پایان نامه ارشد با موضوع پایداری شیروانی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهداف پایان نامه. 4

1-3- فصل بندی پایان نامه. 5

فصل دوم. 7

2-1- مقدمه. 8

2-2- تعريف شيرواني خاکي.. 8

2-3- تحليل شيرواني محدود. 10

2-4- تحليل شيرواني محدود با سطح لغزش دايره اي.. 11

2-4-1- روش توده براي تحليل پايداري شيرواني با سطح لغزش دايرهاي.. 11

2-4-2- تحليل پايداري شيرواني با روش قطعه. 17

2-4-3- روش بيشاب اصلاح شده 20

2-4-4- روش اصلاح شده بيشاب براي خاک هاي اشباع. 23

فصل سوم. 26

3-1- مقدمه. 27

3-2- تاريخچه بهينه‌سازي.. 29

3-3- كاربردهاي بهينه‌سازي در مهندسي.. 30

3-4- دسته‌بندي مسائل مهندسي.. 31

3-4-1- دسته‌بندي بر مبناي وجود قيدها 31

3-5- روشهاي بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت… 43

3-5-1- مختصري بر الگوريتم ژنتيكي.. 44

3-5-2- مختصري بر الگوريتم جامعه پرندگان. 47

3-6- نگاهي به روشهاي مختلف استفاده شده براي بهينه يابي سطح لغزش شيروانيهاي خاکي.. 49

3-6-1- اصول روشهاي بهينه سازي در يافتن سطح لغزش بحراني.. 49

3-6-2- روش ارائه شده توسط سلستيون و دونسن.. 49

3-6-3- متد ارائه شده توسط آريا و تاگيو در استفاده از روش ˝ گراديان مزدوج˝. 51

3-6-4- روش ارائه شده توسط ناگيو در استفاده از روش سيمپلكس… 51

3-6-5- متد ارائه شده توسط چن و شائودر استفاده از روش متريك متغير. 52

3-7- مزاياي کاربرد روشهاي بهينه سازي در تحليل شيرواني ها 54

فصل چهارم. 55

4-1-  مقدمه. 56

4-2-تاريخچه الگوريتم جامعه پرندگان. 57

4-3-  مطالعه رفتار پرندگان و ايده اوليه PSO.. 58

4-3-  الگوريتم PSO.. 58

4-4-  مزيتهاي PSO در قياس با ساير الگوريتمهاي جستجو. 63

4-5- كاربردهاي PSO.. 64

4-6- آشنايي با برنامه PSOSLOPE. 65

4-7- مراحل اجراي برنامه PSOSLOPE. 67

فصل پنجم. 71

5-1- مقدمه. 72

5-2- تعيين پارامترهاي تاثير گذار در سرعت همگرائي الگوريتم PSO.. 73

5-3- حل چند مثال عملي و تعيين ضريب اطمينان حداقل سطح لغزش و مقايسه نتايج حاصل با نتايج تحقيق محققان ديگر  77

5-4- قابليتها و مزاياي الگوريتم جامعه پرندگان  و تلفيق آن با روش بيشاپ در جستجوي سطح لغزش بحراني شيروانيهاي خاکي   90

نتيجه گيري.. 91

پيشنهادات.. 92

منابع و ماخذ. 93

 

فهرست جدول ها

جدول(2-1)موقعيت مرکز دايره پاي شيرواني بحراني.. 17

جدول (5-1) مقايسه نتايج تحليل مثال 1 در تحقيق حاضر با ديگر محققان. 80

جدول(5-2)نتايج تحليل شيرواني مثال 3 با ديگر محققان. 83

جدول(5-3)مشخصات مصالح شيرواني مثال5. 85

جدول(5-4)نتايج بهينه يابي الگوريتم PSO و نتايج ديگر محققان براي مثال 5. 86

جدول(5-5)مشخصات مکانيکي مصالح شيرواني خلکي مثال 6. 87

جدول(5-6) نتايج تحليل مثال 6 به همراه نتايج ديگر محققان. 89

 

فهرست شکل ها

شکل(2-1)تحليل پايداري شيرواني در خاک همگن با >0φ.. 12

شکل(2-2)نمودارهاي عدد پايداري در مقابل زاويه شيب شيرواني.. 13

شکل(2-3)موقعيت مرکز دواير بحراني براي β>53˚ 15

شکل (2-4) موقعيت مرکز دايره پاي شيرواني براي β<53˚ 16

شکل(2-5) موقعيت دوايره عميق. 17

شکل(2-6)الف تحليل پايداري با استفاده از روش قطعه براي سطح لغزش آزمايشي.. 18

شکل(2-6)ب نيروهاي موثر بر قطعه n. 19

شکل(2-7)روش بيشاپ اصلاح شده.(الف)نيروي موثر بر قطعه n ،(ب) چند ضلعي نيروها 22

شکل(2-8) مقدارmα(n)  بر حسب (tanφ)/Fs و nα. 23

شکل(2-9)الف تحليل شيرواني خاکي به روش بيشاپ به همراه نشت دائمي آب.. 24

شکل(2-9)ب  نيروهاي موثر بر قطعه n ام در روش بيشاپ به همراه نشت دائمي.. 25

شكل(3-1) باز تاب بدترين راٌس سيمپلکس… 33

شکل(3-2) نمايي از تابع جبري.. 39

شكل(3-3) فضاي طراحي مربوط به مسئله طراحي ستون به صورت نامقيد. 40

شكل(3-4) نحوه جابجايي گره ها در يافتن سطح لغزش بهينه در روش دانكن و سلستينو. 50

شکل(4-1) نحوه تاثير روابط PSO بر حرکت ذره 60

شکل(4-3) مشخصات هندسي دايره لغزش در برنامه PSOSLOPE. 66

شکل(4-4) نحوه وارد نمودن وروديهاي برنامه PSOSLOPE. 66

شکل(4-5) خروجي نتايج برنامه PSOSLOPE. 67

شکل (5-1.الف)شيرواني با مشخصات هندسي.. 73

شکل(5-1.ب) نمودار نسبت w (تابع وزن اينرسي) به تعدادتکرار الگوريتمPSO.. 74

شکل (5-2) الف نمودار تاثير c1,c2 عوامل يادگيري در مقابل تعداد تکرار تحليل شيرواني.. 75

شکل (5-2)ب نمودار تاثير c1,c2 عوامل يادگيري در مقابل ضريب اطمينان. 75

شکل(5-3)الف نمودار تاثير تعداد ذرات در مقابل زمان کل بهينهيابي.. 76

شکل(5-3)ب نمودار تاثير تعداد ذرات به مقدار Fs. 76

شکل(5-4)تعيين محدوده متغييرهاي دايره لغزش در شيرواني خاکي.. 77

شکل (5-5) شيرواني خاکي با شيب ملايم 5/1 :1. 78

شکل(5-6)الف نسبت تکرار روند حل به ضريب اطمينانFs. 78

شکل (5-6)ب نمايي از دواير لغزش آزمايشي.. 79

شکل(5-7)موقعيت دايره لغزش در مثال 1. 79

جدول (5-1) مقايسه نتايج تحليل مثال 1 در تحقيق حاضر با ديگر محققان. 80

شکل(5-8) مقايسه مختصات محل لغزش در روش الگوريتم GA با تحقيق حاضر. 80

شکل(5-9.الف)موقعيت دايره لغزش در مثال 2. 81

شکل(5-10.ب) نمودار تعداد تکرار الگوريتم نسبت به ضريب اطمينان Fs براي مثال 2. 81

شکل(5-11) مشخصات شيرواني همگن مثال 3. 82

شکل(5-12) سرعت همگرايي الگوريتم PSO براي مثال 3. 82

شکل(5-13)موقعيت دايره لغزش در مثال 3. 83

شکل(5-14) مقايسه مشخصات هندسي دايره لغزش در دو الگوريتم GA و PSO.. 84

شکل(5-15) تاثير نشت آب بر موقعيت دايره لغزش و ضريب اطمينانFs. 84

شکل(5-16) مشخصات هندسي شيرواني مثال 5. 85

شکل (5-17) مشخصات هندسي سطح لغزش بحراني با استفاده از الگوريتم PSO.. 86

شکل(5-18)نمودار تکرار الگوريتم نسبت به ضريب اطمينان Fs. 87

شکل(5-19)مشخصات هندسي شيرواني خاکي مثال 6. 88

شکل(5-20) نمايش سرعت همگرايي الگوريتمPSO براي مثال 6. 88

شکل(5-21)مشخصات هندسي سطح لغزش شيرواني خاکي مثال 6. 89

شکل(5-22)مشخصات هندسي دايره لغزش در مثال 6 جهت مقايسه دو روش PSO و GA. 90

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92