پایان نامه ارشد بررسی ضریب حفاظت پایه پل های مورب در سه حالت تحریک یک جهته، دو جهته و سه جهته و مقایسه آن ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-5-4-  مقاومت خمشی و برشی تير سرستون

در اين موارد بايستی مقاومت خمشی و برشی بالای سطوح نظير تشکيل مفاصل پلاستيک ستون را افزايش داد. يکی از رايج ترين روش های مقاوم سازی، پس کشيده نمودن تير سر ستون با استفاده از  تاندون های خارجی است که در برابر بلوک های انتهايی مهار شده باشند، يا تاندون هايی که در تمام طول تير سرستون در محفظه هايی در هسته آن ها قرار گرفته اند. پيش تنيدگی مي تواند مقاومت خمشی و برشی لازم را در بسياری از موارد با هزينه کم افزايش دهد و نيز کارآيی اتصال را افزايش دهد.

 

2-5-5-  زوال اتصالات

اتصالات ضعيف تير- ستون يا ستون – پی ناشی از مقاومت برشی ناکافی اتصال يا مهار ناکافی ميلگردهای ستون نياز به روش های بازسازی دقيق برای تضمين کارآيی پل در مقايسه با طرح پل های جديد دارد. در بعضی موارد نياز به برداشتن بتن اتصال و قرار دادن ميلگردهای برشی اضافی در اتصال     مي باشد.

همچنين پيش تنيدن تير سر ستون برای کاهش تنش های کششی اصلی در مناطق اتصال تير-ستون استفاده مي شود که شدت زوال برشی اتصال را کاهش مي دهد. بازسازی اتصالات ستون – پی  مشکل تر است. افزايش عمق پی با يک لايه فوقانی در بعضی موارد تنش های برشی اتصال را به ميزان قابل قبولی کاهش مي دهد.

در اين موارد بايستی هزينه انجام اين اصلاحات را برآورد کرد که ممکن است در بعضی حالات به صرفه نباشد. در بعضی موارد ممکن است که يک پل با درجه نامعينی کافی قادر به تحمل سطح مورد انتظار جابجائي های پاسخ بدون فروافتادن حتی پس از تخريب اتصال تير- ستون يا ستون – پی باشد. در چنين مواردی بايستی دانست که ظرفيت بار مردة پل با تخريب اتصال از بين نمی رود؛ البته به اين شرط که کاهش کارکرد و استفاده پل قابل تحمل باشد ]14[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92