پایان نامه ارشد رشته عمران بررسی پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

5-1-   مقدمه

در فصل قبل، پس ارسال و جمع آوری پرسشنامه ها، داده های حاصل از جامعه آماری، به روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی شناسایی و دسته بندی شدند در این فصل عواملی که بر اساس عدد فازی نزولی رتبه بندی شده بودند، به صورت پرسشنامه مرحله دوم در اختیار 3 شرکت پیمانکاری دارای رتبه 1 قرار گرفتند. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل، مدلی به نامP.N.HR  1«عدد بهره وری منابع انسانی» ارائه شد و 3 شرکت با یکدیگر مقایسه گردیدند.

  • جامعه آماری

جامعه آماری انتخاب شده در این فصل صرفاً از بین شرکت های پیمانکاری می باشد. بنابر این 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 در رشته ساختمان انتخاب شده اند.

  • روش طراحی پرسشنامه

سئوالات پرسشنامه دوم به ترتیب اولویت فازی در همان 4 دسته پرسشنامه اول (1- برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی، 2- تشکیل تیم پروژه، 3- توسعه تیم پروژه و 4- مدیریت تیم پروژه) قرار گرفتند، ولی با این تفاوت که گزینه ها به صورت 3 جوابی کیفی(ضعیف، متوسط و قوی) تغییر پیدا کرند، که در این مرحله سئوالات خود شرکت پیمانکاری را مستقیماً مخاطب قرار داده بود که توان بهره وری منابع انسانی آنها مشخص شود.

 

  • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها

پس جمع آوری پرسشنامه های دوم، باید سئوالات پرسشنامه ها که به صورت کیفی است به کمی تبدیل شوند. از این رو مدل جدیدی که به صورت جدول برای محاسبات این داده ها طراحی شده است، استفاده گردیده است. شرح این مدل به همراه پارامترهای آن در بخش مربوطه توضیح داده
می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق از نرم افزارSPSS  استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92