پایان نامه ارشد رشته عمران اثر نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي روپيلن

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

4-1. نتيجه­ گيري

نتايج بدست آمده از آزمايش­ها به صورت تيتر­وار در زير آورده شده است:

1 – درصد افزايش در مقاومت فشاري در اکثر نمونه هاي 28 روزه نسبت به نمونه هاي 90 روزه بهبود بيشترييافته­اند.

2 – در نسبت الياف 2/0 و نانوسيليس 2 درصد يک حالت بهينه در مقاومت فشاري رخ مي­دهد و تا پايان آزمايش ها نيز ادامه مي­يابد. بدين صورت که براي دستيابي به مقاومت­هاي بالاتر با افزايش الياف بهتر است نانوسيليس نيز افزايش يابد.

3 – بيشترين افزايش در مقاومت فشاري در طرح اختلاط شماره 15 رخ داده است که برابر 57 و 55 درصد در مقاومت 28 و 90 روزه مي­باشد.

4- الياف 1/0 درصد افزايش چشم­گيري در مقاومت کششي ايجاد کرده است که با افزايش الياف محسوستر گشته است.

5- در اکثر نمودارها با افزايش نانوسيليس مشاهده مي­شود که براي دستيابي به مقاومت­هاي بالاتر نسبت­هاي الياف بالا مناسب­تر مي­باشند. به طور مثال وقتي که نسبت الياف 2/0 مي­باشد براي اينکه درصد افزايش مقاومت­ها بيشت شود، 4% نانوسيليس درصد افزايش بيشتري نشان مي­دهد و وقتي نانوسيليس 6 % مي­باشد نسبت الياف 3/0 درصد افزايش بيشتري نشان مي­دهد. اين امر نشان مي­دهد که نانوسيليس به پخش مناسب الياف کمک فراواني مي­کند.

6- در نمودارهاي مربوط به مدول الاستيسيته مشاهده مي­شود که مقادير مدول الاستيسيته در سنين 28 و 90 روزه اختلاف زيادي باهم دارند. اين عمل بيشتر به عملکرد الياف مربوط مي­شود و همانگونه که ملاحظه مي­شود نانوسيليس اين اختلاف را کاهش مي دهد.

7- بيشترين افزايش در مقاومت الکتريکي در نسبت الياف 3/0(طرح اختلاط3) رخ داده است و همانگونه که از اشکال مربوط به طرح اختلاط­هاي 1 تا 4 پيداست ممکن است افزودن الياف در نسبت­هاي بيشتر از 3/0 درصد در مقاومت الکتريکي افزايش چشم­گير ديگري را نشان دهد. اين تاثير چشم­گير الياف در مقاومت الکتريکي مي تواند دوام بتن را تحت تاثير خود قرار دهد.

8- به طور کلي در بتن­هاي حاوي الياف پلي­پروپيلن، کمک نانوسيليس به پخش مناسب الياف در همه آزمايشها نتايج خوبي را به دنبال داشته است و اين عملکرد مناسب الياف در حضور نانوسيليس مي­تواند افق روشني براي بتن اليافي بخصوص در صنايع خاص مانند صنايع نظامي و هسته اي داشته باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92