پایان نامه ارشد:کنترل نظارتی قوانین فازی با الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

2-33- اندازه جمعيت

اگر تعداد كروموزوم‌ها بسيار كم باشد، الگوریتم ژنتیک امكان انجام عمل تركيب كمتري خواهد داشت و تنها بخشي كوچك از فضاي جستجو كشف خواهد شد. از طرفي ديگر، اگر تعداد كروموزوم‌ها بسيار زياد باشد، روند الگوریتم ژنتیک كند خواهد بود، بررسي نشان داده است كه در نتيجه برخي محدوديت‌ها (كه عمدتاً به كد گذاري و خود مسأله بستگي دارد) استفاده از جمعيت زياد، ثمربخش نخواهد بود، زيرا اين كار، مسأله را سريعتر از حالتي كه جمعيتي متوسط استفاده مي‌شود، حل نخواهد كرد.

در صورتي كه تعداد اعضاي جمعيت بسيار زياد باشد، اگرچه وضعيت جستجو ممكن است به صورت بهتري نمايش داده شود زيرا با افزايش تعداد رشته‌ها، انتخاب رشتۀ بهتر امكان‌پذيرتر مي‌شود، ولي از طرفي نيازمندي‌هاي حافظه‌هاي كامپيوتر و زمان اجراي برنامه زياد مي‌شود. اگر تعداد اعضاي جمعيت نيز كوچكتر از حد مشخصي باشد، جمعيت مورد نظر فقط قسمت كوچكي از فضاي جستجو را نشان مي‌دهد و ممكن است جستجو براي رسيدن به حل بهينه در اين جمعيت موفقيت‌آميز نباشد يا مستلزم صرف زمان زيادي باشد، در عمل تعداد اعضاي جمعيت مقداري است كه به صورت تجربي به دست آمده و نشان داده شده است. با اين تعداد رشته در جمعيت، مي توان به حل‌هاي مناسبي دست يافت اين تعداد 2 الي 5/2 برابر طول هر رشته مي‌باشد.

 

2-34- محاسبه برازندگي (تابع ارزش)

تابع برازندگي از اِعمال تبديل مناسب بر روي تابع هدف يعني تابعي كه قرار است بهينه شود به دست مي‌آيد. اين تابع هر رشته را با يك مقدار عددي ارزيابي مي‌كند كه كيفيت آن را مشخص مي‌نمايد. هر چه كيفيت رشته جواب بالاتر باشد مقدار برازندگي جواب بيشتر است و احتمال مشاركت براي توليد نسل بعدي نيز افزايش خواهد يافت. بسته به اينكه مسأله مورد نظر بيشينه‌سازي يا كمينه‌سازي باشد برازندگيِ بيشتر مترادف با بيشينه يا كمينه بودن تابع هدف خواهد بود، از آنجايي كه الگوريتم ژنتيك طبيعتاً به دنبال بيشينه تابع است بايد مسائل كمينه‌سازي به بيشينه‌سازي تبديل شود.

چندين روش براي تبديل تابع هدف برازندگي وجود دارد. ساده‌ترين حالت مساوي قرار دادن تابع برازندگي با تابع هدف است. اين روش در مسائلي كه تابع هدف بايستي بيشينه شود مناسب است.

معمولاً مسائل بهينه‌سازي داراي قيدهايي هستند كه هنگام حل مسأله بايد ارضاء شوند در صورتيكه قيدها كم يا ساده باشند و احتمال ارضاء شدن آنها به خوديِ‌خود زياد باشد مي‌توان در هر نسل افرادي را كه قيدها را ارضاء نمي‌كنند با افراد جديد به طور تصادفي جايگزين كرد ولي در شرايط پيچيده قيدها به صورت تابع جريمه در تابع هدف منظور مي‌شوند.

علامت و مقدار قیدها بايد به گونه‌اي باشد كه موجب شود افرادي از هر نسل كه كمتر قيدها را ارضاء مي‌كنند در نهايت از برازندگي كمتري بر خوردار باشند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92