پایان نامه ارشد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

2-5 واژگان

اسلوکمب[1](1993) واژه­های زیر را برای تراکم دینامیکی تعریف کرد [13]:

 • عمق موثر: حداکثر عمقی است که بهسازی بطور واضح و آشکار تا آن عمق انجام شده است.
 • بخش اصلی بهسازی شده: معمولاً تا   عمق موثر است که درصد بیشتر بهسازی تا عمق صورت گرفته است .
 • انرژی سقوط: برابر انرژی هر مرتبه افتادن وزنه است. وزن وزنه ضربدر ارتفاع سقوط (تن.متر)
 • مراحل کوبش: مراحل مختلفی که طی آنها عملیات کوبش در شبکه­های مشخص انجام می­شود.
 • انرژی کل: مجموع انرژی در هر مرحله کوبش بیانگر انرژی کل کوبش در آن مرحله است.
 • شدت انرژی: مجموع انرژی وارده در واحد سطح ناحیه بیان کننده شدت انرژی می­باشد (مترمربع/تن.متر)
 • بازیافت: زمان مجاز بین مراحل کوبش که اجازه زایل شدن فشار آب منفذی داده می­شود.
 • نشست ایجاد شده: متوسط کاهش در تراز ناحیه که بعنوان نتیجه­ای از تراکم دینامیکی می­باشد.
 • انرژی آستانه: حداکثر انرژی که به ازاء مقادیر بیشتر از آن بهسازی بیشتری صورت نمی­گیرد که به آن انرژی اشباع نیز می­گویند.
 • افزایش کوبش: شرایطی که باعث می­­شود انرژی آستانه افزایش یابد.
 • آزمایش شکل: اندازه­گیری دقیق حجم منقوش شده و تورم اطراف حفره ایجاد شده در اثر برخورد وزنه به زمین که اجازه بررسی تغییر حجم با انرژی وارده را بدهد.
 • شکل منقوش شده: حفره­ای که بدلیل کوبش در یک نقطه بوجود می­آید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92