پایان نامه ارشد رشته عمران با موضوع آب زیرزمینی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

3-12- بررسی و تهیه نقشه کیفی آب­زیرزمینی از نظر مصارف کشاورزی

استانداردهای کیفی آب آبیاری براساس سه عامل ذیل بنا گردیده است (باور 1978، 480)[1]:

1- غلظت کل نمک­های­محلول آب، که­این غلظت از طریق اعمال اسمزی برروی محصول اثر می­گذارد.

2- غلظت یون­های ویژه­ای (مثل بور) که ممکن است برای گیاهان سمی بوده و یا اینکه اثر نامساعدی بر روی کیفیت محصول داشته باشند.

3- غلظت کاتیون­هایی (مثل سدیم) که با پراکندگی رس در خاک، ساختمان خاک را تخریب و از مقدار نفوذ آب می­کاهند.

یکی از طبقه­بندی­های بسیار متداول، طبقه­بندی براساس دیاگرام ویلکوکس[2] می­باشد که توسط وزارت کشاورزی آمریکا ارائه گردیده است (ویلکوکس 1948، 19). در این طبقه­بندی دو عامل هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم در نظر گرفته می­شود که هر پارامتر به چهار طبقه­ تقسیم­بندی می­شود (جدول3-3).

 

جدول (3-3): طبقه­بندی آب از نظر مصارف کشاورزی

هدایت الکتریکی طبقه نسبت جذب سدیم طبقه
250 > Ec C1 10 > SAR S1
750 > Ec > 250 C2 18 > SAR > 10 S2
2250 > Ec > 750 C3 26 > SAR > 18 S3
5000 > Ec > 2250 C4 26 < SAR S4

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92