پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، آموزش از راه دور، سنجش و آموزش

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

تکاليف و ساير پارامترهاي مورد انتظار، به بيان ديگر درست مشابه کلاس درس حضوري کلي? فعاليت‌هاي آموزشي مانند برگزاري سمينار، پروژ? تحقيقاتي، تکميل رساله، امتحان و آزمون نيز در اين سيستم صورت مي‌گيرد و عوامل مختلف تدارکاتي و ستادي جهت طراحي و اجراي دوره فعاليت مي‌کنند. اما در اين سيستم نيز دو عنصر دانشجو و استاد رکن اصلي فعاليت آموزشي را تشکيل مي‌دهند(بخشي خانيکي،124:1381).
محيط يادگيري مجازي داراي امکانات و ابزارهاي شخصي‌سازي متعددي است که به شکل‌هاي مختلف مي‌توان آن را با برنامه‌درسي آموزش و پرورش جامعه اطلاعاتي تلفيق کرد. با استفاده از امکانات چندرسانه‌اي اين فناوري مي‌توان محتواي با کيفيتي را توليد و از طريق امکان هرمکاني و هرزماني، آن را در دسترس يادگيرندگان در مناطق مختلف کشور قرار داد و از اين طريق ضعف و نبود برخي از معلمان با صلاحيت و تخصصي در بعضي از مناطق را جبران نمود. به علاوه محيط مجازي با تسهيل ميزان و نحوه دسترسي کاربران به اطلاعات، آنها را با مهارت‌هاي تحليل، نقد و به کارگيري صحيح اطلاعات آشنا مي‌سازد. ويژگيهايي مانند مهارت کار با رايانه و اينترنت، مهارت خودآموزي، خودانگيختگي، داشتن تفکر حل مسئله و انتقادي، مهارت مديريت زمان، علاقمندي به يادگيري، مهارت خود رهيابي3، توان ارتباط با گروه، خودارزيابي، قدرت پرسشگري، مهارت مباحثه، مسئوليت‌پذيري، مهارت استفاده از منابع يادگيري آن لاين و به کارگيري راهبردهاي يادگيري به مثابه ويژگي‌هاي يادگيرندگان مجازي در نظر گرفته شده است(سراجي،1391).
1-1 بيان مساله
نيازهاي جديد و گستردگي تقاضا، عرصه آموزش را دچار تحولات عظيمي کرده و مناطق بسياري را زير پوشش قرار داده است. رويکردهاي نويني در عرصه آموزش مطرح شده است که آموزش از راه دور يکي از اين رويکردها است(بابايي، 1389: 39). آموزش از راه دور براي سازمان دادن فرايند ياددهي‌يادگيري بوسيل? يک سازمان به منظور انتخاب و کاربرد راهکارهايي براي استفاده از فناوري‌هاي جديد در آموزش است، تا بتواند ارتباط دوسويه‌اي ميان ياددهنده و يادگيرنده ايجاد کند و هدف آن تسهيل کردن فرايند يادگيري است(حسيني، ميرعرب رضي و رضايي،1386).
يکي از انواع آموزش‌هاي از راه دور يادگيري الکترونيکي است، که مبتني بر فناوري اطلاعاتي و ارتباطي است و در آن از ابزارهاي الکترونيکي اعم از شنيداري، ديداري، رايانه‌اي براي يادگيري استفاده مي‌شود. پيام‌هاي آموزشي به صورت متن، صوت، تصوير و گرافيک از طريق برنامه آموزشي به يادگيرنده ارائه مي‌شوند(رضي،1385). آموزش الکترونيکي را از لحاظ ارتباطي مي‌توان به دو دسته عمده همزمان4و غيرهمزمان5 تقسيم نمود. در آموزش الکترونيکي همزمان تمام شرکت‌کنندگان بايستي در کلاس درس به طور همزمان حاضر باشند. در آموزش الکترونيکي غيرهمزمان، محتواي آموزشي از يک سرور تحت وب ارائه و به کامپيوتر يادگيرنده ارسال مي‌شود. بنابراين يادگيرندگان هر زماني که بخواهند مي‌توانند دوره‌هاي خود را دريافت کنند(فالون و براون6 ، 1383: 26).
يادگيري الکترونيکي داراي اجزا و عناصر متعددي مانند: هدف‌ها، محتواي الکترونيکي7، فعاليت يادگيري، مواد و منابع يادگيري، سامانه مديريت يادگيري، ويژگي‌هاي معلم يا مربي، ويژگي يادگيرنده الکترونيکي است(سراجي و عطاران، 1390: 122). ملاحظه ويژگي‌ها و کيفيت هريک از آنها مي‌تواند به بهبود و کيفيت برنامه‌درسي مجازي کمک کند، از اين رو يکي از عناصر يادگيري الکترونيکي مهارت‌ها و ويژگي‌هاي يادگيرنده الکترونيکي است. ويژگي‌هاي ورودي يادگيرنده شامل نگرش‌ها و مهارت‌هاي پيش‌نياز هستند که يادگيرندگان براي ورود به فرايند آموزش بايد آن را داشته باشند. شناسايي اين ويژگي‌ها به طراح و مدير آموزش الکترونيکي کمک مي‌کند تا درباره هريک از عناصر آموزش نظير: محتوا، نحوه توالي دهي مطالب، شيوه ارائه، طراحي فعاليت، شيوه پشتيباني از يادگيرندگان و انتخاب ابزارهاي ارزشيابي تصميم‌هاي واقع‌بينانه اتخاذ کند(موريسون،راس و کمپ8، 2004). مهارت‌هاي مورد نياز يادگيرنده الکترونيکي که مي‌توانند کيفيت تحصيلي در دوره‌هاي مجازي را تحت تأثير قرار دهند شامل: دسترسي به فناوري، تجربه و مهارت در کاربردفناوري، سبک‌هاي يادگيري مستقل از زمينه، مهارت‌ها و عادات مطالعه، اهداف، سبک و شيوه زندگي، ويژگي‌ها و خصائص آنها مي‌باشد(شرام و هانگ9، 2002).
آموزش و تربيت بر مبناي رضايتمندي دانشجويان يکي از مهم‌ترين وظايف پژوهشگران و برنامه‌ريزان تعليم و تربيت است. رضايت دانشجو از تحصيل سازه‌اي تاثيرگذار در جريان تعليم و تربيت مي‌باشد که شامل ادراک دانشجو از برنامه‌هاي آموزشي، شرايط لازم براي يادگيري است(شيخ‌الاسلامي و احمدي،1389). با ملاحظه مهارت‌هاي مورد نياز دانشجويان که رضايت تحصيلي نيز لازمه اين مهارت‌ها مي‌باشد مي‌توان به مواردي اشاره کرد که در رضايت تحصيلي دانشجويان تأثيرگذار مي‌باشند و شامل: عوامل فردي و محيطي، فرهنگ و جو مدرسه، جو يادگيري و آموزش از جمله محتوي دوره، روش و شيوه‌هاي تدريس، بازخورد، حمايت‌ها و شيوه‌هاي ارزشيابي از جمله مواردي هستند که مي‌توانند رضايت دانشجو را فراهم سازند(ادراکي، رامبد، عبدلي،1390).
پيشرفت تحصيلي، معلومات يا مهارت‌هاي اکتسابي عمومي يا خصوصي در موضوعات درسي است که معمولا به وسيله آزمايش‌ها و نشانه‌ها يا هر دو که اساتيد براي دانشجويان وضع مي‌کنند اندازه‌گيري مي‌شود. سازماندهي ساختاري و اجتماعي محيط آموزشي، بر خود اثربخشي و کارايي و در نهايت بر عملکرد دانشجويان موثر است(آقا ميرزايي و صالحي عمران، 1391). يادگيرنده الکترونيکي براي موفقيت در اين دوره‌ها به مهارت‌هايي نظير؛ مهارت کار با رايانه ، مهارت استفاده از ابزارها و نرم افزارهاي اينترنتي، مهارت حل مسله، مهارت تفکر انتقادي، مهارت مطالعه و راهبردهاي يادگيري، مهارت پرسشگري، مهارت فراشناختي، مهارت خود رهيابي و مهارت ارتباط همزمان و ناهمزمان نياز دارد(سراجي و عطاران،1390: 345). با توجه به گسترش دوره‌هاي يادگيري الکترونيکي در نظام آموزش عالي ايران، بررسي ميزان برخورداري دانشجويان الکترونيکي از اين مهارت‌ها و رابطه آن با عوامل گوناگون آموزشي حائز اهميت است. از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ميزان برخورداري از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي و رابطه آن با رضايت تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان است.
1-2 ضرورت انجام پژوهش
نيازهاي روز افزون مردم به آموزش، عدم دسترسي آنها به مراکز آموزشي، کمبود امکانات اقتصادي ، کمبود آموزشگران مجرب و هزينه‌هاي زيادي که صرف آموزش مي‌شود، متخصصان را برآن داشته که با کمک فناوري اطلاعات روش‌هايي را براي آموزش ابداع نمايند که هم اقتصادي و با کيفيت باشند و هم بتوان با استفاده از آن، جمعيت کثيري از فراگيران را تحت‌آموزش قرار دهند(پيلي، اروينگ و تونس10 ، 2007). يادگيري الکترونيکي باعث تسهيل يادگيري يادگيرندگان در زمان، مکان، روش‌ها و مشارکت و رضايت آنها در يادگيري مي‌شود و علاوه بر آن با حذف موانع فيزيکي، فرصت‌هايي را براي تعامل پويا براي يادگيرنده ايجاد مي‌کند تا بدون هيچ محدوديتي در زمان و فضا بلافاصله با هم ارتباط برقرار کنند(چن سان، راي، گلين، چن، دومينگ يه11، 2008).
با توجه به اينکه در ايران پژوهش‌هايي که در رابطه با مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي انجام گرفته اندک مي‌باشند و اطلاعات کافي را در اختيار نمي‌گذارند، لذا لازم ديده شده که به بررسي اين موضوع پرداخته شود و با انجام اين پژوهش مسولان آموزش عالي را متوجه سازد تا برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي تجهيز دانشجويان به اين مهارت‌ها و موفقيت و پيشرفت بيشتر آنها را فراهم سازند.
1-3 اهداف پژوهش
الف) هدف کلي
بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراکز آموزش مجازي ايران از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي و رابطه آن با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها.
ب) اهداف ويژه
1- تعيين ميزان مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران).
2- تعيين ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران).
3- تعيين ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران).
4- تعيين رابطه مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي با پيشرفت تحصيلي آنها.
5- تعيين رابطه مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکزآموزش مجازي با رضايت تحصيلي آنها.
6- پيش بيني ميزان رضايت تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران) از روي مهارت يادگيري الکترونيکي آنها.
1-4 سوال‌ها و فرضيه‌هاي پژوهش
الف) سوال کلي
آيا بين ميزان برخورداري دانشجويان مراکز آموزش تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران) از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد؟
ب) سوال‌هاي ويژه
1- مهارت هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران) چه ميزان است؟
2- رضايت تحصيلي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران) چه ميزان است؟
3- پيشرفت تحصيلي دانشجويان مراکز آموزش مجازي تهران(مهروالبرز و دانشگاه تهران) چه ميزان است؟
ج) فرضيه‌هاي پژوهش
1- بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد.
2- بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و رضايت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد.
3- بر اساس ميزان مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي مي‌توان ، ميزان پيشرفت تحصيلي و رضايت تحصيلي دانشجويان را پيش بيني کرد.
1-5 تعريف مفهومي اصطلاحات پژوهش
دانشگاه مجازي : دانشگاه مجازي به عنوان عامل تحقق يادگيري الکترونيکي و رويکردي نو در ارائه محيط يادگيري خوش طرح، تعاملي و يادگيرنده محور براي هر کس، در هر مکان و زمان با به کارگيري منابع و امکانات فناوري‌هاي گوناگون ديجيتالي در محيطي آزاد، انعطاف‌پذير و پخش شده تعريف مي‌شود(خان12،2003).
دانشجوي مجازي : به فردي اطلاق مي‌شود که با برخورداري از مهارت‌هاي کار با رايانه، اينترنت و يادگيري مستقل، ادامه تحصيل خود را از طريق امکانات فناورانه و اينترنت پي مي‌گيرد.
رضايت تحصيلي : رضايت تحصيلي را مي‌توان به معني تناسب بين ارزشيابي ذهني دانشجويان با تجارب و پيامدهاي متنوع ارزشيابي شده آموزشي در نظر گرفت(اليور و ديساربو13،1989). ادراکات فراگيران از آموزش الکترونيکي تأثير چشمگيري بر رضايتمندي آنان داشته، دانش‌آموزان يا دانشجوياني که تجربه فراگيري آنلاين دارند، ادراک آنها نيز دوام و کيفيت متغيري دارد. همچنين چهار عامل را مي‌توان براي موفقيت و رضايت در آموزش الکترونيکي در نظر گرفت :1.شاخصه‌هاي مرتبط با اساتيد، 2.شاخصه‌هاي مرتبط با دانشجو، 3. فناوري اطلاعات و زيرساخت‌ها، 4. پشتيباني دانشگاه(ناوا14، 2010).
پيشرفت تحصيلي : اصطلاحي است که به مقدار يادگيري و معلومات به دست آمده در فرآيند ياددهي که توسط آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي مورد سنجش و آموزش قرار گرفته، اشاره دارد و بر اساس ميزان پيشرفت حاصل شده مي‌توان به قضاوت و تصميم‌گيري پرداخت.
مهارت کار با رايانه‌ : مهارت دسترسي به نرم‌افزارهاي مورد نياز و ابزارهاي جانبي را شامل مي‌شود.
مهارت ارتباطي : دسترسي افراد به ابزارهاي ارتباطي همزمان و ناهمزمان نظير؛ پست الکترونيکي، اتاق گفتگو، صفحه بحث آن‌لاين، ابزار وايت برد، ابزار جلسات آن‌لاين، کنفرانس ديداري و شنيداري،