پایان نامه ارشد تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

آگوست 27, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

1-1-1-  اولویت بندي عوامل مؤثر بر انتخاب تقاطع­های غیرهمسطح توسط شهاب حسن پور[1]

نگاه تک بعدی به تقاطع­ها باعث می­شود که گاه معضل­ها را از یک نقطه به نقطه دیگري در شبکه راه­ها منتقل نمود.از سوي دیگر نگاه جامع دستیابی به مبدا، مقصد، و تمایلات تردد محدوده تقاطع را امکان­پذیر نموده و ارائه راهکارهاي ترکیبی را ممکن می­سازد. تامین حرکت روان و ایمن ترافیک در تقاطع­ها، باعث جلوگیري از ایجاد گره­هاي ترافیکی و کاهش تاخیر وارده می­شود.بر این اساس در تحلیل­هاي اقتصادي، باید ارزش زمان صرفه­جویی شده و پارامترهاي مثبت دیگر در این ارتباط مدنظر قرار گیرد. ]5[

 

این پارامترهای مثبت عبارتند از :

پارامترهاي ارزیابی:

  • رویکردهاي ترافیکی
  • هزینه
  • توپوگرافی منطقه
  • منفعت استفاده کنندگان
  • کنترل دسترسی
  • تاسیسات معارض
  • موقعیت نسبت به دیگر تقاطعات

 

  • رویکردهاي ترافیکی : با مطالعه بر روی رویکردهای ترافیکی تقاطع­های غیرهمسطح،نتایجی حاصل گشته است که در شکل 1-11 نشان داده شده است.

 

 

 

نوع تبادل

مقدار فضاي لازم

جهت ساخت

 

ظرفیت

 

قیمت

 

توضیحات

لوزی کم کم کم ساده­ترین تبادل است
تک نقطه اي کم متوسط کم- متوسط بیشتر براي مناطق شهري طراحی می­شود و مشکل آن عدم تطبیق با عابر پیاده است
نیمه شبدری متوسط متوسط متوسط لوپ­ها باید جوري طراحی شوند که بتوانند به

گردش به چپ زیادي خدمت رسانی کنند.

شبدري کامل زیاد متوسط زیاد ایمنی و ظرفیت به محدوده تداخلی وابسته است.
شیپوري متوسط-زیاد متوسط متوسط-زیاد در محل تقاطع سه شاخه باید استفاده شود.
جهتی خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد براي اتصال آزادراه به آزادراه مناسب است.
  • جدول 1-1 مقایسه خصوصیات انواع مختلف تبادل ها ]5[

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)