پایان نامه ارشد بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

1-6-4- نتیجه گیري

شبکه هاي مورد آزمایش را می توان به شرح زیر بیان کرد. لازم به تأکید دوباره است که با توجه به تعداد محدود آزمایش هاي انجام شده و ویژگی هاي شبکه هاي مورد مطالعه، نتایج زیر در همین چارچوب قابل ارائه بوده و نمی توان این نتایج را بدون مطالعات گسترده تر براي شبکه هاي متنوع دیگر تعمیم داد.

 

1- افزایش میزان سفت شدگی پیچ ها تا حد مناسب (حدود متناظر با گشتاور N.m 150) صلبیّت سازه را افزایش داده، اما با توجه به نوع و مصالح ادوات اتصال مشاهده شد که سفت شدگی بیش از این حد در    پیچ ها سبب کاهش صلبیّت سازه به دلیل اعمال صدمه هاي موضعی به ادوات اتصال در مدل هاي آزمایش شده می شود.

 

2- افزایش میزان سفت شدگی پیچ ها در اعضاي فشاري به مراتب بیش از سفت شدگی پیچ هاي اعضاي کششی، در افزایش صلبیّت سازه مؤثر است.

 

3- با توجه به شیب نمودار نیرو – تغییرمکان صلبیّت شبکه مدل (1) حدود 40 درصد از صلبیّت شبکه مدل (2) بیشتر است و از طرفی حداکثر تأثیر میزان سفت شدگی پیچ ها بر صلبیّت شبکه مدل (1) حدود چهار برابر شبکه مدل (2) بوده است. بنابراین به نظر می رسد تأثیر میزان سفت شدگی پیچ ها بر تغییر مکان شبکه هاي صلب تر افزون تر است.

 

4- شیب نمودارهاي نیرو – تغییر مکان به روش تحلیلی با دو فرض اتصالات مفصلی و صلب به طور تقریبی یکسان بوده، اما از شیب نمودارهاي تجربی به ازاي کلیه سفت شدگی ها براي پیچ ها، افزون تر است. به عبارت دیگر، صلبیّت واقعی به دست آمده براي سازه ها به روش تجربی حتی با مناسب ترین میزان سفت شدگی پیچ ها از صلبیّت به دست آمده به روش هاي متداول تحلیلی بدون در نظر گرفتن اثر انعطاف پذیري اتصالات پیونده ها به میزان قابل ملاحظه اي که مقادیر کمی آن در متن مقاله ارائه شده است، کوچک تر بوده است و این موضوع نشان دهنده ضرورت تدوین نرم افزارهاي در برگیرنده این آثار در تحلیل سازه هاي فضایی است که در این زمینه مطالعاتی به عمل آمده است.

 

 

5- نتایج کلی حاصل از مطالعات تجربی و تحلیلی به تفاوت در پاسخ سازه (تغییر مکان قائم گره ها) تحت بارگذاري معین به ازاي سفت شدگی هاي متفاوت پیچ ها نشانگر آن است که افزایش میزان سفت شدگی پیچ ها تا حد مناسب، علاوه بر اثر افزاینده آن در صلبیّت خمشی اتصال و تأثیر ناشی از آن در کاهش طول مؤثر اعضاي فشاري، منجر به کاهش میزان لغزش و لقی اتصالات و افزایش صلبیّت محوري اتصال مورد مطالعه نیز می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها