پایان نامه ارشد عمران بررسی تفاوت نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

4-5 آزمایشهای کنترلی ریز شمع

در اغلب پروژه ها ، ریز شمع ها بصورت غیر اقتصادی طراحی میشوند و بدین ترتیب ضمن تحمل هزینه های اضافی، در عمل نیز به مشکلات اجرایی ( بطور مثال، امتناع ریز شمع از فرو رفتن بیشتر تا عمق پیش بینی شده) بر می خورند.

از آنجائیکه روابط ارائه شده جهت تعیین ظرفیت باربری و نشست ریز شمع ها همگی بصورت تقریبی بوده و در مواردی از روش های مختلف مقادیر متفاوتی بدست می آید و همچنین نظر به تقریب ها و خطاهای زیادی که در تعیین متغیرهای مکانیکی خاک اعم از نحوة نمونه گیری در محل و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی، وجود دارد، بهتر است بتوان ظرفیت باربری و نشست آنها را بصورت درجا تعیین نمود.با توجه به روشهای موجود، آزمایش بارگذاری ریز شمع بهترین روش مستقیم جهت تعیین ظرفیت باربری و نشست ریز شمع ها میباشد. تا کنون روشهای مختلف و متنوعی جهت تعیین بار نهایی ریز شمع از نتایج آزمایش بارگذاری پیشنهاد شده است.برخی از این روشها زمانی قابل استفاده میباشند که در آن، ریز شمع در حین آزمایش به بار نهایی خود رسیده باشد، اما در اغلب موارد بدلیل محدودیت ظرفیت جکهای بارگذاری یا دست بالا بودن طراحی ریز شمعها، آزمایش تا حد گسیختگی ریز شمع ادامه نمیابد. از طرف دیگر تفسیر منحنی بار –  نشست ریز شمع و تعیین مقدار بار نهایی آن از روشهای مختلف یکسان نبوده و بعضاً نتایج حاصل بطور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت میباشند.

این آزمایش که عبارت است از تعیین رفتار ریز شمع در برابر بارهای وارد بر آن ، در واقع یک نوع تحلیل برگشتی (Back analysis ) میباشد که از طریق آن میتوان صحت محاسبات مربوط به ظرفیت باربری قائم و نشست ریز شمع ها را از طریق فرمول ها یا روشهای تجربی مورد بررسی قرار داد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92