پایان نامه ارشد رشته عمران بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

در جداسازي لرز ه اي كل يا بخشي از سازه براي كاهش پاسخ لرزه اي آن بخش در زمان زلزله از زمين يا قسمت هاي ديگر سازه جدا مي شود. اين كار با استفاده از جداساز هايي كه بر اساس مشخصات ديناميكي سازه، اهداف عملكردي مورد نظر طراح و شرايط خطر لرزه اي ساختگاه، طراحي و ساخته شده اند صورت  مي گيرد. وظيفه ي اصلي اين جداساز ها ايجاد فاصله بين دوره ي تناوب طبيعي سازه و محدوده ي دوره ي تناوب حاكم در ارتعاش زمين لرزه احتمالي در محل سازه ي مورد نظر است. علاوه بر اين، انرژي ارتعاشي ناشي از زلزله نيز با كمك سازوكارهاي مختلفي جذب شده و از انتقال آن به سازه جلوگيري مي گردد.

جداساز سامانه اي است كه سازه روي خود را از بخش زيرين خود جدا مي كند. براي اينكه در زمان بروز زلزله هيچ نيرويي به سازه منتقل نشود، لازم است اين سامانه، سازه را به حالت شناور درآورد. اين امر با توجه به نياز به كنترل تغيير مكان هاي نسبي جانبي در زمان تحريك زلزله از نظر اجرايي درست و امكان پذير نيست.

توانايی و مزايای جداگرهای لرزه ای بعنوان ابزار کنترل غيرفعال نيروهای زلزله که به طراحان اجازه می دهد نيروهای زلزله وارد بر پايه ها و کوله های پل را کاهش داده و يا متعادل کنند، به خوبی به اثبات رسيده است. با توجه به انواع خسارت های وارد بر پل ها در زلزله های گذشته که عمدتا بواسطه تخمين نادرست نيروهای زلزله می باشد، از اين جداگرها می توان به نحو مؤثری در بهسازی پل های موجود و يا طراحی پل های جديد واقع در نواحی لرزه خيز بهره برد. تعداد زيادی پل در نواحی زلزله خيز کشور وجود دارد که اتصال روسازه به زيرسازه آن ها بوسيله تکيه گاه های معمولی انبساط حرارتی انجام می پذيرد. برای کاهش اثرات نيروهای زلزله و افزايش ايمنی اين پل ها در هنگام زلزله، می توان به راحتی تکيه گاه های فوق را با جداگرهای لرزه ای جايگزين کرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92