پایان نامه ارشد عمران درباره بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-8 مراحل بحرانی در تحلیل سدهای خاکی

نیروهای معکوسی که تمایل دارند شیب های سد خاکی را ناپایدار سازند عمدتا نیروهای ثقل و نیروهای نشت هستند. نیروهای ثقل بجز در مواقع وجود نیروهای ناشی از تکان های زلزله که در آن اجزای نوسانی دینامیکی به نیروهای استاتیکی افزوده می گردند در سایر موارد نیروهای ثابتی هستند. مراحل بحرانی برای شرایط استاتیکی ، ناشی از نیروهای معکوس نشت و در نتیجه فشارهای منفذی بالا در مقطع سد می باشند.

مقاومت برشی مصالح بدنه سد به میزان فشارهای منفذی بوجود آمده در بدنه سد بستگی دارند. بنابراین تعیین ضریب اطمینان قابل اتکا ، به دقت در تعیین فشارهای منفذی و نحوه توزیع آنها بستگی تام خواهد داشت. از آنجایی که محاسبات پایداری بر اساس تنش موثر انجام می شود نیاز به دانستن فشارهای منفذی لازم است.

2-9 مراحل بحرانی فشارهای منفذی در سد

سه مرحله مختلف که شرایط بحرانی برای فشار منفذی در بدنه سد به حساب می آیند به صورت زیر تقسیم می شوند:

الف) در حین ساختمان و تحت اثر فشردگی ناشی از افزایش ارتفاع خاکریز (که معمولا فشارهای منفذی در حین ساختمان نامیده می شوند) یا پایان ساختمان سد.

ب) پس از پر شدن مخزن سد و گذشت زمان کافی ، به طوری که حالت تراوش پایدار در بدنه سد به وجود آید.

ج) در حالت افت سریع تراز آب مخزن در مواقع ضروری (که این فشارها را فشار منفذی تخلیه سریع    می نامند).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92