پایان نامه ارشد درباره جلوگیری از آبدهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

  • فرضیات تحقیق
  1. پارامترها و مشخصات مورد استفاده در این تحقیق همگی بر اساس مشخصات سد حوضیان می باشد.
  2. روش کاهش نشت پی سد،حفاری وتزریق درایجاد پرده آب بند است.
  3. باتوجه به ضخامت آبرفت روش آب بندی وکاهش نشت پی باتزریق بتن انتخاب می شود..
  4. آزمایش مورد استفاده آب اندازی پی(فشارآب)،لوژن است.
  5. میزان تزریق پرده آببند باتوجه به عمق نفوذ پرده می باشد.
  6. تعدادردیف گمانه ها باتوجه به میزان خورند آنها تعیین می شود.
  7. ابزاردقیق مورداستفاده درتعیین فشارآب منفذی ونشت پی سدحوضیان، ابزارالکتریکی پی(تارمرتعش)وابزارمکانیکی کاساگرانده(SP) است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92