پایان نامه ارشد تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

1-1-1-  اولویت بندي عوامل مؤثر بر انتخاب تقاطع­های غیرهمسطح توسط شهاب حسن پور[1]

نگاه تک بعدی به تقاطع­ها باعث می­شود که گاه معضل­ها را از یک نقطه به نقطه دیگري در شبکه راه­ها منتقل نمود.از سوي دیگر نگاه جامع دستیابی به مبدا، مقصد، و تمایلات تردد محدوده تقاطع را امکان­پذیر نموده و ارائه راهکارهاي ترکیبی را ممکن می­سازد. تامین حرکت روان و ایمن ترافیک در تقاطع­ها، باعث جلوگیري از ایجاد گره­هاي ترافیکی و کاهش تاخیر وارده می­شود.بر این اساس در تحلیل­هاي اقتصادي، باید ارزش زمان صرفه­جویی شده و پارامترهاي مثبت دیگر در این ارتباط مدنظر قرار گیرد. ]5[

 

این پارامترهای مثبت عبارتند از :

پارامترهاي ارزیابی:

  • رویکردهاي ترافیکی
  • هزینه
  • توپوگرافی منطقه
  • منفعت استفاده کنندگان
  • کنترل دسترسی
  • تاسیسات معارض
  • موقعیت نسبت به دیگر تقاطعات

 

  • رویکردهاي ترافیکی : با مطالعه بر روی رویکردهای ترافیکی تقاطع­های غیرهمسطح،نتایجی حاصل گشته است که در شکل 1-11 نشان داده شده است.

 

 

 

نوع تبادل

مقدار فضاي لازم

جهت ساخت

 

ظرفیت

 

قیمت

 

توضیحات

لوزی کم کم کم ساده­ترین تبادل است
تک نقطه اي کم متوسط کم- متوسط بیشتر براي مناطق شهري طراحی می­شود و مشکل آن عدم تطبیق با عابر پیاده است
نیمه شبدری متوسط متوسط متوسط لوپ­ها باید جوري طراحی شوند که بتوانند به

گردش به چپ زیادي خدمت رسانی کنند.

شبدري کامل زیاد متوسط زیاد ایمنی و ظرفیت به محدوده تداخلی وابسته است.
شیپوري متوسط-زیاد متوسط متوسط-زیاد در محل تقاطع سه شاخه باید استفاده شود.
جهتی خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد براي اتصال آزادراه به آزادراه مناسب است.
  • جدول 1-1 مقایسه خصوصیات انواع مختلف تبادل ها ]5[

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92