پایان نامه ارشد بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

4-2- معرفی سازه مورد مطالعه

با توجه به اینکه در طراحی تعداد زیادی از پل های موجود، آثار تخریبی زمین لرزه در نظر گرفته نشده است و یا اینکه دانش طراحی لرزه ای، به خصوص در مرحله طراحی، در زمان ساخت این پل ها ناکافی بوده است، بروز خسارت وسیع در پل های موجود بر اثر وقوع یک زلزله نسبتا شدید دور از انتظار نخواهد بود. بهسازی لرزه ای پل های موجود را می توان از جمله اقدامات بسیار مؤثر در کاهش هزینه ها و تلفات ناشی از زلزله در نظر گرفت. مقاوم سازی لرزه ای شامل دو گام اساسی، بررسی رفتار لرزه ای سازه های موجود و سپس بررسی روش های ارتقاء رفتار لرزه ای می باشد. این بررسی ها علاوه بر کاربردشان در مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود، با مشخص کردن نقاط ضعف این سازه ها، وسیله مؤثری در جهت افزایش طراحی لرزه ای و بهبود کیفیت طراحی و اجرای سازه های جدید فراهم می آورند.

در راستای این هدف پلی با ابعاد واقعی که در استان گیلان شهرستان رودسر واقع شده انتخاب و قاب های آن تحت تحلیل قرار گرفت، که در ادامه مشخصات این پل ذکر شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92