پایان نامه ارشد: بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

پایان نامه  

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بیمه

عنوان : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش:” مدیریت بیمه”

عنوان:

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر منصوره علیقلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قاسمعلی بازآیی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.

با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از  نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

بیمه ی پایه و بیمه های تکمیلی موجود در کشور در حال حاضر خدمات ترمیمی و تخصصی دندانپزشکی را تحت پوشش ندارند، اما بیمه هایی مانند بیمه ارتش، بانک ها، کشتیرانی و برخی دیگر از سازمانها یا وزارتخانه ها در قالب تعریف جدید، خدماتی را در این زمینه تحت پوشش داده اند. عدالت وقتی تعریف درستی پیدا می کند که در قالب بیمه پایه همه ی مردم کشور، تحت حمایت بیمه ی خدمات دندانپزشکی قرار گیرند، اما در حال حاضر از نظر توان اقتصادی چنین کاری از توان بیمه پایه به دور است.

از طرف دیگر توزیع نامناسب دندانپزشکان در سطح کشور و محدود بودن خدمات تخصصی در شهر های کوچک، روستاها و مناطق محروم سبب می شود در صورت تعرفه گذاری خدمات بیمه ای این بخش، فرد روستایی، حق بیمه ای معادل با کسی که در شهر زندگی می کند، بپردازد. که این مسئله، تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی را مخدوش می کند.

مهمترین شاخص بهداشت دهان و دندان در ایران و جهان شاخص (DMFT)  است.  که میزان دندانهای پوسیده، کشیده و پر شده را در گروه های مختلف سنی نشان می دهد. در کشور آخرین بار در سال 83 این شاخص برای گروه سنی 12 سال به صورت کشوری اندازه گیری شد و نشان داد که هر ایرانی 12 ساله به طور متوسط 86/1 دندان پوسیده، پرشده، یا کشیده شده دارد.

در کشورهای پیشرفته افراد در سن 80 سالگی باید حداقعل 20 دندان سالم داشته باشند. در این کشور ها در سنین 35 تا 40 سالگی تمام دندان ها سالم نگهداشته شده اند. متاسفانه این در حالی است که بر اساس آمارهای اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، میانگین مذکور تعداد دندان های سالم در بین ایرانی ها، در سنین حدود  21 تا 7/21 مشاهده می شود. در واقع نتیجه کشیدن دندانها به عنوان یک راهکار درمانی، به این مشکل ختم می شود که در سنین 40 تا 50 سالگی در ایران به پروتزهای دندانی نیاز شود. از یک طرف بیمه برای خدماتی نظیر پرکردن یا عصب کشی دندان ها هزینه ای پرداخت نمی کند، از طرفی هزینه این امور در دندانپزشکی ها دست کم معادل یک سوم و یا  نیمی از حقوق یک کارگر یا کارمند است و در نهایت به مدد بیمه، فقط کشیدن دندان شامل خدمات بیمه ای می شود. این در حالی است که ارتباط سلامت بهداشت دهان و دندان با سایر اعضای بدن ثابت شده مثلا : کاهش وزن با سلامت لثه، توانایی خوب جویدن با ریسک زوال عقل، جرم گیری دندان با کاهش حملات قلبی ومسائل دیگر مرتبط است.

2-1- بیان مسأله

  اصولاً بیمه هم به عنوان یک کالا وهم به عنوان یک دارایی قابلیت تجزیه و تحلیل ، بر اساس روش اقتصاد خرد را دارد. با توجه به اینکه نظریات مرتبط،عموما بیمه را کالایی نرمال معرفی می کنند ،انتظار بر این است  که سطح تقاضا برای بیمه درمان ، با افزایش درآمد افزایش یابد. از سوی دیگر، ویژگی های خانوار که به نوعی معرف سطح ریسک گریزی است، نیز می توانند بر سطح تقاضای هر نوع بیمه درمانی موثر باشند.

 ارزیابی دقیق ویژگی های بازار بیمه یکی از فعالیت های مهمی است که باید در راستای ایجاد شناخت لازم، برای طراحی و تنظیم سیاست های موجد توسعه انجام گیرد.

پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این بخش، بررسی میزان استفاده بیمه دندانپزشکی و تأثیر آن در شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در این زمینه منبع اصلی این تحقیق محسوب می شود.

 در این بخش ضمن بررسی بسته های درمان دندانپزشکی تکمیلی در قرار داد های تنظیم شده از زمان شروع اینگونه  بیمه ها، به بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده خدمات دندانپزشکی که باعث  ارتقاء شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان می شود، می پردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان توانگری حاصل از خرید بیمه های درمان تکمیلی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی با توجه به ویژگی های مختلف بیمه شدگان و تأثیر شاخص های افزایش بیمه های سلامت بهداشت دهان و دندان با توجه به میزان توانگری عرضه شده است.

3-1- بیان اهداف تحقیق

-هدف کلی:

-بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– بررسی برخی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

4-1- بیان اهمیت موضوع تحقیق

الف) نیاز مبرم شرکت های بیمه بازرگانی به ورود در بسته مکمل درمانی دندانپزشکی با ضریب وزنی بالا.

ب)درخواست روزافزون مشتریان بیمه  به خدمات دندانپزشکی در بسته های بیمه های درمان مازاد از شرکت های بیمه، و ارائه پاسخی مناسب به این درخواست ها.

ج)اهمیت مدیریت ریسک بیمه های مازاد دندانپزشکی در شرکت های بیمه تجاری و جلوگیری از زیان این شرکت ها.

د)ارائه تعرفه مناسب با خدمات دندانپزشکی با توجه به کشش قیمتی بسیار بالای تجهیزات و مواد این بخش از خدمات درمانی.

5-1- چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق، نگرش یا چشم اندازی که تمام تحقیق بر آن استوار است و در این مرحله نسبت به رد یا پذیرش مسئله مطرح شده در فرضیات تصمیم گیری می شود.

ادبیات و چهارچوب نظری این تحقیق با توجه به سوابق و پیشینه مطالعات گذشته در خصوص بیمه های دندانپزشکی و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان این صنعت در شرکت بیمه ایران، می باشد. در این تحقیق میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی  به عنوان متغیر وابسته است که جهت شناسایی و سنجش آن از تحقیقی که  Moonkyung kate choi  انجام داده و نتایج تحقیق خود را در سال 2011 در مجله Journal of Health Economic چاپ نموده استفاده شده است.

Moonkyung kate choi  میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را متغیر وابسته که طبق پرسشنامه های استاندارد شده به این صورت است که اگر فرد در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته باشد به این معنی ایست که از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است. و از طرفی داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی ، دارای فرزند بودن و ویژگی های قابل مشاهده فرد که عبارت است از: وضعیت تاهل، جنسیت، سطح تحصیلات، و شاخص DMFT ،را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته است.

در این تحقیق علاوه بر متغیر های مستقل ذکر شده متغیر میزان دسترسی را با توجه به نظر متخصصان این صنعت به متغیر های مستقل اضافه نمودیم و سپس میزان تاثیر آنها را از نظر بیمه گذاران بیمه دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران مورد سنجش قرار دادیم.

 در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی عوامل موثر در افزایش استفاده از خدمات دندانپزشکی در ایران بپردازیم و با معرفی آن به کارشناسان ، تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه بیمه به شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعت بیمه کشور کمک کنیم.

6-1- مدل تحقیق

برای بررسی تأثیر فواید درمان دندانپزشکی از معادله مدل احتمال خطی به صورت زیر استفاده شده است:

طبق تعریفی که در پرسشنامه های استاندارد وجود دارد استفاده از خدمات دندانپزشکی به این صورت تعریف می شود که فرد در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته است که در اینجا متغیر وابسته ومتغیرهای دیگر ،متغیر مستقل تحقیق می باشند.

7-1- فرضیات تحقیق

1 – داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

2- دارای فرزند بودن بیمه گذار بر روی میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

3- میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4- ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

4-1 شاخص DMFT (تعداد دندان های پر شده، کشیده شده، پوسیده) بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4-2 سن بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4-3 جنسیت بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4-4 سطح تحصیلات بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

5-4-وضعیت تاهل بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

8-1- متغیرها و داده ها

استفاده از خدمات دندانپزشکی

طبق پرسشنامه های استاندارد شده، به این صورت تعریف می شود که اگر شخص در طول 12 ماه گذشته ویزیت  دندانپزشکی داشته باشد، بنابراین از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است.

متغیر های مستقل

-داشتن پوشش های  بیمه دندانپزشکی:  بیمه درمان شخص بیمه گذار دارای پوششهای بیمه دندانپزشکی نیز باشد

-دارای فرزند بودن

-میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی

-سطح تحصیلات

-شاخص DMFT:

DMFT از چهار کلمه Decayed(پوسیده)، Missed(از دست داده شده به علت پوسیدگی)، Filled (پر شده)، و Teeth(دندان ها) اقتباس شده است.

-سن

– جنسیت 

– وضعیت تاهل

9-1- جامعه آماری مورد مطالعه 

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحدهایی که دارای حداقعل یک صفت مشترک باشند و معمولا در هر تحقیق علمی، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقق مایل است صفات یا صفت های متغیر بین واحد های آن را مورد مطالعه قرار دهد.

موضوع این مطالعه از نظر قلمرو موضوعی در حیطه دانش بیمه های مکمل است. و بیمه گذاران بیمه دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران  مورد بررسی قرار گرفته اند. با استعلامی که از مدیر وقت بیمه اشخاص شرکت بیمه ایران، جناب آقای دکتر ریاحی فر صورت گرفت تعداد 900000 نفر بیمه شده دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران در سال 1392 جامعه آماری تحقیق حاضر تعیین شده است.

تعداد صفحه : 170

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92