پایان نامه ارشد عمران تعیین اثر جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

3-2-1 روش های مبتنی بر تئوری الاستیسیته

اولین تلاش برای استفاده از تئوری الاستیسیته در سدهای خاکی بوسیله یورگنسن انجام گردید. وی راه حل کاملی برای توزیع تنش در پی الاستیک بوسیله انتگرال گیری معادله بوزینسک تحت اثر بارگذاری مثلثی شکل ارائه داد ولی این راه حل به علت عدم فرض وجود برش بین بدنه سد و پی از اهمیت عملی برخوردار نگردید.

میدل بروک به جای در نظر گرفتن بارگذاری مثلثی شکل ، مقطع سد را متشکل از لایه های افقی بر روی هم قرار گرفته در نظر گرفت. در روش وی نیز نقطه ضعف اصلی عبارت از آن بود که بر روی کناره های خارجی مقطع نیز تنش هایی بدست می آمد. بیشاپ ، راه حل عمومی تری برای تابع تنش آیری در حالت یک خاکریز متقارن با شیب های 3H:1V بر روی پی کاملا چسبنده الاستیک ارائه نمود. گودمن و براون نیز روشی تحلیلی بر اساس تئوری الاستیسیته برای یک خاکریز بی نهایت ، ساخته شده از لایه های افقی روی هم قرار گرفته ، بدست آوردند.

به هر صورت علت نارسایی کلیه این روشها فرض همگنی و الاستیک خطی بودن مصالح تشکیل دهنده پی و خاکریز است که در عمل بندرت امکان وجود دارد. روابط تنش-کرنش برای خاک های مورد استفاده در خاکریز سد ،به غیر از تنش های بسیار کم ، عملا غیر خطی بوده و محدودیت های بسیاری برای استفاده از این روابط بوجود می آورد.

علاوه بر آن در روش های الاستیک که در آنها مرحله ای بودن ساختمان سد در نظر گرفته نمی شود تنش ها پس از پایان ساختمان حتی با وجود شرایط مرزی اولیه یکسان ، با واقعیت تفاوت عمده دارند. علت اصلی آن است که در ساختمان لایه به لایه ، سد تحت تاثیر کرنش های جانبی بوده و خاکریز بعدی به این لایه تحت تغییر شکل هایی قرار می گیرد که به آن افزوده می شود و پس از انجام خاکریز مرحله بعد و کوبیده شدن آن ، لایه اولیه با بقیه سد بصورت یکپارچه در می آید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92