پایان نامه با موضوع روش های سرشکنی مشاهدات در شبکه های ژئودزی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

 

فصل اول   مقدمه

1-1  معرفی موضوع تحقیق.. 2

1-2  مروري بر مطالعات انجام شده 4

1-3   اهداف تحقیق.. 6

1-4  معرفی فصل­های بعدی.. 9

 

فصل دوم   روش­های سرشکنی مشاهدات در شبکه­های ژئودزی… 10

2-1  مبانی سرشکنی.. 10

2-1-1  خاصیت نا اریبی.. 11

2-1-2  خاصیت کمترین واریانس…. 11

2-1-3  خاصیت بیشترین درست نمایی.. 12

2-2  سرشکنی به روش کمترین مربعات… 12

2-2-1  کمترین مربعات وزندار ( )   14

2-2-2  کمترین مربعات (  ). 15

2-2-3  خصوصیات روش کمترین مربعات… 16

2-3  تعریف دیتوم. 16

2-3-1  حل مسائل منفرد و اضافه کردن قیود در معادلات… 18

2-3-2  سرشکنی آزاد (سرشکنی با قیود داخلی). 19

2-4  آزمون­های آماری.. 21

2-5  آزمون­های بعد از سرشکنی.. 24

2-5-1  آزمون فاکتور واریانس ثانویه. 24

2-5-2  آزمون باقیمانده­های استاندارد شده 27

2-6  معیارهای طراحی شبکه­های کنترل جابه­جایی.. 28

2-6-1  معیارهای دقت… 29

2-6-1-1  معیارهای عمومی ( کلی) دقت… 29

2-6-1-2  معیارهای منطقه­ای (محلی) دقت… 29

2-6-1-2-1  بیضی خطای مطلق.. 30

2-6-1-2-2  بیضی خطای نسبی.. 31

2-6-2  معیارهای اعتمادپذیری.. 31

2-6-2-1  اعتمادپذیری داخلی.. 31

2-6-2-2  اعتمادپذیری خارجی.. 32

2-6-3  معیار هزینه. 34

2-6-4  معیار حساسیت شبکه. 34

 

فصل سوم   روش­های تعیین میدان جابجایی در شبکه های کنترل جابجایی

3-1  شبکه­های کنترل جابجایی.. 36

3-2  روش تست ثبات كلي شبکه. 38

3-3  روش مینیمم کردن نرم اول. 45

3-4  روش آنالیز زیرشبکه. 50

3-4-1  آنالیز زیرشبکه با روش تست ثبات کلی.. 52

3-4-2  آنالیز زیرشبکه با روش مینمیم­کردن نرم اول. 52

 

فصل چهارم   معرفی داده­های شبیه سازی شده و واقعی از یک شبکه کنترل جابجایی

4-1  داده­های شبیه­سازی شده 54

4-2  داده­های واقعی مورد استفاده در این تحقیق.. 55

4-2-1  آماده­سازی دستگاه­ها برای عملیات صحرایی.. 58

4-2-2  دریافت و ثبت داده­ها 58

4-2-3  فاصله زمانی بین مشاهدات دو اپک… 59

4-2-4  پردازش مشاهدات GPS. 59

 

فصل پنجم   نتایج عددی و مقایسه روش­های تعیین میدان جابجایی

5-1  شبکه کنترل جابجایی شبیه سازی شده 62

5-1-1  شبکه منظم با جابجایی­های مشخص…. 63

5-1-1-1   نتایج بدست آمده برای سناریوی اول. 68

5-1-1-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم. 69

5-1-1-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم. 71

5-1-2  شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 72

5-1-2-1 نتایج بدست آمده برای سناریوی اول. 73

5-1-2-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم. 75

5-1-2-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم. 76

5-1-3  شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص…. 77

5-1-3-1  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول. 79

5-1-3-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم. 80

5-1-3-3  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم. 82

5-1-4  شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 83

5-1-4-1  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول. 85

5-1-4-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم. 86

5-1-4-3  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم. 87

5-2  شبکه کنترل جابجایی واقعی.. 89

5-2-1  نتایج بدست آمده برای روش­های تست ثبات کلی و نرم اول. 89

5-2-2  نتایج بدست آمده برای روش آنالیز زیرشبکه. 90

5-2-3  تعیین میزان جابجایی نقاط ناپایدار. 96

 

فصل ششم   نتیجه­گیری و پیشنهادات

6-1  خلاصه و نتیجه­گیری.. 99

6-2  پیشنهادات… 100

 

فهرست مراجع.. 101

پیوست­ها 104

فهرست جداول

 

جدول 2-1 حداکثر نیم قطر بزرگ بیضی خطای بردار جابه­جایی نقاط.. 35

جدول 4-1 حداکثر تنظیمات پارامترهای پردازش مشاهدات در نرم­افزار LGO.. 60

جدول 5-1 مختصات نقاط شبکه شبیه سازی شده 64

جدول 5-2  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی اول. 67

جدول 5-3  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی دوم. 67

جدول 5-4  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی سوم. 67

جدول 5-5  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص…. 68

جدول 5-6  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص…. 70

جدول 5-7  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص…. 71

جدول 5-8  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 74

جدول 5-9  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 75

جدول 5-10 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 76

جدول 5-11 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص…. 79

جدول 5-12 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص…. 81

جدول 5-13 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص…. 82

جدول 5-14 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 85

جدول 5-15 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 86

جدول 5-16 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 88

جدول 5-17  نتایج حاصل از دو روش تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول. 90

جدول 5-18 نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه اول. 95

جدول 5-19  نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه دوم. 95

جدول 5-20  نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه سوم. 95

جدول 5-21  جابجایی محاسبه شده برای نقاط ناپایدار. 96

جدول 5-22  جابجایی نقاط ناپایدار در جهت شمال، شرق و قائم. 97

جدول 5-23  ابعاد بیضی خطا نقاط ناپایدار. 98

 

فهرست اَشکال

 

شکل 2-1  (a) استفاده از یک برآوردگر دلخواه ، (b) استفاده از برآوردگر کمترین مربعات… 14

شکل 2-2  خطای نوع اول و دوم در آزمون­های آماری.. 23

شکل 3-1 فلوچارت کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش تست ثبات کلی.. 44

شکل 3-2 فلوچارت مربوط به الگوریتم کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش مینیمم سازی نرم اول. 49

شکل 4-1 نمای بالادست سد کبودوال. 56

شکل 4-2  موقعیت نقاط شبکه میکروژئودزی اطراف سد. 57

شکل 4-3  موقعیت نمایی از طول­های باز تشکیل داده شده در نرم افزار LGO.. 61

شکل 5-1 شبکه شبیه­سازی متشکل از 8 نقطه (5 نقطه به عنوان نقاط مرجع و 3 نقطه موضوع). 64

شکل 5-2  زیرشبکه اول متشکل از نقطه موضوع OBJ 1. 65

شکل 5-3  زیرشبکه دوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 2. 66

شکل 5-4  زیرشبکه سوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 3. 66

شکل 5-5  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص     69

شکل 5-6  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص     70

شکل 5-7  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص     72

شکل 5-8  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی   74

شکل 5-9  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی   76

شکل 5-10  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی   77

شکل 5-11  شبکه نامنظم شبیه سازی شده 78

شکل 5-12  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص     80

شکل 5-13  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص     82

شکل 5-14  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص     83

شکل 5-15  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی   86

شکل 5-16  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی   87

شکل 5-17  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی   88

شکل 5-18  زیرشبکه اول شامل نقطه KL1 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2. 92

شکل 5-19  زیرشبکه اول شامل نقطه KL3 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2. 93

شکل 5-20  زیر شبکه سوم شامل نقطه KR3 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2. 94

شکل 5-21  بیضی خطای نقاط ناپایدار کشف شده 98

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

Author: 92