استفاده کردند. در تحقيق آن‌ها از معيارهايي مانند سود، تحويل به موقع و هزينه استفاده شده است.
استمپ53 و همکاران (2010) با ارائه چارچوبي تلاش کردند مدل‌هاي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين را تحليل کنند. اين تحليل با مشخص کردن ويژگي‌هاي خاص و قابليت‌هاي هر مدل در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته است. آن‌ها همچنين تلاش کرده‌اند مدل‌ها را به صورت تحليلي به هفت لايه کوچکتر تقسيم کنند تا به مديران کمک کند که مدل مناسب براي احتياجات خود را به درستي انتخاب کنند.
کوملي54 و همکاران (2008) رويکردي را براي ارزيابي برنامه‌ريزي توليد در زنجيره‌هاي تأمين ارائه کرده‌اند. آن‌ها اشاره کردند که ارزيابي برنامه‌ريزي توليد معمولا بر پايه‌ي پارامترهاي فيزيکي مانند سطح موجودي و ارضاي تقاضا انجام مي‌شود. آن‌ها افزودن ارزيابي مالي را به مدل‌هاي کلاسيک مفيد دانستند. آن‌ها يک روش ABC را براي تخمين جريان نقدي برنامه‌ريزي توليد زنجيره‌ي‌تأمين اعمال کردند.
1.4.2 معيارهاي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين
1.1.4.2 شاخص‌هاي ارزيابي چِن
چِن (2003) در مطالعات خود شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين را به تفصيل ارائه نمود. در اين مطالعات با ارائه چارچوبي جديد شاخص‌ها به دو دسته کلي شاخص‌هاي کمي و شاخص‌هاي کيفي دسته بندي شده‌اند. شاخص‌هاي کمي شامل هزينه و استفاده از منابع55 هستند و شاخص‌هاي کيفي شامل کيفيت، انعطاف‌پذيري، ديد56، اعتماد57 و نوآوري58. در ادامه شاخص‌هاي اندازه‌گيري هر کدام از معيارهاي ذکر شده معين شده است که اين شاخص‌ها در جدول(2-1) ليست شده‌اند.
تعاريف بعضي از شاخص‌هاي اشاره شده در جدول (2-1) به صورت زير است:
هزينه توزيع
اين هزينه شامل هزينه جابجايي و انتقال، هزينه ذخيره احتياطي، هزينه زحمت کارگران بخش توزيع است.
هزينه توليد
اين هزينه شامل هزينه کارکنان بخش توليد، هزينه تعميرات و نگهداري و هزينه دوباره کاري است. همچنين مواد خريداري شده، هزينه تجهيزات و حاشيه سود تامين کننده در اين بخش قرار مي‌گيرند.
جدول 2 – 1 : دسته‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي چِن
سطح 1
سطح 2
شاخص‌هاي اندازه‌گيري
شاخص‌هاي کمي
هزينه
هزينه توزيع
هزينه توليد
هزينه موجودي
هزينه انبارداري
هزينه تشويقي و گمرکي
هزينه نامرئي
هزينه بالاسري
حساسيت به هزينه بلند مدت
استفاده از منابع
استفاده از منابع نيروي کار، ماشين، ظرفيت و انرژي
شاخص‌هاي کيفي
کيفيت
نارضايتي مشتريان
زمان پاسخ‌دهي به مشتريان
زمان تدارک
تحويل به موقع
نرخ پر شدن سفارش
احتمال کمبود در موجودي
دقت
انعطاف‌پذيري
انعطاف‌پذيري نيروي کار
انعطاف‌پذيري ماشين
انعطاف‌پذيري جابجايي مواد
انعطاف‌پذيري مسير
انعطاف‌پذيري عمليات
انعطاف‌پذيري حجم
انعطاف‌پذيري مرکب
انعطاف‌پذيري تحويل
انعطاف‌پذيري اصلاح محصول
انعطاف‌پذيري محصول جديد
انعطاف‌پذيري توسعه
ديد
زمان
صحت
اعتماد
سازگاري
نوآوري
عرضه کردن محصولات جديد
استفاده جديد از تکنولوژي
هزينه موجودي59
شامل هزينه محصولات در حين کار و محصولات تمام شده است.
هزينه انبارداري60
اين نوع هزينه معمولا به اشتباه با هزينه موجودي يکي در نظر گرفته مي‌شود اما تفاوت آن‌ها در اين است که هزينه انبارداري با تخصيص از يک زنجيره به زنجيره ديگر سروکار دارد و معمولا کالاها و محصولات تمام شده را در بر مي‌گيرد.
نارضايتي مشتريان61
يک معيار مستقيم کيفيت، سطح رضايت مشتريان است. اين معيار مي‌تواند با تعداد شکايت‌هاي ثبت شده‌ي مشتريان سنجيده شود. به هر حال، شکايت‌ها و يا يک پرسشنامه تحويلي به مشتريان فقط قسمتي از مشکل را نشان مي‌دهد. مشکلات معمولا در دسته‌هاي مختلف گروه‌بندي نمي‌شوند و معمولا حل نشده باقي مي‌مانند و يا به روش‌هاي غير سيستماتيک حل مي‌شوند. همچنين، تمامي مشتريان ناراضي وقت با ارزش خود را براي طرح شکايت صرف نمي‌کنند. آن‌ها ممکن است به راحتي تغيير موضع داده و سفارش خود را بدون توجه به تحويل خدمات ضعيف به يک تأمين‌کننده ديگر ارائه دهند. از اين‌رو، شکايت‌ها ممکن است نتوانند شرايط واقعي کيفيت از نگاه مشتريان را نشان دهند.
زمان پاسخ‌دهي به مشتريان62
عبارت از مدت زماني است که بين يک سفارش و تحويل مربوط به آن وجود دارد. اين مفهوم همچنين با عنوان زمان چرخه‌ي سفارش نيز شناخته مي‌شود که شامل زمان واکنش، زمان توليد و زمان حمل‌و‌نقل است.
زمان تدارک: زمان لازم براي شروع توليد محصولات تا کامل شدن فرآيند توليد آن‌ها. زمان تدارک از زمان انتظار در صف، زمان فرآيند توليد، زمان دسته‌بندي، زمان جابجايي و زمان انتقال تشکيل شده است. اين زمان از بسياري از عوامل خارجي و محيطي مانند ظرفيت، بارگيري و زمان‌بندي تاثير مي‌پذيرد و تاثير بزرگي بر روي کنترل و هزينه‌هاي سيستم‌هاي توليدي بر جا مي‌گذارد.
تحويل به موقع
اين عامل عملکرد تحويل محصول را اندازه‌گيري مي‌کند. تحويل به موقع را مي‌توان به صورت درصدي از سفارشات که به موقع يا قبل از تاريخ مقرر تحويل مي‌شوند، نشان داد.
نرخ پر شدن سفارش63
نرخ پر شدن را مي‌توان به صورت درصدي از سفارشات که مي‌توانند به صورت فوري تأمين شوند تعريف کرد. وقتي مشتري سفارش مي‌دهد (با اين فرض که محصول سفارش داده شده در حال حاضر در حال توليد است) مقداري از موجودي در دسترس مي‌تواند براي تأمين سريع سفارش مورد استفاده قرار گيرد. اين موضوع مي‌تواند زمان پاسخ‌دهي به مشتري را کاهش دهد و مشتري از اين پاسخ‌دهي سريع راضي خواهد بود.
صحت64
دقت و صحت محصولات تحويل شده هم يکي از معيارهاي کيفيت است. ممکن است تحويل‌هاي نادرست و يا مهمتر، تحويل محصولاتي با مشخصات ساخته شده‌ي غلط وجود داشته باشد. صحت را مي‌توان به صورت درصد تحويل کالاهاي درست به ارباب رجوع اندازه گرفت.
انعطاف‌پذيري نيروي کار65
انعطاف‌پذيري نيروي کار امروزه داراي اهميت کمتري است به خصوص اگر منظور از نيروي کار تاکيد روي کارکنان در حال آموزش باشد. اعتقاد بر اين است که با تخصصي کردن مهارت‌هاي کارگران، عملکرد مي‌تواند افزايش يابد. از اين‌رو هر فرد نقش و وظيفه مخصوص به خودش را دارد. از کارگري که مهارتش در طراحي است نمي‌توان تقاضا کرد که محصول را هم شخصا خودش بسازد. امروزه بيشتر کارهاي روتين با اتوماسيون صنعتي جايگزين شده است. فقط کارهايي که به طور مشخص به هوش انساني نياز دارند بايد توسط افراد انجام شوند و اين کارها را نمي‌توان به سادگي جايگزين کرد.
انعطاف‌پذيري ماشين
اين مورد به خصوص در زمان‌بندي کارگاهي و شرايط محدوديت دو منبعي اهميت دارد. براي يک ماشيني که مي‌تواند تعداد مختلفي از قطعات را توليد کند، بهتر اين است زمان راه‌اندازي را در هنگام تغيير ماشين يا عمليات کاهش داد. همچنين هزينه و ضايعات توليد شده در هنگام راه‌اندازي و تغيير ماشين نيز مي‌توانند کاهش پيدا کنند. از اين‌رو، تعداد و انواع عملياتي که يک ماشين بدون ايجاد جريمه‌هاي زياد و تغيير زياد در خروجي‌هاي عملکرد مي‌تواند انجام دهد، اهميت دارد. اين تعداد را مي‌توان با جايگزيني ماشين سنتي با يک ماشين انعطاف‌پذير تعيين کرد.
انعطاف‌پذيري جابجايي مواد66
مواد بايد سريعا، دقيقا و به اندازه درست به مراکز مختلف فرآيندها اختصاص داده شوند. کارخانه‌هاي بزرگ تعداد زيادي مراکز کاري دارند و ممکن است حجم‌هاي مختلفي از مواد اوليه يکسان در مراکز مختلف مورد نياز باشد. از اين‌رو، يک سيستم جابجايي مواد انعطاف‌پذير بايد به کار گرفته شود.
انعطاف‌پذيري مسير67
اگر مسيردهي فرآيند ثابت باشد، توقف‌هاي ناگهاني يا اضافه بار ماشين‌ها ممکن است