پایان نامه ارشد رشته عمران بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

2-4-3- پی‌های سیلت و رسی

خاکهای ریزدانه عموماً به اندازه کافی ناتراوا هستند و برای جلوگیری از نشست غیر مجاز یا رگاب به در نظر گرفتن دیوار آب‌بند در طراحی نیاز نیست. مسئله اصلی اینگونه پی‌ها پایداری است. علاوه بر خطر گسیختگی از نظر باربری تأثیر اشباع پی‌ پس از ساختمان آبگیری مخزن بر روی سد و سازه های جانبی آن باید در طراحی مد نظر قرار گیرد.(7).

هنگامی که یک سد خاکی بر روی پی ریزدانه اشباع قرار می‌گیرد توانایی مصالح پی در تحمل تنش‌های برشی ناشی از وزن سد و بارهای مخزن را باید با تعیین مقاومت خاک و انجام تحلیل‌های پایداری ارزیابی کرد. بطوریکه در تحلیل پایداری یک سد خاکی باید مراحل زیر در نظر گرفته شود:

– پایان ساختمان

– تراوش پایدار

– تخلیه سریع

خاکهای ناتراوای غیر اشباع نهایتاً پس از ساخت سد و آبگیری مخزن اشباع شده و مسائل پایداری به شرح فوق خواهند داشت. مقاومت موثر خاک در این حالت نسبت به حالت پی اشباع به علت تاریخچه تحکیم مختلف تا حدودی متفاوت است.علاوه بر این خاک های با تراکم کم علارقم مقاومت نسبتا زیاد در حالت خشک پس از اشباع شدن در معرض نشست های زیاد ویا فروریزش قرار دارند. در صورتی که در طراحی اقدام مناسبی برای کنترل نشست های زیاد در نظر گرفته نشود. سد ممکن است اولا به علت نشست های ناهمگن که باعث ترک خوردگی بخش ناترواوای سد می شود و دوما به علت نشست پی و به تبع آن از دست رفتن فاصله آزاد و یا طاق زنی سد بر سایر بخشهای نرمتر پی و نشست و فرسایش ناشی از آن، دچار مسائل سرویس دهی و یا حتی گسیختگی شود.یکی از انواع اینگونه خاکها لس است که یک خاک بادآورده با تراکم بسیار کم بوده و بخش وسیعی از چند قاره را می پوشاند این نوع خاک عمدتا در شمال و شمال شرق ایران گسترش دارد. لس حقیقی هرگز اشباع نشده و عموما از دانه های به اندازه سیلت که با مقداری رس به یکدیگر چسبیده اند تشکیل می شود. هنگامی که درصد رطوبت لس کم است قادر به تحمل فشار خاکریزه های بلند بدون نشست زیاد است ولی افزایش قابل ملاحظه درصد رطوبت باعث کاهش بسیار زیاد چسبندگی آن شده و فشار سدهای کوتاه باعث فروریختن ساختار پوک خاک میشود.بعضی از پی های سیلتی با تراکم کم حین زمین لرزه در معرض از دست دادن(مقاومت مانند انچه که برای ماس های ریز دانه گفته شد)، قرار دارند. این احتمال باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

سیلت ها اگرچه نسبتا ناتراوا هستند ولی چسپندگی آنها کم و قابل فرسایش است. در یک پی سیلتی حتی تراوش جزئی و فشار هیدرواستاتیکی اندک می تواند به رگاب و گسیختگی منجر شود. برای جلوگیری از رگاب باید فیلتر و زهکش مناسب در زیر بخش پایین دست و پاشنه سد تعبیه شود.در پی سیلت و رسی اگر چه به دیوار آب بند نیاز نیست ولی ترانشه های بازرسی در بخش فوقانی پی برای برداشت مصالحی که در اثر ذوب و انجماد خشکیدگی یا ریشه های گیاهی پوک شده اند و نیز بازدید بخش فوقانی پی معمولا از شرایط طراحی به شمار می آیند. علاوه برآن هنگام ساختمان پی باید مورد بازرسی قرار گرفته تا هرگونه ناحیه نرم یا ضعیف که می تواند به نشست ناهمگن یا تغییر شکل موضعی در زیر بدنه سد ایجاد کند شناسایی و برداشته شود. برای پی هایی که دارای ناحیه های وسیع از مصالح ضعیف هستند گاهی برداشت و جایگزین کردن این نواحی برای حفظ پایداری بدنه سد و یا ایجاد کلیدهای برشی در نواحی بحرانی پی برای پایداری ضرورت دارد. سطح پی نیز هنگام ساختمان به اصلاح نیاز دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92