پایان نامه با موضوع بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

1-5. هدف پژوهش

از آنجا که بتن سبک سازه اي، با کم کردن بار مرده ساختمان و کاهش وزن تمام شده ساختمان نیروي زلزله را نیز کاهش می دهد اما سبک کردن بتن باعث ایجاد فضاي خالی زیادي در آن میشود و در نتیجه کاهش مقاومت آن را به همراه دارد. براي حل این مشکل استفاده از مواد افزودنی نظیر فوق روان کننده براي کاهش آب مصرفی و پوزولان هاي ریزساختار مانند میکروسیلیس و نانوسیلیس براي پرکردن خلل و فرج هاي بتن و افزایش مقاومت آن در نظر گرفته مي شود. هر چقدر مواد افزودني به بتن ريزتر و در مقياس نانو باشند، خواص چسبندگی و پرکنندگی بتن بيشتر شده و بتن مطلوبتری بدست مي آيد و با توجه به اين مطلب که بسياری از خواص بتن به عنوان يك ماده متخلخل از ساختارش در ابعاد نانو نشأت ميگيرد، لذا اميدهاي بسياري براي استفاده از فناوري نانو در بهبود خواص بتن به وجود آمده و تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف در حال انجام است. در تحقیق حاضر به منظور دسترسی به بتن هاي سبک با مقاومت بالا، طرحهاي اختلاط با درصدهاي  متفاوت حاوي میکرو و نانوسیلیس ساخته شده (درصدهاي 0، 2، 4 و 6  نانوسيليس و 0، 7.5 و 15 درصد ميكروسيليس) و خواص مكانيكي بتن همچون مقاومت فشاري، مقاومت كششي غير مستقيم (آزمايش برزيلي)، آزمايش اولتراسونيك (براي مشخص كردن مدول الاستيسيته ديناميكي) و آزمایش جمع شدگی در سنين متفاوت 7، 28 و 90 روزه بررسي و اندازه گيري شده و با خواص نمونه كنترل (منظور نمونه شاهد بدون نانوسيليس و بدون ميكروسيليس) مقايسه كرده و طرح اختلاط بهينه در سه حالت:

الف- بتن سبك فقط حاوي نانوسيليس با درصدهاي مذكور

ب- بتن سبك فقط حاوي ميكروسيليس با درصدهاي مذكور

ج- بتن سبك حاوي مخلوط ميكرو سيليس با نانو سيليس

معرفي شده است.

يادآوري مي شود معيار انتخاب طرح اختلاط بهينه بتن سبك  بايد شرايط زير را  برآورده سازد:

  • مقاوت فشاري بايد بيشتر ازMpa 17 باشد.

2- بايد در عين آنکه مقاومت فشاری لازم را تأمين می کند، وزن مخصوص کمتری داشته باشد.[14].

سبكدانه مصرفي در اين تحقيق سبكدانه ليكا از نوع ريزدانه انتخاب و جايگزين ماسه شده است. به اين دليل كه ليكا نسبت به بسياري از سبكدانه ها مقاومت بالاتري بدست مي دهد. همچنين تحقيقات انجام شده نشان مي دهد هر چه ليكا ريزدانه تر باشد مقاومت بيشتري بدست مي آيد. همچنين هر چه ليكا ريزدانه تر باشد خطر جداشدگي سنگدانه ها كاهش مي يابد[15]. نسبت آب به سيمان در تمام مراحل آزمايش ثابت و برابر 35/0 در نظر گرفته شد. عيار سيمان هم 500 كيلوگرم بر مترمكعب انتخاب شد.

در ادامه مطالب در فصل دوم به شناخت انواع سبكدانه و ويژگي بتنهاي سبك ساخته شده با اين سبكدانه ها و مواد افزودني قابل كاربرد جهت ساخت بتنهاي سبك سازه اي و شناخت پوزولانها و نانو مواد و تأثير آنها بر خواص بتن پرداخته شده است. فصل سوم به روش تحقيق و معرفي مصالح مصرفي و استاندارد و نحوه انتخاب آنها و طرح اختلاط بتن اختصاص دارد. فصل چهارم مربوط به ارائه داده ها و نتايج و تجزيه و تحليل داده هاست. در پايان فصل پنجم به نتيجه گيري حاصل از داده ها و ارائه پيشنهادات  و راهكارهايي هم راستا با اين تحقيق پرداخته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

Author: 92