پایان نامه با موضوع مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-2-3- آسيب هاي ايجاد شده در سطح عرشه

معمولاً از آنجايي كه عرشه و روسازه به طور مستقيم با ترافيك در ارتباط است به عنوان اولويت اول بازرسي ها در نظر گرفته مي شود. خرابي هاي سطح عرشه معمولا  به صورت ترك خوردگي، قلوه كن شدن و خوردگي آرماتور به وجود مي آيد. ترك خوردگي بتن ناشي از نيروهاي كششي در اثر خزش، تغييرات دمايي و خمش بوده و به صورت الگوي منظمي از ترك هاي ريز در بتن ظاهر مي شود موقعيت، جهت و اندازه ترك ها مي تواند دليل اصلي و يا احتمالي شكل گيري آن را نشان دهد كه ممكن است به دلايل حرارتي‌، خزش، بارگذاري، خوردگي آرماتورها و واكنش هاي سولفاتي يا واكنش هاي سنگدانه باشند. به خصوص حملات سولفوآلومينات كلسيم كه سبب
شكل گيري ترك هاي افقي و قائم در بتن شده و با توجه به خاصيت افزايش حجم اين نوع مواد، خرد شدن بتن اتفاق خواهد افتاد. قلوه كن شدن بتن از سطح عرشه اغلب به خاطر خوردگي آرماتورها مي باشد كه حجم خوردگي بسيار بيشتر از حجم فولاد اوليه بوده و در نتيجه فشار ناشي از افزايش حجم آن سبب شكستگي موضعي بتن مي گردد. خوردگي آرماتورها زماني رخ مي دهد كه پوشش بتني روي ميلگرد به اندازه كافي تأمين نشده باشد در اثر نشست بتن تازه در اطراف ميلگرد، ترك هاي عرضي ايجاد شده كه در واقع مسير مستقيمي را به طرف آرماتورها براي نفوذ يون كلريد فراهم مي كنند كه اين يون در واقع يكي از عوامل مهم خوردگي آرماتورها مي باشد. از عوامل ديگري كه مي توان باعث خرابي سطح عرشه شود مي توان آسيب ناشي از برخورد وسايل نقليه، اجراي بتن با كيفيت پائين و قلوه كن شدن آن نام برد [7].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92