پایان نامه ارشد عمران تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

محصوریت در بتن به وسیله خاموت

در عمل، محصوریت در بتن معمولاً توسط آرماتورگذاری جانبی ایجاد می شود که این آرماتور جانبی یا به صورت خاموت های مستطیلی می باشد و یا به صورت خاموت های مارپیچی. رابطه   تنش ـ کرنش بتن در حالت محصور کاملاً متفاوت از حالت غیر محصور است و این موضوع سال ها است که به عنوان یک موضوع تحقیقاتی در بین محققان مطرح می باشد. در سطوح پایین تنش، زمانی که بار به صورت محوری اعمال می شود، آرماتورهای جانبی تنش های کمی را تحمل می کنند و اثر چندانی ندارند، زیرا اثر محصوریت این آرماتورها به صورت غیرانفعالی[1] است.

تنش در آرماتور های جانبی با افزایش بار محوری افزایش می یابد. بتن قسمت پوششی[2] در نزدیکی کرنش نهایی بتن غیر محصور شروع به ریختن و پوسته شدن می کند. بعد از این نقطه بتن داخل آرماتورهای جانبی به صورت هسته بتنی عمل کرده شروع به انبساط می کند. در حالی که آرماتورهای جانبی مانع از این انبساط می شوند. بنابراین تنش ها در هسته  بتن دیگر به صورت تک محوره نیستند بلکه به علت فشار محصوریت حالت تنش سه محوره رخ می دهد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

Author: 92