پایان نامه ارشد مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

روش هاي متنوعي براي ارزيابي آسيب پذيري سازه ها پيشنهاد شده اند كه در اين فصل به
دسته بندي و بررسي تعدادي از اين روش ها پرداخته مي شود. همچنين امروزه به علت
هزينه هاي قابل توجه اجراي سازه ها و به منظور درك عميق تر رفتار آنها تحت بارهاي مختلف و پيچيده نظير زلزله، مدل سازي سازه اي به صورت تجربي (فيزيكي) يا رياضي از جايگاه ويژه اي برخوردار است مدل سازي به چند صورت قابل انجام است ساخت مدل آزمايشگاهي با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعي، مدل واقعي و به كار گيري مدل تحليلي. از اين رو مدل سازي تحليلي به كمك كامپيوتر معمولاً به دو روش نخست ترجيح داده مي شود. برخی از حالات طراحی و    آسیب پذیری سازه  در ادامه ارائه شده است.

3-2- حالات حدي طراحي و ارزيابي سازه

به طور كلي حالات حدي مختلفي را مي توان در طراحي سازه ها ي جديد يا ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه هاي موجود مبنا قرار داد اين حالات را مي توان براي اعضا يا براي كل سازه در نظر گرفت در اين قسمت به تشريح انواع حالات حدي و توصيف و ويژگي هاي آنها با تاكيد بر ارزيابي لرزه اي پل ها پرداخته شده است [14] و [15] و [29].

3-2-1- حالات حدي اعضا

معمولاً براي طراحي سازه دو حالت حدي مطرح است. حالت حدي اول حالت حدي تسليم نخستين نام دارد در اين حالت تغيير ناگهاني سختي در آستانه تسليم در دورترين نقطه مقطع عضو رخ مي دهد. اين حالت حدي جهت تعريف سختي سيستم هاي شكل پذير در تحليل هاي ارتجاعي خطي با استفاده از منحني هاي هيسترزيس ساده مانند ارتجاعي– خميري كامل يا دو خطي به كار مي رود، حالت حدي دوم حالت حدي نهايي ناميده مي شود كه تعريف آن سليقه اي است مثلاً برخي اين حالت را متناظر با وقوع يك پديده فيزيكي بحراني نظير گسيختگي در ناحيه محتمل لولاي خميري در نظر مي گيرند كه در آن افت ناگهاني مقاومت و سختي نیز ديده       مي شود [14].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92