پایان نامه ارشد عمران: ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

 بررسی فرضیات تحقیق

  • سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند تاثیر داشته است.

با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج حاکی از آن سازه های مکانیکی احداث شده در حوضه سد نهند علاوه بر اینکه در کنترل فرسایش و رسوب منطقه نقش بسزایی داشته اند، همچنین در کاهش دبی پیک و افزایش زمان تمرکز حوضه موثر بوده است. بنابراین احداث سدهای آبخیزداری در این حوضه در کاهش رسوب نقش اساسی داشته اند. از این رو فرضیه اول تحقیق درست بوده و اثبات می گردد.

  • احداث سدهای کوتاه باعث تغییراتی در شیب آبراهه ها و به تبع آن برروی روند فرسایش آبراهه تاثیرگذار بوده است .

از آن جاییکه رسوب ترسیب یافته در پشت سازه های احداث شده  در حوضه سد نهندموجب شده شیب آبراهه در پشت هریک از سازه ها تعدیل و به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در نتیجه این کاهش شیب سرعت رواناب در بستر آبراهه کم شده و به تبع آن میزان نفوذ پذیری افزایش یافته، که این نفوذپذیری شرایط را برای توسعه عملیات بیولوژیکی (نهالکاری) و استقرار پوشش گیاهی  فراهم نموده است که پوشش طبیعی و زنده ایجاد شده در آبراهه ها روند فرسایش را کند می کند. بنابراین فرض دوم تحقیق نیز صادق بوده است.

  • پیش بینی عملیات بیولوژیکی به عنوان مکمل عملیات مکانیکی در مدیریت آبراهه ها ضروری می باشد.

هر چند احداث سازه های مکانیکی آبخیزداری در کنترل فرسایش و کاهش حجم رسوب تاثیر زیادی داشته است، اما با پر شده پشت سازه ها با رسوب و اتمام عمر مفید سازه ها تاثیر آنها کاهش یافته و به حداقل می رسد. در حالیکه وجود پوشش گیاهی زنده که توانایی تجدید حیات نیز داشته باشد می تواند کاهش تاثیر سازه های مکانیکی را جبران کرده و در کنترل فرسایش و کاهش رسوب برای طولانی مدت موثر باشد. بطوری کلی عملیات بیولوژیکی مکمل عملیات مکانیکی بوده و با توجه به اینکه پوشش گیاهی خودش از جنس طبیعیت بوده، درصورت استقرار کامل می تواند در سطح وسیعی تاثیرگذاری باشد. بنابراین براساس مطالعات انجام شده، نهالکاری های انجام شده در پشت سازه ها و توسعه آنها در طی سالهای متمادی در اثر قرق انجام یافته توانسته است در کنترل فرسایش و کاهش رسوب منطقه موثر واقع شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92