پایان نامه با موضوع بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

  طراحی قاب

تحلیل لرزه‌اي قاب‌ها به روش استاتیکی معادل و با استفاده از طیف بازتاب استاندارد 2800 ایران انجام شده‌است. از آنجا که ضوابط و پارامترهاي لرزه‌اي طراحی این قاب‌ها در آیین نامه‌هاي داخلی موجود نیست، لذا از ضوابط پیشنهادي بخش لرزه‌اي آیین‌نامه فولاد آمریکاAISC -2005 [17] ونیز دستورالعمل450-FEMA [18] استفاده شده‌است. مطابق با این آیین‌نامه ضریب رفتارBRBF با اتصال ساده تیر به ستون7=R ضریب تشدید تغییرمکان 5.5=dC و فاکتور اضافه مقاومت 2=Ω توصیه گردیده است. درحالت اتصال صلب تیر به ستون نیز این مقادیر بترتیب 8=R، 5Cd= و 5.2=Ω ارائه شده‌است. مقادیر ضریب رفتار و همچنین ضریب تشدید تغییرمکان بدون در نظر گرفتن ضریب تنش مجاز Υ و براي طراحی در حالت حدي بیان شده‌است. همچنین قاب‌هاي صلب مورد مطالعه مطابق با 2005-AISC در دسته قاب‌های دوگانه قرار نمی‌گیرد. و نیازي به اعمال ضوابط طراحی این قاب ها براي مدل‌هاي مورد بررسی وجود ندارد. در طراحی مهاربندها طول هسته جاري شونده 7.0 طول کل آنها -بین دو نقطه عملکرد مهاربند-و سختی موثر مهاربند4.1برابر سختی محاسبه شده با لحاظ هسته مهاربندي به تنهایی فرض شده‌است.

این دو فرض در بسیاري از کاربردهاي عملی صادق است. [20و19] تیرها و ستونها در دهانه مهاربندي شده به روش حدي و با توجه به بیشترین نیرویی که از طرف مهاربند به آنها وارد می‌شود طرح می‌گردند. تیرها و ستونهاي خارج از دهانه‌هاي مهاربندي شده نیز براي ترکیب بارهاي معمول آیین نامه و نیز ترکیب بارهاي ویژه طراحی می‌شوند. در طراحی تیرها از مقاطع IPE استفاده شده‌است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92