پایان نامه ارشد عمران بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-4- روش های مقياس کردن شتاب نگاشت ها

به منظور انجام تحليل تاريخچه زمانی بايستی بعد از انتخاب اوليه شتاب نگاشت ها به نوعی آن ها را مقياس نمود. روش های مقياس کردن شتابنگاشت ها به دو دسته تقسيم می شوند که عبارتند از ]1[ :

۱- روش ساده[1]

در این روش، تاريخچه زمانی شتاب طوری مقياس می شود که طيف پاسخ حاصل از آن در محدوده فرکانسی مهم برای پاسخ سازه مورد نظر با طيف طراحی هماهنگ گردد. بنابراين در اين روش ضريب مقياس بايستی به نحوی انتخاب گردد که اختلاف طيف پاسخ و طيف طراحی در محدوده مورد نظربه حداقل برسد.

انتخاب محدوده مورد نظر برای هماهنگی دو طيف بايستی توسط طراح مشخص گردد. برای اين منظور در آيين نامه یو بی سی[2] محدوده پريود T2/0 تا T5/1 و در آیین نامه آشتو T5/0 تا T5/1 ذکر گردیده است که در آن T پریود ارتعاشی اصلی سازه و یا سایر مودهای مهم در سازه می باشد. بايستی توجه نمود که فرض اساسی در اين روش هماهنگی نسبی و نزديکی شکل طيف پاسخ و طيف طراحی می باشد.

۲- روش سازگار با طيف[3]

در روش های توليد تاريخچه زمانی سازگار با طيف، تاريخچه زمانی مورد نظر به نحوی تغيير می يابد که طيف پاسخ آن به طور کلی با طيف طراحی کاملا هماهنگ گردد. اين روش به دو دسته کلی تنظيم در حوزه فرکانس و تنظيم در حوزه زمان تقسيم مي شود. در روش حوزه فرکانس، تغييرات مورد نظر در حوزه فرکانس بر روی شتاب نگاشت های انتخابی اعمال می گردد در حالي که در روش های حوزه زمان تغييرات در حوزه زمان بر روی شتاب نگاشت اعمال می شود. در روش حوزه فرکانس يک تاريخچه زمانی انتخاب شده و طيف فوريه آن محاسبه مي گردد. سپس مقادير طيف فوريه به نسبت طيف طراحی به طيف پاسخ شتابنگاشت مورد نظر تغيير خواهد يافت در حالي که مقادير زوايای فاز بدون تغيير باقی می مانند. اين عمل چندين بار تا هماهنگی کامل دو طيف ادامه می يابد. هر يک از دو روش ذکر شده مزيت خاص خود را دارند. به عنوان مثال مزيت روش مقياس کردن ساده اين است که تاريخچه زمانی تقريبا دست نخورده و طبيعی باقی می ماند. از طرف ديگر روش سازگار کردن با طيف دارای اين مزيت است که تعداد کمتری تاريخچه زمانی برای انجام آناليز مورد نياز است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92