پایان نامه ارشد عمران بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-20-2-افزايش توانايي بهره‌برداري از سد بوکان:

سد بوکان يكي از سازه هاي احداث شده بر روي زرينه‌رود بوده كه مشكلات سازه اي و هيدروليكي آن بعنوان چالش هاي عمده در مديريت مهار سيلاب وتأمين آب  مورد نظر  آبران كشاورزي بوده است . بهره‌برداري کامل از اين سد، از زمان تأسيس به علت بروز نارسائيهاي فني مهندسي نظير صدا و لرزش دريچه‌هاي آبياري هنگام بازشدگي بيش از 35% دريچه‌ها، دچارمشکلات عديده اي شده است كه عملكرد مخزن را با اختلالات مواجه نموده است که اختلالات هيدروليكي تونل و دريچه‌هاي تخليه اين سد با يك سلسله اصلاحات حل گرديد. علت آن ،عدم نصب توربين‌هاي طراحي شده، انسداد مسير جريان آب وبروز پديده هيدروليكي موسوم به ضربه قوچ بوده است . براي برون رفت از اين وضعيت طول لوله‌هاي منتهي به موقعيت توربين‌ها  افزايش داده شد تا از اين طريق، ظرفيت‌ اسمي تخليه دريچه‌ها دوچندان گرديده و سيستم DSS بهره‌برداري از اين سد نيز معرفي شد که براساس آن برآورد نمودن نيازهاي کشاورزي بعنوان مؤلفه اصلي بهره‌برداري تلقي شد.در اين سامانه داده هاي مورد نياز نظير اطلاعات هواشناسي، هيدرولوژي، مشخصات فيزيکي و خط و مشي هاي  بهره برداري و عملكرد سيستمي در يک بانک اطلاعاتي ذخيره گرديده ، سپس تحليل‌هاي آماري، پيش‌بيني جريان ورودي، تدوين خط و مشي هاي  بهينه بهره‌برداري و تخصيص آب به بخش هاي متفاوت شرب کشاورزي در چند سناريو بعمل آمد.[1]

2-20-3 مدل سدهاي کارون و دز:

در اين طرح يک سيستم پشتيباني در تصميم‌گيري براي بهره‌برداري از مخازن سدهاي کارون و دز با نيروگاه‌هاي برق آبي طراحي گرديد. ايجاد پيوند بين دو محور مدل‌هاي بهره‌برداري از سدها و تأسيسات برق آبي و سيستم‌هاي پشتيباني در تصميم‌گيري براي بهره‌برداري از منابع آب، براي کاربردي‌تر کردن استفاده از مدل‌هاي پيشرفته بهره‌برداري از تأسيسات برق‌آبي در زمره دستاوردهاي اين مدل مي باشد.

در طرح سيستم رودخانه- مخزن کارون و دز، با درنظر گرفتن سدهاي شهيد عباسپور و دز که بزرگترين پتانسيل برق آبي کشور مي‌باشد، در نظر گرفته شده است. مدل‌هاي بهينه‌سازي پوياي قطعي و استوکاستيک با در نظرگرفتن سدهاي سري و موازي براي مدل سازي مورد استفاده قرار گرفت وتأكيد مؤكد بر ايجاد انعطاف‌ در سيستم شده است. سامانه مورد نظر از 4 بخش  مديريت اطلاعات، بهره‌برداري بلند مدت (ماهانه)، بهره‌برداري ميان مدت (هفتگي) و بهره‌برداري کوتاه مدت تشكيل شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92