پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، سطح معنادار، استاندارد

پایان نامه  

اجتماعي
322
343/1
054/0
مستقل آموزي
322
347/1
053/0
مهارتهاي يادگيري الکترونيکي
322
464/0
983/0
مؤلفه ها
کار با رايانه و اينترنت
322
318/1
062/0
مهارت ارتباطي
322
348/1
053/0
مهارتهاي شناختي
322
347/1
053/0
مهارتهاي فراشناختي
322
103/1
175/0
پيشرفت تحصيلي (معدل)
322
355/1
051/0
با توجه به نتايج آزمون کالموگروف – اسميرونوف در جدول (4-2) ميتوان اظهار نمود که متغيرهاي رضايت تحصيلي، مهارتهاي يادگيري الکترونيکي و زيرمقياس هاي آن و پيشرفت تحصيلي در جامعه آماري مورد مطالعه نرمال ميباشند، زيرا سطح معناداري کليه مقادير Z در هريک از متغيرها بزرگتر از 05/0 مي‌باشد (05/0p). بنابراين از آزمون‌هاي پارامتري براي تحليل سؤال ها و فرضيه‌هاي تحقيق مي‌توان استفاده کرد.
4-2 تجزيه و تحليل سؤال هاي پژوهش:
سؤال1) مهارت هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران (مهر البرز و دانشگاه تهران)، چه ميزان است؟
جدول4-3: بررسي ميزان مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران (مهر البرز و دانشگاه تهران)،با استفاده از آزمون t يکطرفه
شاخص
متغير
ميانگين مشاهده‌شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري111
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي
48/3
21/0
3
93/40
321
01/0
مولفه ها
کار با رايانه و اينترنت
50/3
40/0
3
41/22
321
01/0
مهارتهاي ارتباطي
35/3
56/0
3
14/11
321
01/0
مهارتهاي شناختي
57/3
49/0
3
97/20
321
01/0
مهارتهاي فراشناختي
52/3
29/0
3
75/31
321
01/0
نتايج آزمونt يکطرفه در جدول (4-3) نشان ميدهد ميانگين مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان 48/3 با انحراف معيار 21/0 است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است؛ و اين تفاوت در سطح01/0 معنادار است(01/0 p). بنابراين با 99% اطمينان مي‌توان گفت که ميزان مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران(مهر البرز و دانشگاه تهران)، بالاتر از حد متوسط است. همچنين تفاوت ميانگين مؤلفه‌هاي مهارت کار با رايانه و اينترنت 50/3 با انحراف معيار 40/0، مهارت ارتباطي 35/3 با انحراف معيار 56/0، مهارتهاي شناختي 57/3 با انحراف معيار 49/0 و مهارتهاي شناختي 52/3 با انحراف معيار 29/0 با ميانگين آماري(3) در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين به طور کلي با 99% اطمينان مي‌توان گفت که مهارتهاي يادگيري الکترونيکي (و مؤلفه هاي آن) دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران(مهر والبرز و دانشگاه تهران)، بالاتر از حد متوسط است.
سؤال2) رضايت تحصيلي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران (مهر البرز و دانشگاه تهران)، چه ميزان است؟
جدول4-4: بررسي ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران (مهر البرز و دانشگاه تهران)،با استفاده از آزمون t يکطرفه:
شاخص
متغير
ميانگين مشاهده‌شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري112
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
رضايت تحصيلي
40/3
24/0
3
56/29
321
01/0
مولفه ها
محتوا
48/3
53/0
3
25/16
321
01/0
دسترسي منابع يادگيري
28/3
59/0
3
73/8
321
01/0
تعاملات اجتماعي
34/3
46/0
3
17/3
321
01/0
مستقل آموزي
50/3
39/0
3
55/2
321
01/0
نتايج آزمونt يکطرفه در جدول (4-4) نشان ميدهد ميانگين رضايت تحصيلي دانشجويان 40/3 با انحراف معيار 24/0 است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است؛ و اين تفاوت در سطح01/0 معنادار است (01/0 p). بنابراين با 99% اطمينان مي‌توان گفت که ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران (مهر البرز و دانشگاه تهران)، بالاتر از حد متوسط است.همچنين تفاوت ميانگين مؤلفه‌هاي رضايت از محتوا 48/3 با انحراف معيار 53/0، دسترسي منابع يادگيري 28/3 با انحراف معيار 59/0، تعاملات اجتماعي 34/3 با انحراف معيار 46/0 و مستقل آموزي 50/3 با انحراف معيار 39/0 با ميانگين آماري(3) در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين به طور کلي با 99% اطمينان مي‌توان گفت که رضايت تحصيلي (و مؤلفه هاي آن) دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران (مهر والبرز و دانشگاه تهران)، بالاتر از حد متوسط است.
سؤال3) پيشرفت تحصيلي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران (مهر البرز و دانشگاه تهران)، چه ميزان است؟
جدول4-5: توصيف ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران(مهر البرز و دانشگاه تهران)
شاخص
متغير
تعداد
کمترين نمره
بيشترين نمره
دامنه
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
واريانس
پيشرفت تحصيلي
322
12
20
8
91/16
17
75/1
08/3
براساس اطلاعات مندرج در جدول (4-5) کمترين نمره معدل دانشجويان 12و بيشترين 20 بوده است. دامنه معدل دانشجويان 8 و ميانگين معدل دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران(مهر والبرز و دانشگاه تهران)، 91/16 و ميانه 17 است. انحراف معيار (ميزان پراکندگي) معدل دانشجويان 75/1 است.
فرضيه1) بين مهارت هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکزآموزش مجازي و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد.
جدول4- 6: بررسي رابطه بين مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و پيشرفت تحصيلي با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون
شاخص
متغيرها
تعداد
ضريب
همبستگي
سطح معناداري
مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي
پيشرفت تحصيلي
322
217/0
01/0
کار با رايانه و اينترنت
322
004/0
05/0
مهارت‌هاي ارتباطي
322
020/0
05/0
مهارت‌هاي شناختي
322
148/0
01/0
مهارت‌هاي فراشناختي
322
340/0
01/0
براساس نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي پيرسون در جدول (4-6)، بين مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان و پيشرفت تحصيلي (217/0+=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زيرا (01/0 p). بنابراين با 99 % اطمينان مي توان گفت هرچه مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان بالاتر باشد، پيشرفت تحصيلي آنان نيز افزايش مي يابد و بالعکس. به علاوه ميتوان 7/4 درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي دانشجويان را از روي مهارتهاي يادگيري الکترونيکي آنان تبيين کرد. همچنين بين مهارتهاي شناختي (148/0+=r) و مهارتهاي فراشناختي (340/0+=r) با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زيرا (01/0 p). بنابراين با 99 % اطمينان مي‌توان گفت هرچه مهارتهاي شناختي و فراشناختي دانشجويان بالاتر باشد، پيشرفت تحصيلي آنان نيز افزايش مي يابد و بالعکس. همچنين ميتوان 2/2درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي دانشجويان را از روي مهارتهاي شناختي و 5/11درصد توسط مهارتهاي فراشناختي آنان تبيين کرد. اما بين مهارت کار با رايانه (004/0+=r) و مهارت ارتباطي (020/0+=r) با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري 05/0 P رابطه همبستگي مثبت و با شدت خيلي پايين وجود دارد.
فرضيه 2) بين مهارت هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکزآموزش مجازي و رضايت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد.
جدول4- 7: بررسي رابطه بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و رضايت تحصيلي با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون
شاخص
متغيرها
تعداد
ضريب
همبستگي
سطح معناداري
مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي
رضايت تحصيلي
322
345/0
01/0
کار با رايانه و اينترنت
322
041/0
05/0
مهارت ارتباطي
322
027/0
05/0
مهارت‌هاي شناختي
322
224/0
01/0
مهارت‌هاي فراشناختي
322
517/0
01/0
براساس نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي پيرسون در جدول (4-7)، بين مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان و رضايت تحصيلي (345/0+=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زيرا (01/0 p). بنابراين با 99 % اطمينان مي توان گفت هرچه مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان بالاتر باشد، رضايت تحصيلي آنان نيز افزايش مي يابد و بالعکس. به علاوه ميتوان 9/11درصد از واريانس رضات تحصيلي دانشجويان را از روي مهارتهاي يادگيري الکترونيکي آنان تبيين کرد. همچنين بين مهارتهاي شناختي (224/0+=r) و مهارتهاي فراشناختي (517/0+=r) با رضايت تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زيرا (01/0 p). بنابراين با 99 % اطمينان مي توان گفت هرچه مهارتهاي شناختي و فراشناختي دانشجويان بالاتر باشد، رضايت تحصيلي آنان نيز افزايش مي يابد و بالعکس. همچنين ميتوان 5 درصد از واريانس رضايت تحصيلي دانشجويان را از روي مهارتهاي شناختي و 7/26درصد توسط مهارتهاي فراشناختي آنان تبيين کرد. اما بين مهارت کار با رايانه (041/0+=r) و مهارت ارتباطي (027/0+=r) با رضايت تحصيلي رابطه معناداري 05/0 P رابطه همبستگي مثبت و با شدت خيلي پايين وجود دارد.
فرضيه3) بر اساس مهارت هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي مي‌توان ميزان پيشرفت تحصيلي و رضايت تحصيلي دانشجويان را پيش بيني کرد.
به منظور بررسي تأثير مؤلفه هاي مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان بر پيشرفت تحصيلي و رضايت تحصيلي، بايد از آناليز رگرسيون چندمتغيره استفاده کرد. براي استفاده از مدل رگرسيون لازم است پيش‌فرضهاي استفاده از آن مورد آزمون قرار گيرد. براساس اطلاعات جداول(4-8) و (4-9)، Fهاي مشاهده شده در سطح 01/0 معنادار بوده، بنابراين معادله رگرسيون قابل تعميم به کل جامعه آماري بوده است. همچنين مقدار آزمون دوربين واتسون (در بازه 5/1 تا 5/2) بدست آمد که استقلال خطاها را نشان مي دهد و براساس شاخص‌هاي هم خطي بودن( تولرنس و تورم واريانس(VIF))؛ بين متغيرهاي پيش بين همخطي وجود نداشته و نتايج حاصل از مدل رگرسيون قابل اتکا است. و شرط نرمال بودن متغيرها نيز برقرار است(مراجعه به جدول4-2). بنابراين شرايط استفاده از رگرسيون برقرار مي‌باشد.
جدول 4-8: نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره تاثير مؤلفه هاي مهارتهاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي بر پيشرفت تحصيلي
مدل
ضريب همبستگي(R)
ضريب تعيينR2
ضريب تعيين اصلاح شده R2
دوربين واتسون
F
سطح معناداري
مهارتهاي فراشناختي
340/0
116/0
113/0
79/1
80/41
000/0
مهارتهاي شناختي
359/0
129/0
123/0
55/23
000/0
مدل
ضرايب غيراستاندارد
ضرايب‌استاندارد
t
سطح معناداري
مفروضه هاي هم‌خطي
B
ميانگين‌خطاي استاندارد
Beta
تولرنس
Tolerance
تورم‌واريانسVIF
مقدار ثابت
592/8
230/1
983/6
000/0
مهارتهاي فراشناختي
944/1
311/0
328/0
252/6
000/0
990/0
01/1
مهارتهاي شناختي
412/0
188/0
115/0
191/2
029/0
990/0
01/1
در ابتدا پيشرفت تحصيلي به عنوان متغير ملاک و مؤلفههاي مهارتهاي يادگيري الکترونيکي(کار با رايانه و اينترنت، مهارت ارتباطي، مهارتهاي شناختي و مهارتهاي فراشناختي) به عنوان متغيرهاي پيشبين در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام113نشان داد که مهارتهاي فراشناختي بيشترين تأثير را بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان داشته و وارد مدل شد و در مرحله بعد مهارتهاي شناختي وارد مدل گشت و مشخص شد ساير مهارتهاي يادگيري الکترونيکي تاثير چنداني در مدل رگرسيون نداشته و حذف شدند. بنابراين نتايج بيانگر آن است که 116/0 از تغييرات پيشرفت تحصيلي دانشجويان توسط مهارتهاي فراشناختي و 129/0 توسط مهارتهاي شناختي تبيين ميگردد. همچنين سهم مهارتهاي فراشناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان 8/32 درصد و سهم مهارتهاي شناختي 5/11 درصد ميباشد. مدل نهايي عبارت است از:
592/8 +

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *