پایان نامه ارشد بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

2-3- اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن

  • Yaoو همکاران (2001) به بررسي عملکرد مخزن دریاچه Folsomنسبت به سناريوهاي اقليمي گذشته و آينده پرداختند. در اين تحقيق از سيستم يکپارچه پيش بيني- تصميم گيري[1] استفاده شد. عملکرد مخزن تحت تاثير ترکيب­هاي مختلفي از مدل­هاي پيش بيني جريان[2]، مدل­هاي تصميم‌گيري مخزن[3] (منحني فرمان) و سناريوهاي اقليمي[4] مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق از ترکيب 5 مدل پيش‌بيني جريان با 3 مدل تصميم‌گيري مخزن و 3 سناريوي اقليمي مختلف استفاده شد. نتايج نشان دهنده اين بود که ترکيب مدل‌هاي پيش بيني جريان و سيستم‌هاي تصميم‌گيري تطبيقي[5] عملکرد مخزن را بهبود مي ‌بخشد و نيز سيستم بهره برداري پويا[6] استراتژي مناسبي در مقابله با تاثيرات ناشي از تغيير اقليم است.
  • ماورر و همكاران[7] (2007) براي بررسي اثرات تغييراقليم بر ورودي آب دو مخزن بزرگ توليد برقابي در حوضه آبريز ريولامپا[8] در آمريكاي مركزي، از روش‌هاي آماري براي ریزمقياس نمایی خروجي‌هاي 16 مدل گردش عمومي تحت دو سناريوي انتشار A2و B2 استفاده كردند. سپس، مقادير دما و بارش ریز مقياس شده را به مدل هيدرولوژيكي VICمعرفي نمودند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه بر اساس هر دو سناريو، تا انتهاي قرن حاضر، متوسط دما افزايش و متوسط بارش كاهش خواهد يافت. بر اين اساس، آنها نتيجه‌گيري كردند كه ورودي به مخازن و به تبع آن، ظرفيت توليد برقابي مخازن نيز دچار كاهش خواهد شد.
  • کارآموز و همکاران (1388) نیز به تدوين الگوي بهره‌برداري از مخزن سد ستارخان با در نظر گرفتن اثر تغيير اقليم پرداختند. در اين تحقيق به کمک مدل HadCM3و نیز مدل آماری SDSM بارش و دما ریزمقیاس شده براي دوره‌هاي آتي شبيه سازي شد. سپس با استفاده از مدل SWAT[9] که با کمک اطلاعات مشاهداتي صحت سنجی شده (با ضریب نش 65/0 در دوره آموزش و 4/0 در دوره آزمون)، رواناب ورودي به مخزن سد در دوره آتی مدل‌سازي شد. در این تحقیق از رابطه ویبول و بر اساس سری زمانی میانگین آورد سالانه رودخانه، منحنی فرمان براساس سه حالت تر، خشک و نرمال تهیه گردید. در ادامه با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی، میزان آبدهی مطمئن سد در هر دو دوره زمانی حال و آینده تعیین گردید. نتایج بررسی نشان‌دهنده افزایش میزان آبدهی در سال نرمال و تر و کاهش آبدهی در سال تر می­باشد اما در نهایت به دلیل افزایش نیاز کشاورزی در اثر توسعه سطح زیر کشت، درصد تأمین نیاز کاهش می­یابد. در مجموع با توجه به نتایج آبدهی مطمعن سد در 50 سال آینده حدود 11 تا 32 درصد کاهش می‌یابد.
  • در تحقیقی که توسط Eum و همکاران(2010) انجام شد، به کمک روش سیستم مدیریت یکپارچه منابع آب، به اصلاح منحنی فرمان 3 مخزن چند منظوره در حوضه رودخانه Nakdong در کره پرداخته شد. این سیستم از سه بخش تشکیل شده که عبارتند از:

1- مدل مولد آب و هوا (WG[10]) 2- مدل هیدرولوژیکی (HM[11]) و 3- مدل بهینه‌سازی مخزن (DEOM[12]). مدل WGداده های آب و هوایی محتمل را تحت تاثیر تغییر اقلیم بر مبنای خروجی‌های مدل  GCMتولید می کند و به صورت یک مدل ریز مقیاس نمایی رفتار می کند. مدل  HMاز خروجی مدل  WGبه عنوان ورودی برای تولید رواناب استفاده می کند و در نهایت خروجی مدل  HMبه مدل DE معرفی شده تا سیاست های عملکردی بهینه‌سازی مخزن مرتبط با هر سناریو تولید شود. در این مطالعه از دو مدل اقلیمی CSIRO و MIROC که به ترتیب نماینده شرایط اقلیمی خشک و تر هستند و نیز سناریوی انتشار B1 از مجموعه سناریوهای SRES[13] استفاده شد. با بررسی اولیه نتایج برای یک دوره 60 ساله مشاهده شد که منحنی فرمان مخازن بزرگ حساسیت کمتری در مقایسه با مخازن کوچک و متوسط به تغییر اقلیم دارند. مخازن بزرگ آب بیشتری را باید رهاسازی کنند در حالیکه مخازن متوسط و کوچک باید ورودی به مخزن را ذخیره کنند تا از شدت خسارت ناشی از خشکسالی بکاهند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92