پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، عصر اطلاعات، انتخاب عاقلانه

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

را مي‌توان به طور زنده بر روي اينترنت قرار داد تا دانشجويان از آن استفاده کنند. همچنين مي‌توان از طريق استفاده از پرونده‌هاي موجود در هنگام پخش مستقيم و اينترنتي راديو تلويزيوني از اين همايش نيز بهره برداري کرد.
2-7-1-5 همايش‌هاي روي خط
همايش‌هاي “وب” و هر گونه برنامه هم‌انديشي‌هاي زنده و آن‌لاين50، که مربوط به آموزش باشد از محل جلسات همايش براي دانشجو ارسال مي‌شود.
2-7-1-6 آموزش آن‌لاين
در آموزش آن‌لاين، امکانات آموزشي الکتروني بر روي شبکه رايانه‌اي قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب، دانشگاه مجازي تعاملي از طريق خدمات تعاملي، آموزش آن‌لاين را براي گروه زيادي از شرکت کنندگان فراهم مي‌کند.
2-7-1-7 پخش شبکه‌اي
پخش شبکه‌اي51، با استفاده از آموزش لوح فشرده همانند پخش تلويزيوني52، عمل مي‌کند با اين تفاوت که کيفيت پخش شبکه‌اي بسيار بالاتر است.
2-7-1-8 هم انديشي مجازي
اجراي “وب هم انديشي” يا همان هم انديشي مجازي53، براي دانشجو زمينه‌اي فراهم مي‌آورد تا در کسب اطلاعات و سهيم شدن در تصميم گيري‌ها حضور بيشتري داشته باشد(همان).
2-7-2 عناصر آموزش مجازي
آموزش مجازي داراي چند عنصر اساسي مي‌باشد که از جمله آنها مي‌توان به هدف‌ها، فعاليت يادگيري، مواد و منابع يادگيري، محتواي الکترونيکي، سامانه مديريت يادگيري، ويژگي‌هاي معلم يا مربي و ويژگي يادگيرنده اشاره کرد.
2-7-2-1 هدف‌هاي برنامه درسي
انسان‌ها به طور ذاتي براي رسيدن به آيند? بهتر براي خود هدف تعيين مي‌کنند. بنابراين زماني مي‌توان داراي عملکرد موفق بود که يادگيرندگان بدانند بايد به چه هدفي دست يابند و به توانايي و قدرت خود در رسيدن به آن هدف اطلاع و ايمان داشته باشند(نصيري،32:1383). هدف‌هاي برنامه درسي دانشگاهي بر اساس مطالعه‌ي چهار منبع فرهنگ و تجربه‌هاي نسل‌هاي گذشته، کارکردهاي آموزش عالي در جهت رشد ملي، خدمات اجتماعي و موضوعات درسي تعيين مي‌شود. هدف‌هاي برنامه‌ي درسي مجازي بايد متناسب با نيازها و ويژگي‌هاي اجتماعي عصر اطلاعات انتخاب شود. رويکردهاي مربوط به هدف‌هاي برنامه‌ي درسي دانشگاهي را مي‌توان به دو دسته‌ي رويکردهاي عقلاني54 و رويکردهاي فکورانه55 تقسيم کرد. در رويکرد عقلاني، هدفهاي برنامه‌ي درسي به صورت غير منعطف، صريح و عيني تعيين مي‌شوند. در اين رويکرد عناصر برنامه درسي به صورت خطي از هدف‌هاي برنامه‌ي درسي تأثير مي‌پذيرند. در مقابل در رويکرد فکورانه هدف‌هاي برنامه‌ي درسي با توجه به ويژگي‌هاي يادگيرندگان، شرايط محيطي و وضعيت اجتماعي از انعطاف هدف‌مندي برخوردارند. در اين رويکرد بين هدف هاي برنامه‌ي درسي و ساير عناصر ارتباط غير خطي وجود دارد(سراجي ،عطاران، نادري، عسگري ،1386).
2-7-2-2 فعاليت‌هاي يادگيري
فعاليت يادگيري به مجموعه فرصت‌هايي گفته مي‌شود که براي تحکيم و تعميق آموخته‌هاي يادگيرنده در برنامه‌ي درسي ارائه مي‌شود. از يک سو قابليت‌هاي فاوا فرصت‌هاي يادگيري متعددي را در اختيار دانشجوي مجازي قرار مي‌دهد و او مي‌تواند با شرکت در اين فعاليت‌ها دانش خود را بسازد. از سوي ديگر، در محيط آموزش مجازي دانشجو بايد خود در قالب فردي يا گروهي براي انجام فعاليت‌ها تلاش کند،زيرا در اين محيط عدم انجام فعاليت به معني عدم حضور است.
2-7-2-3 مواد و منابع يادگيري
يکي از قابليت‌هاي مهم محيط يادگيري الکترونيکي دسترسي به مواد و منابع گوناگون يادگيري است. هر يادگيرنده الکترونيکي مي‌تواند با کسب مهارت‌هاي جستجو، به منابع يادگيري وسيع دسترسي داشته باشد. اين دسترسي‌ها، به يادگيرنده امکان مي‌دهد تا ديدگاه‌هاي متفاوتي را نسبت به موضوع يادگيري ملاحضه کند و ديد جامعي درباره آن بدست آورد.
2-7-2-4 محتواي الکترونيکي
محتوا مجموعه‌اي از حقايق، مفاهيم، قواعد، روش کارها و نگرش‌هاي مربوط به يک موضوع درسي است که بر اساس ملاک‌هاي علمي و دقيق انتخاب و با به کارگيري ابزارهاي چند رسانه‌اي در محيط الکترونيکي به يادگيرنده ارائه مي‌شود(سراجي،1390). محتواي الکترونيکي بدنه اصلي يک دوره آموزش مجازي را تشکيل مي‌دهد و با استفاده از انتقال صدا، تصوير و متن و غيره ارايه مي‌شود که با بهره‌گيري از ارتباط دوسويه بين افراد فراگير و استاد يا بين فراگيران، کيفيت ارايه دوره آموزشي به بالاترين سطح خود مي‌رسد. محتواي يک ماده درسي دانش سازمان يافته و اندوخته شده، اصطلاحات، واقعيت، حقايق، قوانين، اصول و روش‌ها، مفاهيم، تعميم‌ها و مسايل مربوط به همان ماده درسي است(زندي، معصومي فرد، معصومي فرد،1391). دو سيستم مديريت آموزشي و مديريت محتوا در کنار يکديگر سيستم مديريت محتواي آموزشي را شکل مي‌دهند. اين سيستم، محيطي چند کاربره است که توسعه دهندگان دوره‌هاي آموزشي با کمک آن مي‌توانند عمليات ايجاد، ذخيره، استفاده مجدد، مديريت و تحويل محتواي ديجيتال آموزشي از انبار مرکزي را انجام دهند. اين سامانه فرايند ساخت، ذخيره و تحويل محتواي آموزشي را مديريت مي‌کند(ميرزايي و شعباني نيا،1392).
2-7-2-4-1 استانداردهاي محتواي الکترونيکي
استانداردها در اصل زبان مشترک بين سازندگان و طراحان و استفاده کنندگان هستند که بسياري از امور را آسان مي‌نمايد. اين استانداردها بر حسب مورد کاربردشان دسته بندي مي‌شوند: استانداردهاي مربوط به ابرداده‌ها، بسته بندي مطالب ومحتويات، ارزيابي فراگيرنده، پروفايل شخص فراگيرنده، محيط زمان اجرا .
ابرداده ها56
ابرداده ها در واقع اطلاعات توصيفي ساير داده‌ها از جمله محتويات آموزشي مي‌باشند.
بسته بندي مطالب و محتويات
استانداردهاي مربوط به بسته بندي مطالب و محتويات آموزشي انتقال اين مطالب و محتويات را از يک سيستم آموزشي به سيستم ديگر تسهيل مي‌نمايد.
ارزيابي فراگيرنده
با به کارگيري اين استاندارد، سيستم‌هاي آموزش و فراگيري الکترونيکي به خصوص سيستم‌هاي تحت وب قادر خواند بود آيتم‌ها(سئوالات) و ارزشيابي‌هاي (تست هاي) خود را با يکديگر مبادله کنند.
پروفايل شخص فراگيرنده
هر نوع سيستم آموزش و فراگيري الکترونيکي بايستي اطلاعات به اصطلاح مربوط به پروفايل شخص فراگيرنده و نيز ساير کاربران را مديريت کند.
محيط زمان اجرا57
اين محيط تعيين کننده نحوه ارائه مطالب و محتويات، گرفتن بازخورد از فراگيرنده و محيط و بطور کلي بيانگر نحوه برآورده شدن موارد کاربرد سيستم (خدمات آموزش و فراگيري الکترونيکي) مي‌باشد.
2-7-2-4-2 بررسي استانداردهاي آموزش و فراگيري الکترونيکي
با توجه به سير تکاملي استاندارد‌هاي آموزش الکترونيکي، دو استاندارد اسکرم و اي ام اس 58را به طور اجمالي شرح مي‌دهيم(مهربان و مصلي نژاد،1388).
* استاندارد اي ام اس
پروژه اي ام اس به عنوان زير ساخت ملي آموزش عالي در ايالات متحده شروع شد. هدف اين پروژه ايجاد استانداردهايي جهت رويارويي با مسايل و مشکلات مرتبط با گسترش روزافزون بکارگيري فناوري‌هاي نوين در امر آموزش و فراگيري مي‌باشد (مومني راد و علي آبادي،1389).
* استاندارد اسکورم
اسکورم يک سري عمليات است که بر روي اجزاء محتواي الکترونيکي صورت مي‌گيرد تا آنها را به يک شکل واحد در آورد. هدف اصلي و تأکيد ويژه آن بر همسوسازي ويژگيهاي معين شده توسط ساير گروههاي استاندارد سازي يادگيري الکترونيکي و همچنين طراحي و پياده سازي محيط زمان اجرا براي يادگيري الکترونيکي و مطالب و محتويات ديجيتال مي‌باشد.
محتواي اسکورم داراي دو بخش اصلي است:
الف- يک مشخصه‌ي بسته بندي محتوا که نحوه‌ي بسته بندي محتوا را به طور کامل مشخص کرده و آن را براي ارتباط با سيستم‌هاي مديريت آماده مي‌کند.
ب- يک مشخصه ابر داده براي تشريح اجزاي محتوا(هيلاک،47:1388 ).
موفقيت استانداردهاي فناوري يادگيري و سازمانهاي درگير در استاندارد سازي محصولات آموزشي، با مرور زمان مشخص مي‌شود. بديهي است که استانداردها در آموزش الکترونيکي نقش مؤثري داشته و گروههايي نيز در اين زمينه موفقيتهايي کسب کرده اند(خادم‌الحسيني و همکاران،72:1384).
2-7-2-5 سامانه مديريت يادگيري
سامانه‌هاي مديريت يادگيري نرم‌افزارهايي هستند که اقدامات و فعاليت‌هاي آموزشي از ابتدا تا انتها در آنها ثبت مي‌شود. در اين سامانه‌ها امکانات مربوط به ثبت نام، نحوه دسترسي کاربران، توليد و ارائه محتوا، دسترسي به مواد و منابع يادگيري، راهنمايي يادگيرنده، ارزشيابي، گزارش پيشرفت و امکان ذخيره آن گنجانده مي‌شود. سامانه‌هايي مانند؛ بلک بورد59، وب سي‌تي60و فرست کلس61 نمونه‌هايي از اين نرم افزارها هستند. امروزه سامانه‌ها نه تنها بر ارائه آموزش‌هاي مجازي، بلکه براي ارائه آموزش‌هاي ترکيبي و تقويت آموزش‌هاي حضوري نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند(سراجي و عطاران،247:1390). بعد سامانه مديريت يادگيري الکترونيکي62 يک سامانه کاربردي فرايند اطلاعات است که محتواي يادگيري بر آن سوار شده و همه انواع مواد آموزشي مرتبط با يادگيري را حمايت مي‌کند. بعد سامانه مديريت يادگيري الکترونيکي شامل چند عامل مي‌باشد از جمله: کيفيت محتواي سامانه، کيفيت تعامل سامانه، کيفيت پاسخگويي سامانه، کيفيت ويژگي‌هاي فني سامانه.
* کيفيت محتواي سامانه: محتواي يادگيري، محصول توليد شده سامانه مديريت يادگيري مي‌باشد و يک عامل حياتي در موفقيت و جهت بخشي در راستاي رضايت يادگيرنده مي‌باشد.
* کيفيت تعامل سامانه: علاوه بر ارائه و دسترسي به رسانه‌هاي آموزشي و سنجشي، سامانه‌هاي يادگيري الکترونيکي اثربخش بايد تعاملي باشند. تعاملات بين خود دانشجويان، تعامل بين مدرس و دانشجو و مشارکت در يادگيري است که خود نتيجه اين تعاملات است. سامانه‌هاي به کارگرفته شده از ابزارهايي هم چون پست الکترونيکي، تابلو آگهي، تخته نگارش، اتاق گفتگو و غيره براي ارائه اين تعامل بهره مي‌برند.
* کيفيت پاسخگويي سامانه: هر سامانه يادگيري الکترونيکي مناسبي که از لحاظ رسانه‌هاي گوناگون انسجام يافته باشد و قابليت تعامل نيز داشته باشد، اگر در زمان پاسخگويي ضعيف عمل کند سامانه‌اي نخواهد بود که ادراک سودمندي يا سهولت کاربري را داشته باشد.
* کيفيت ويژگيهاي فني سامانه: ويژگي فني سامانه برمي‌گردد به توانايي سامانه‌هاي يادگيري الکترونيکي براي ارائه و دستيابي راحت به رسانه‌هاي آموزشي و ارزشيابي آن‌ها، اين چنين ويژگي‌هايي به دانشجويان اجازه دستيابي به محتواي دوره، رجوع به تکاليف محول شده و تکميل کردن آزمون‌ها و آزمونک‌هاي برخط را مي‌دهد(زمانپور و ميرزابيگي،1389).
2-7-2-6 نقش معلم در محيط‌هاي يادگيري الکترونيکي
مدرس الکترونيکي فردي است که نقش و وظايف خود را با به کارگيري ابزار فناوري اطلاعات و ارتباط ايفا کرده، با ارائه شيوه‌هاي خلاقانه، امور يادگيري را تسهيل و مديريت مي‌کند(تقي ياره، نيک رفتار، عباسعلي،1391). مطالعات اوليه‌اي که دررابطه با وظايف و نقشهاي مدرسان برخط صورت گرفته مطالعات برگ 63 است که از نظر او مهمترين وظايف معلم الکترونيکي را وظيفه آموزشي، اجتماعي، مديريتي و فني مي‌داند(برگ،1995). معلم بايد آگاه باشد که يادگيرندگان دانشگاه مجازي از فرهنگهاي مختلف و مکانهاي مختلف دنيا به طور مجازي گرد هم آمده‌اند و نيازي به دانستن تمامي مطالب ندارند(کوهن64، 1999).
يک معلم خوب، در اين محيط که رويکرد غالب آن رويکرد ساختارگرا و سرشار از اطلاعات و رسانه‌هاي گوناگون براي دسترسي به اطلاعات است، نه تنها بايد از توانايي تعليم دادن برخوردار باشد، بلکه بايد بتواند در کلاس نيز رفتار شايسته‌اي داشته باشد و براي انتخاب عاقلانه و استفاد? خلاقانه‌تر از کامپيوتر و ديگر وسايل مربوط به تکنولوژي، از مهارت و دانش کافي