پایان نامه ارشد: بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

4-1- مقدمه

در این فصل نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی پل های بیان شده است.  همان طور که در فصل سوم اشاره شد، پل ها از زاویه تورب 0 تا 50 درجه، با رشد 10 درجه، مدل سازی شده اند. به منظور مقایسه بیشترین پاسخ های لرزه ای پل های مورب در دو حالت جداسازی شده و بدون جداساز، پل های مورب یکبار بدون جداساز و بار دیگر با جداساز لرزه ای  هسته سربی (در مجموع 12 حالت پل) تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

همچنین در این تحقیق به منظور مشاهده تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر بیشترین پاسخ های لرزه ای     پل های مورب جداسازی شده و بدون جداساز، مدل ها یکبار تحت تحریک دو جهته (بدون در نظر گرفتن مؤلفه قائم) و بار دیگر تحت تحریک سه جهته (با در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله) مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی قرار گرفته و مقایسه شده اند. همچنین ضریب حفاظت پایه پل های مورب در سه حالت تحریک یک جهته، تحریک دو جهته (دو مؤلفه ای) و تحریک سه جهته (سه مؤلفه ای) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که در تمامی بخش های (4-2) ، (4-3) و (4-4) برای ارزیابی پاسخ های لرزه ای      پل های مورب، منظور از جهت طولی و عرضی پل،  به ترتیب جهت موازی و عمود بر محور راه می باشد. در بخش (4-5) برای بدست آوردن ضریب حفاظت پایه پل های مورب، جهت جانبی، در جهت قاب عرضی    ستون ها در نظر گذفته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92