پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

پایان نامه  
post” name=”frm_jahanpay64″>

text-align: right;”>متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم  در استان چهارمحال و بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم  در استان چهارمحال و بختیاری

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                       صفحه

 

چکیده: 1

فصل نخست : کلیات پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مساله: 6

1-3- فرضیه های تحقیق: 11

1-4- سوال های تحقیق: 13

1-5-اهداف تحقیق: 14

1-6-پیشینه تحقیق: 15

1-7-ساختار تحقیق: 21

1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم: 22

1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 22

1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 23

1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی) 23

1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 25

1-9-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 26

1-9-1- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 27

1-9-2-پیشگیری پلیسی 27

1-9-3-اقدامات پیشگیری کلاسیک 28

1-9-4-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 29

1-9-5-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 30

1-9-6-پیشگیری اجتماعی 31

1-9-7-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 31

1-10-مراحل پیشگیری 32

1-10-1-مرحله اول پیشگیری 32

1-10-2-مرحله دوم پیشگیری 32

1-10-3-مرحله سوم پیشگیری 33

1-10-4-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 33

1-10-4-2-وزارت آموزش و پرورش: 34

1-10-4-3-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 34

1-10-4-4-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 34

1-10-4-5-وزارت کشور: 34

1-10-4-6-وزارت رفاه و تأمین اجتماعی: 34

1-10-4-7-وزارت کار و امور اجتماعی: 35

1-10-4-8-وزارت اقتصاد و دارایی: 35

1-10-4-9-وزارت تعاون: 35

1-10-4-10-قوه قضائیه: 35

1-10-4-12-سازمان ملی جوانان 36

1-10-4-13-حوزه های علمیه و روحانیون: 36

1-10-4-14-مجمع تشخیص مصلح نظام: 36

1-10-4-15-مجلس شورای اسلامی: 36

1-11-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 36

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 51

2-1-نظریه تقلید تارد و رابطه اش با بزهکاری 51

2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 56

2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 57

2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 57

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

2-2-3-: بند «چ» ماده 43 57

2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 62

2-4-1-دلبستگی یا وابستگی: 63

2-4-2- تعهد: 63

2-4-3- درگیر بودن: 63

2-4-4- ایمان یا باور: 64

2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 67

2-6-نظریه کنترل اجتماعی 69

2-6-1-وابستگی 69

2-6-2-تعهد 70

2-6-3-درگیری 70

2-6-4-اعتقاد 71

2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 71

2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 73

2-7-عوام گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 73

2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 75

2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه های رسانه ها 82

2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 88

2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه ها 92

2-8-2-نقش رسانه ها در آموزش عمومی 92

2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 93

2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 94

2-8-5-مجرمان خود را مجرم نمی دانند 95

2-8-6-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 96

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 99

3-1- مقدمه 99

3-2-روش تحقیق 100

3-3-جامعه آماری 101

3-4-2-برآورد حجم نمونه 101

3-5-ابزارهای پژوهش 102

3-6-روایی پرسشنامه 103

3-7-پایایی پرسشنامه 103

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 104

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 105

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 105

3-10-1- موقعیت و وسعت 105

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 106

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 111

3-10-3-1- خصوصیات جمعیتی 111

3-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 111

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 112

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 113

3-10-3-5- مهاجرت 115

3-10-3-6- اشتغال 115

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 116

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 133

4-1-مقدمه 134

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 134

4-3- آمار استنباطی 162

فصل پنجم: نتیجه گیری 155

5-1- مقدمه 155

5-2- نتیجه گیری 155

جداول

جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 145

جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 147

جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 147

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 149

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 149

جدول 4-7- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 151

جدول4-8- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 151

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 152

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 153

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 173

 

چکیده:

     هدف: در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارایه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم، نقش موثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد.

     روش تحقیق: این مطالعه از نوع کاربردی و به صورت تحلیلی– توصیفی است و از طریق فیش برداری و مطالعه میدانی، تحلیل ها و نظر پردازی ها در مورد مفاهیم پیشگیری از جرم و رسانه و رابطه بین آنها از کتب و منابع علمی و پرسشنامه محقق ساخته استخراج شد. و در برخی موارد از روش قیاسی و استقرا نظری به مساله رابطه جمعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد.

     یافته های تحقیق: نتایج نشان می دهد که رسانه های جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می توانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند همچنین بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرایم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت خیلی زیاد ارزیابی می گردد.

واژگان کلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهان بین، پیشگیری، وقوع جرم،

 

فصل نخست : کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

رسانه ها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند  و به مثابه چشم جامعه می توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل گیری در نطفه خفه شود. رسانه ها قابلیت های خوبی در این زمینه دارند و می توانند موقعیت های انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آن ها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی می کند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازات ها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانه ها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی می شود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند.  برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار می آید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانه ها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساس سازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً صفحه اخبار حوادث روزنامه ها یا بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده ترین صفحات یا شبکه های تصویری و شنیداری هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش های کنجکاو این اخبار را رصد می کنند. این صفحات و اخبار می توانند در روند تصمیم گیری های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده ای ایفا کنند.

از سوی دیگر رسانه ها برای پلیس از اهمیت ویژه ای برخوردارند و می توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی و انتقال آن ها به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش گیرانه دست بزند. رسانه ها می توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.

از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می شمارند و رسانه ها می توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولتجمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور خود‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر به‏ کار برد، به این ترتیب رسانه ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیری های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش هایی که لازم است خانواده ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه ها شبانه روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش ها خنثی سازی را به عمل می آورند. رسانه ها می توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید رسانه و شبکه جهان بین استان چهار محال و بختیاری می تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.

 

1-2-بیان مساله:

رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی  سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند .تحت تاثیر رسانه ها .فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانه های قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند .فناوری های جدید نه تنها جاذبه ها بلکه سلطه فرهنگی خودرا نیز افزایش میدهند و با مظاهر و شگردهای جذب کننده ای که دارند ارزش ها و هنجارهای خاص را توسعه میدهند یا تثبیت میکنند(رسانه های گروهی و انحرافات اجتماعی.هادیان .زهرا.1390.مجله معاد)

رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی .خانوادگی.اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرآیند حصول به آن مشارکت نمایند .رسانه ها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند.اما نبایدبا برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند.یکی از مواردی که در آن با برخورد احساسی روبه رو میشویم قضاوت شتابزده و غیر مستند درباره وقایع جنایی است.(شایگان .فریبا. رسانه و آموزش جرم .فصلنامه مطالعات اجتماعی.1389)

رسانه ها قدرت اثر گذاری بسیاری دارند.بنابراین یکی از مباحث مهم در حوزه رسانه ها بحث تاثیر آنان بر جوامع گوناگون به طور عام و بر باورها، عقاید و ارزش ها، گرایش ها ورفتار انسان به طور خاص است .(لاریجانی .علی.1386.بررسی راهبردی، امنیتی تاثیرات ماهواره بر باورهای جوانان.)

در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده ای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمیتواند نسبت به نقش این پدیده بی تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانه های ارتباط جمعی دارد.رسانه ها می توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی ، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند.اذهان و ابدان را به سخره گرفته و دنیای تنیده شده از پنهانکاری و وانموده در برابر مردم را به تصویر کشند و از چنان قابلیتی برخوردارند که با ساختن فضای مه آلود نیست ها را هست و هست ها را نیست ، صادق را کاذب و فراوانی را کمبود و امنیت را نا امنی جلوه دهند .(جهان بین . داریوش.نقش رسانه ها در کنترل و امنیت اجتماعی .مجله حقوقی دادگستری)

یکی از نهادهای اساسی در نشر ، القا و تغییر نگرش ها و گرایش های مردم درجهان کنونی رسانه های همگانی میباشد .تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات ، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشداین رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد .لذا تلویزیون به عنوان ابزار توسعه مطرح میباشد.(مهدی زاده .شراره.ساروخانی.باقر.تلویزیون و نوگرایی )

رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد .گاه نمکی میشود برای زخم های جامعه بشریت و گاه با نقشی مرهم گونه دارویی میشود برای دردهای انسان های امروزی .گاه مدرسه ای میشود برای آموزش جرم و جنایت و گاه جرم زدایی را مبنای آموزه های خود قرار میدهد.(قزوینی.محمد ابراهیم. نقش رسانه های تصویری در افزایش و کاهش جرم .1390)

تلویزیون در دنیای امروز ،گسترده ترین رسانه است .به گونه ای که حتی کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت هم نتوانسته رقیبی قدرتمند برای آن باشد در کشور ما نیز همانند الگوی جهانی تلویزیون فراگیر ترین رسانه است که امروزه این رسانه تا دور افتاده ترین روستاها نیز راه یافته است.(رسانه های جمعی و مشکلات خانوادگی.نشریه پیوند 1388)

امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسیولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود داردو از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست (نبوی .سید حسین.خشونت رسانه ای پدیده ای جهانی است .1384)

رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی ،ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارندو از سوی دیگر ،با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتواننددر کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند.دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری ،شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد .(رحمانیان .1377. 78_62 و فرجی ها .1385. 59)

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشدبنابراین رسانه های جمعی با این رویکرد آثار زیانباری بر جامعه بر جای خواهد گذاشت . به هر حال رسانه ها به عنوان پدیده ای که روز به روز در حال تغییر و تحول هستند برای جوامع بشری و نیز اداره کنندگان جامعه قواعد بیشتری دارند. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه ها ست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند.(حببیب زاده .اصحاب . افخمی .حسین و نادرپور.محمد رضا .فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی 1388)

توجه به اخلاق رسانه ها نسبت به اخلاق در دیگر حرفه ها اهمیت بیشتری دارد چرا که حرفه های دیگر برد محدودی دارند و اعمال غیر اخلاقی در آنها به افراد و صنوف دیگر به راحتی سرایت نمی کند ولی رسانه ها واسطه میان مردم هستند و بخش زیادی از وقت آنها را به خود اختصاص می دهند .رسانه ها عامل پیوستگی افراد در یک جامعه هستند و غیر اخلاقی یا غیر اصولی عمل کردن آنها  نه فقط بر تک تک افراد بلکه بر روابط بین آنها تاثیر می گذارد .(جعفری نژاد.سید ابوالفظل.بررسی برخی از حیطه های اخلاق حرفه ای و رسانه) با توجه به اینکه سیستم قضایی نقش محدودی در پیشگیری از جرم دارند.استفاده از رویکردهای دیگردر این ارتباط لازم به نظر میرسد .رسانه های گروهی این توانایی را به عنوان ابزار آموزشی توانمند جهت پیشگیری موثر از جرم دارند.تحقیقات گسترده ای در ارتباط با نقش سازنده و مثبت رسانه های گروهی در این زمینه وجود دارد .اهمیت ویژه رسانه به عنوان نخستین نماینده تولید دانش ،انتشار،ترویج علوم و فنون و نیز به عنوان ناظر عمومی و کارگزار اطلاعات مشخص شده است .(رنجبر .علی اصغر.رسانه و پیشگیری از جرم )

 

1-3- فرضیه های تحقیق:

الف : فرضیه اصلی

عدم انطباق  مضامین  برخی از  برنامه های شبکه جهان بین  که اغلب آن را فیلم ها و سریال های خارجی تشکیل میدهد با وضعیت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فردی مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب،بلوغ زودرس، علاقه به تحصیل مال نامشروع در مدت زمان بسیار محدود،ایجاد شخصیت کاذب و بزرگ پنداری ،تجمل گرایی وایجاد علاقه در اعتیاد به مواد مخدرمی شود و نهایتا تمایل به ارتکاب بزه را در بینندگان این شبکه محلی افزایش می دهد که با توجه به انجام فیلترینگ و سانسور در مرکز و جلوگیری از پخش بسیاری از برنامه های مضر جهت خانواده ها درصد بسیار کمی را به خود اختصاص داده است و با توجه به چشم انداز افق رسانه ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری رو به کاهش است . در عوض با توجه به ساخت و پخش برنامه در گروه های مختلف خانواده ، اجتماعی ، فیلم و سریال ، کودک  و خبر در گروه های تولیدی صدا، سیما و خبر که تماما در راستای منویات مقام معظم رهبری و چشم انداز افق رسانه بوده که  دقیقا در راستای فرهنگ سازی و اشاعه دین مبین اسلام و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و نهایتا منجر  به جلوگیری از ارتکاب بزه و جرم در استان میشود.

 

ب: فرضیه فرعی

1_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با توجه به ساختار آن که اغلب آموزش محور هست  می تواند در فرهنگ سازی مخصوصا برای مادران خانواده نقش موثری داشته باشد و با آموزش راه های زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، علمی، اخلاقی زمینه های  لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به  بزه و جرم را  فراهم آورد .

2_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و در کنار آن به آموزش و انتقال مفاهیم اجتماعی بپردازد که در نهایت این مهم منجر می شود به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی و جلوگیری از اشاعه بی بند و باری و بی هدفی و فساد.

3_برنامه های کودک شبکه جهان بین با استناد به آموزش از دوران کودکی در قالب شعر و طنز و داستان به آموزش نکات اخلاقی و خانوادگی پرداخته و اعمال ناپسند و زشت را نکوهش میکند که در دراز مدت میتواند یک عامل بازدارنده در خصوص ارتکاب به جرم باشد.

3_سریال ها و تله  فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی وبومی محلی بوده که در آنها همیشه یک فرد بومی موفق بوده و دسیسه های افراد دیگر را کنسل می کند جنبه آموزشی این سریال ها و تله فیلم ها بیشتر اجتماعی و عام بوده که توانسته تا حد زیادی به جلوگیری از وقوع جرم با تکیه بر باورهای دینی و علایق قومی و عشیره ای  موفق باشد.

4_بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین  می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.

5_حجم عمده آموزشهای ناصحیح به سریال ها و فیلم های سینمایی خارجی و به ندرت ایرانی برمیگردد که با فراموش کردن محیط سالم خانواده  تمایل شدید به تجمل گرایی و اسراف و بعضا به خاطر جذب مخاطب بیشتر اقدام به نمایش صحنه هایی  میکنند که منجر به آموزش نحوه ارتکاب برخی از جرایم میشود .

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1-پرسش اصلی:

1.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی  در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟

1-4-2-سوالات فرعی:

1- با توجه به تعداد بینندگان و سرعت بالای انتشار پیام رسانه ای در شبکه جهان بین چگونه میتوان از ارائه مضامینی که موجب تحریک مخاطبان این شبکه به بزهکاری میشود جلوگیری کرد.؟

2-کدام گروه از  برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و  پیشگیری  از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.

3-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.

4- آیا پخش اخبار مربوط به دستگیری و مجازات مجرمین در شبکه جهان بین میتواند در پیشگیری از وقوع جرم در استان موثر باشد؟

1-5-اهداف تحقیق:

1.شبکه جهان بین میتواند با ی سرگرم کننده و آموزشی  خود از مضامین ترویج خشونت  و عادی جلوه دادن بزه و جرم جلوگیری کند.

2.یکی از مخاطبان اصلی برنامه های شبکه جهان بین کودکان هستند که ذهن آماده ای برای الگو برداری و همزاد پنداری با شخصیت های داستانی این برنامه ها دارند که شبکه جهان بین در این خصوص موفق بوده و توانسته ازآموزش انحرافات و زشتی ها جلوگیری و به آموزش مفاهیم و اصول اولیه اخلاقی بپردازد که در نهایت به پیشگیری از ورود بزهکاران به جامعه منجر میشود .

3.ساخت و پخش میزگرد در خصوص قوانین و مقررات حاکم برجامعه و تبیین مصادیق بزه و جرم و راه های پیشگیری و برخورد با آن با حضور مسئولین ذیربط یکی ازمهمترین برنامه های این شبکه در خصوص این موضوع میباشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 216

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92