پایان نامه ارشد بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

  • ساختار پایان نامه

پایان نامه حاضر علاوه بر چکیده تحقیق که در ابتدا آمده است، مشتمل بر 7 فصل و 3 پیوست
می باشد که شرح مختصری از آنها ارائه می شود:

  • فصل اول : مقدمه

در این فصل ضمن تعریف موضوع، به بیان هدف، اهمیت، فرضیات و مراحل انجام تحقیق و همچنین ساختار پایان نامه پرداخته شده است.

  • فصل دوم: ادبیات تحقیق

این فصل به بررسی ادبیات تحقیق در زمینه بهره وری پرداخته شده است و شامل : تعریف بهره وری در سطوح مختلف، روش های اندازه گیری بهره وری منابع انسانی، بهبود بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری می باشد.

  • فصل سوم: روش تحقیق

در این فصل به بررسی کلیات روش تحقیق به کار گرفته شده در مراحل مختلف انجام آن یعنی بررسی کیفی بهره وری ساخت و ساز شهری و بررسی عدد بهره وری توضیح داده شده است.

  • فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و سازشهری

در این فصل به توضیح جامعه آماری، روش تعیین عوامل موثر بر بهره وری در طراحی پرسشنامه، روایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها، در تحقیق پرداخته شده است. سپس نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و روش فازی و مقایسه شده نتایج آنها ارائه می شود.

  • فصل پنجم: ارائه مدلN.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی

در این فصل عواملی که بر اساس عدد فازی نزولی رتبه بندی شده بودند را به صورت پرسشنامه مرحله دوم در اختیار 3 شرکت دارای رتبه 1 قرار گرفتند و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل، مدلی بصورت «عدد بهره وری منابع انسانی» ارائه می شود و 3 شرکت با یکدیگر مقایسه می شوند.

  • فصل ششم: ارائه مدل P.S جهت مقایسه کیفی بهره وری منابع انسانی

در این فصل عواملی که بر اساس عدد فازی نزولی رتبه بندی شده بودند را به صورت پرسشنامه مرحله سوم در اختیار 3 شرکت دارای رتبه های 1،2و3  قرار گرفتند. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل، مدلی بصورت «وضعیت بهره وری منابع انسانی» ارائه می شود و 3 شرکت با یکدیگر مقایسه
می شوند.

  • فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از تحقیق در این فصل به طور خلاصه جمع بندی شده و درباره یافته های حاصل از پرسشنامه ها بحث می شود. سپس کاربرد های عملی در قالب ارائه راهکارها، پیشنهاد به مسئولین در سطح کلان کشور و پیشنهاد به مسئولین پروژه ها ارائه می شود، در انتها هم پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بیان می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92