پایان نامه با واژگان کلیدی طلاق، وجود رابطه، دانشگاه تهران

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

در يادگيري الکترونيکي از آمادگي نسبي برخوردارند.
صفوي(1386) در پژوهشي با عنوان” معيارهاي توليد دروس الکترونيکي و استانداردها با توجه به جايگاه آنها در يادگيري الکترونيکي” رعايت استانداردها در توليد محتوي را باعث ايجاد رضايت در دانشجو مي‌داند، زيرا باعث مي‌شود که دانشجو با يک انتظار مشخصي با محصولات الکترونيکي انس گيرد و اين موضوع در طول دوران تحصيل به او کمک زيادي مي‌نمايد.
رئوفي و بابايي (1384) در تحقيقي با عنوان” تعيين مديريت کيفيت فراگير خدمات آموزشي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي قوچان و انطباق آن با رضايت دانشجويان” با در نظر گرفتن خدمات آموزشي دانشگاه و انطباق آن با رضايت دانشجويان در نهايت به اين نتيجه رسيدند که براي دست‌يابي به رضايتمندي بيشتر دانشجويان به عنوان مشتريان، خدمات آموزشي بايد در ارتقاء مستمر کيفيت خدمات و رشد کمي خدمات و سهولت دسترسي به منابع شرايطي مناسب فراهم آورد.
2-13 جمع بندي
تلفيق فناوري‌هاي الکترونيکي در فرآيند آموزش و يادگيري امري ضروري و اجتناب ناپذير است. يادگيرندگان با توجه به اجتماعي که در آن زندگي مي‌کنند بايد بتوانند، از رسانه‌هاي الکترونيکي براي يادگيري و آموزش مادام العمر استفاده کنند. گرايش شديد و روز افزون نسبت به آموزش مجازي حاکي از مزاياي مختلف اين روش نسبت به روش‌هاي سنتي آموزش است. در واقع، منظور از آموزش مجازي يعني محيطي مبتني بر وب که در آن دانشجويان و اساتيد با هم در تعامل مي‌باشند. اين محيط به نوعي يک کلاس الکترونيکي معمولي را به وسيله امکاناتي نظير کنفرانس ويدئويي و سيستم‌هاي چند رسانه‌اي شبيه سازي نموده و اين امکان را براي دانشجويان فراهم مي‌سازد تا به جاي شرکت در کلاس درس يا علاوه بر آن، از طرق ديگري نظير ويدئو کنفرانس، چت، پست الکترونيک و اسناد مشترک نسبت به فراگيري درس اقدام نمايند. آموزش مجازي اساسا فراگير محور و حامي يادگيرندگان است. لذا آنچه موجب بهبودي در فرآيند آموزش مي‌شود يادگيري خود راهبري است.
برنامه درسي الکترونيکي متشکل از عناصر اهداف، محتوا، فعاليت‌هاي يادگيري، مواد و منابع يادگيري، گروه‌بندي يادگيرندگان، روش‌هاي تدريس و شيوه‌هاي ارزشيابي مي‌باشد. يادگيرندگان آموزش مجازي به مهارتهايي نياز دارند تا بتوانند نيازهاي اطلاعاتي خود را در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم سازند. بنابراين ازجمله مهارتهايي که در موفقيت دانشجويان تاثير گذار مي‌باشند و بايد بيشترين توجه را به آنها داشت شامل: مهارت کار با رايانه، مهارت استفاده از ابزارها و نرم افزارهاي اينترنتي، مهارت حل مساله، مهارت تفکر انتقادي، مهارت مطالعه و راهبردهاي يادگيري، مهارت پرسشگري، مهارت فراشناختي، مهارت خودرهيابي و مهارت ارتباط همزمان و ناهمزمان مي‌باشد.
همچنين با توجه به گسترش دوره‌هاي يادگيري الکترونيکي در نظام آموزش عالي ايران، بررسي ميزان برخورداري دانشجويان الکترونيکي از اين مهارت‌ها و رابطه آن با عوامل گوناگون آموزشي حائز اهميت است. نتايج پژوهش‌هاي انجام شده داخلي و خارجي نشان مي‌دهند که با توجه به عصري که در آن به سر مي‌بريم، برخورداري فراگيران از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي بسيار حائز اهميت است و مسئولان آموزشي بايد در پي فراهم کردن شرايط و زمينه‌هايي براي تجهيز فراگيران به اين مهارتها باشند. نتايج متعدد حاصل برخي از پژوهش‌ها نشان داده است که مهارت دانشجويان در زمينه‌هاي شناختي و فراشناختي در سطح مطلوبي مي‌باشد و همچنين در زمينههاي کار با اينترنت و رايانه و مهارت‌هاي ارتباطي از آمادگي‌هاي مناسبي برخوردار مي‌باشند. در اکثر پژوهشهايي که انجام شده است، محققان به مواردي اشاره دارند که توجه به آن‌ها در فراگيران براي شرکت در دوره‌هاي مجازي، به عنوان عوامل مهمي در نظر گرفته شده‌اند که در موفقيت فراگيران تاثير گذار مي‌باشند. همچنين برخي ديگر از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که دانشجويان از مهارتهاي مناسبي برخوردار نمي‌باشند و بايد اقداماتي براي بهبود آنان انجام گيرد.
فصل سوم
روش پژوهش
3 مقدمه
تحقيق در تعليم و تربيت به مجموعه فعاليتهايي اطلاق مي‌شود که از طريق آن و با عنايت به اصول و روشهاي علمي، پديد? آموزشي و تربيتي مورد پژوهش قرار مي‌گيرد و هدف آن کشف اصول کلي يا تفسير رفتاري است که از آن براي تبيين، کنترل و پيش‌بيني رويدادهاي آموزشي استفاده مي‌شود(دلاور،31:1386).
3-1 روش پژوهش
اين پژوهش از نوع توصيفي – همبستگي است. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آن‌ها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد(سرمد و همکاران،90:1385). در تحقيقات همبستگي، براي کسب اطلاع از وجود رابطه بين متغيرها انجام مي‌پذيرد، ولي در آنها الزاماً کشف رابط? علت و معلولي موردنظر نيست. در تحقيق همبستگي بر کشف وجود رابطه بين دو گروه از اطلاعات تأکيد مي‌شود، اينها اطلاعاتي است که در خصوص يک متغير در دو جامعه يا دو موقعيت گردآوري شده، يا اطلاعاتي است که در خصوص دو يا چند متغير در يک جامعه تهيه شده است. در اين تحقيقات محقق مي‌خواهد بداند که آيا بين دو چيز يا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگي وجود دارد يا خير(حافظ نيا،67:1384).
3-2 جامعه آماري پژوهش
جامعه107 به مجوعه افراد، اشيا و يا بطورکلي پديده‌هايي اطلاق مي‌شود که محقق مي‌تواند نتيجه مطالعه خود را به کليه آنها تعميم دهد. آحاد جامعه آماري داراي ويژگيهاي مشترکي مي‌باشند که آنها را از ساير پديده‌هاي خارج از قلمرو جامعه آماري مشخص مي‌سازد(بياني،167:1378). جامعه‌ي آماري اين پژوهش دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي مهرالبرز و دانشگاه تهران هستند که در سال 91-92 به تحصيل مشغول‌اند. تعداد اين دانشجويان مجموعا در دو دانشگاه 2872 نفر هستند.
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري
نمونه به بخشي از جامعه آماري اطلاق مي‌شود که ويژگيها و صفات جامعه آماري را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماري قضاوت کند. در عين حال نمونه آماري بايد قابل دسترسي بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد(بياني،167:1387). براي تعيين حجم نمونه از اين جامعه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و روش نمونه گيري طبقه‌اي 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از بين مجموعا 338 پرسشنامه توزيع شده، تعداد 322 پرسشنامه عودت داده شد.
3-4 روش‌هاي جمع آوري اطلاعات
در اين پژوهش براي گردآوري داده‌‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه به عنوان يکي از متداولترين ابزار جمع‌آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي مي‌باشد. در تحقيقات توصيفي و نيز تحقيقاتي که از گستره جغرافيايي زيادي برخوردار باشد يا افراد جامعه آماري و نمونه آن زياد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه‌اي استفاده مي‌شود(حافظ نيا،1387: 45). پرسشنامه‌هاي استفاده شده در اين پژوهش به شرح زير مي‌باشند:
الف) پرسشنامه سنجش ميزان آمادگي ورود به دوره‌هاي يادگيري الکترونيکي: پرسشنامه سنجش ميزان آمادگي ورود به دوره‌هاي يادگيري الکترونيکي در 4 مقوله و 38 گويه بر اساس طيف ليکرت (خيلي کم=1، کم=2، متوسط=3، زياد=4، خيلي زياد=5)تنظيم شد. اين پرسشنامه با هدف سنجش ميزان آمادگي ورود به دوره‌هاي يادگيري الکترونيکي در دانشجويان بر اساس تقسيم بندي سراجي و يارمحمدي(1389) از مهارتهاي يادگيري الکترونيکي شامل: کار با رايانه و اينترنت(گويه‌هاي 1 تا 10)، مهارت ارتباطي(گويه‌هاي 11 تا 15)، مهارت‌هاي شناختي(گويه‌هاي 16 تا 22)، مهارت‌هاي فراشناختي(گويه‌هاي 23 تا 38) تدوين شد.
ب) پرسشنامه سنجش رضايت تحصيلي دانشجويان: اين پرسشنامه با هدف سنجش رضايت تحصيلي دانشجويان تدوين شد. 26 گويه بر اساس طيف ليکرت(خيلي کم=1، کم=2، متوسط=3، زياد=4، خيلي زياد=5)تنظيم شد. پرسشنامه مذکور در 4 مقوله شامل محتوا(1 تا 5)، دسترسي به منابع يادگيري(6 تا 10)، تعاملات اجتماعي (11 تا 17)، مستقل آموزي(18 تا 26) مي‌باشد.
ج) پيشرفت تحصيلي دانشجويان: نمره پيشرفت تحصيلي دانشجويان از طريق خوداظهاري آنها بدست آمده که به اين صورت در پنج طيف طبقه‌بندي گرديد؛ معدل 12-0 خيلي ضعيف، معدل 14-12 ضعيف، معدل 16-14 متوسط، معدل 18-16 خوب، معدل 20-18 عالي در نظر گرفته شد.
3-5 روايي و پايايي
مقصود از روايي108، آن است که وسيل? اندازه‌گيري بتواند خصيص? موردنظر را واقعاً اندازه بگيرد نه صفت ديگري را. روايي آن خصيص? ابزار يا روش جمع‌آوري داده‌هاست که دانستن آن خصيصه همان مقولاتي را تعيين مي‌کند که براي تعيين آن مقولات طرح ريزي شده است(ساروخاني،138:1378). پايايي109پژوهش بيانگر قابليت تکرار و همساني در روشها، شرايط و نتايج آن است(خوي نژاد،13:1383). در اين پژوهش براي تعيين روايي ابزارهاي اندازه‌گيري که شامل دو پرسشنامه بود از روايي محتوايي110 استفاده شد. پرسشنامه‌هاي تدوين شده در اين پژوهش جهت تعيين روايي به هفت نفر از متخصصان ارائه شد و مورد تأييد آنها قرار گرفت. براي تعيين ضريب پايايي اين پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. مقدار آن در پرسشنامه سنجش ميزان آمادگي ورود به دوره‌هاي الکترونيکي84/0و در پرسشنامه سنجش رضايت تحصيلي 87/0محاسبه شد.
3-6 روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش
براي تجزيه و تحليل داده‌ها از شاخص‌هاي آمار توصيفي شامل؛ فراواني، ميانگين، درصد، نمودار، جدول و از شاخص‌هاي استنباطي شامل آزمون t تک گروهي، آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. از نرم افزار spss جهت تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد.
فصل چهارم
تجزيه وتحليل يافته‌هاي پژوهش
4 مقدمه
تحقيق علمي عبارت است از تلاش کاوشگرانه‌اي که با آداب خاصي به طور نظام يافته با هدف کشف مجهوري به منظور گسترش قلمرو معرفتي نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصاديق خارجي داشته باشد. اين تلاش تحقيقاتي مي‌تواند در کليه حوزه‌هاي معرفتي بشر اعم از حوزه، علوم مادي(فيزيکي) و انساني و علوم الهي و ماوراءالطبيعي انجام پذيرد و چنان که عده‌اي مي‌پندارند، تحقيق علمي صرفاً در حوزه ماديات و علوم طبيعي مفهوم ندارد(دلاور،46:1385).
در اين فصل از پژوهش با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مناسب، داده‌هاي جمع‌آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و در سه بخش اطلاعات جمعيت شناختي نمونة مورد مطالعه، تحليل سؤالات و تحليل فرضيه‌هاي پژوهش، اطلاعات به دست آمده ارائه مي‌گردد.
4-1 توصيف يافته‌هاي پژوهش
توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه موردمطالعه:
جنسيت نمونه مورد مطالعه:
جدول 4-1: فراواني و درصد فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک جنس
شاخص
جنس
فراواني
درصد فراواني
پسر
179
6/55
دختر
143
4/44
جمع
322
100
کل نمونه آماري مورد مطالعه شامل 322 نفر از دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران (مهر والبرز و دانشگاه تهران)،بودند که 179 نفر (6/55 درصد) آنها پسر و 143 نفر (4/44 درصد) دختر هستند.
آزمون کولموگروف – اسميرونوف
جدول4-2: نتيجه آزمون کالموگروف – اسميرونوف براي نرمال بودن توزيع داده ها
شاخص
متغيرها
تعداد نمونه
مقدارZ
سطحمعناداري
رضايت تحصيلي
322
610/0
850/0
مؤلفه ها
محتوا
322
342/1
055/0
دسترسي منابع يادگيري
322
299/1
069/0
تعاملات