پایان نامه ارشد:بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای …

پایان نامه  
post” name=”frm_jahanpay64″>

text-align: right;”>متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

 

استاد راهنما:

دکتر مریم نقدی  دورباطی

 

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف 2

مقدمه 3

1-1-بیان مسئله 5

1-2-اهداف تحقیق 6

1-3-سوالات تحقیق 7

1-3-1-سوال اصلی 7

1-3-2-سوالات فرعی 7

1-4-فرضیه های تحقیق 8

1-4-1-فرضیه اصلی 8

1-4-2-فرضیه های فرعی 8

1-5-پیشینه و سوابق تحقیق 9

1-6-تعاریف مفاهیم بنیادین 11

1-6-1-معنای ضرب 12

1-6-2-معنای جرح 13

1-6-2-1-عناصر متشکله ایراد جرح عمدی 13

1-6-2-1-1-عنصر مادی 14

1-6-2-1-2-عنصر روانی (معنوی) 15

1-6-2-1-3-عنصر قانونی 16

1-6-2-2-انواع ضرب و جرح 17

1-6-3-معنای خشونت 18

1-6-4-تعاریف و اقسام ضابطین 19

1-6-4-1- تعریف ضابطین 19

1-6-4-2- اقسام ضابطین دادگستری 19

1-6-4-2-1-ضابطین عام 19

1-6-4-2-2-ضابطین خاص 19

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 20

2-1-جرم ضرب و جرح در قوانین 21

2-1-1-قانون مجازات اسلامی 21

2-1-2-قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب1382 23

2-2-رویکرد روا ن شناختی 23

2-2-1- خشونت 23

2-2-2-پرخاشگری 27

2-2-3-ناکامی یا محرومیت 27

2-3-رویکرد جامعه شناختی 28

2-3-1- نظریه یادگیری اجتماعی 28

2-3-2-تقلید پرخاشگری در موقعیت های اجتماعی 29

2-3-3- نظریه هنجارهای فرهنگی 30

2-3-4-علائم خشونت کارکنان 30

2-4-رویکرد سازمانی و انضباطی 33

2-4-1-آئین نامه انضباطی 33

2-4-2-مستندات تخلف ضرب و جرح 34

2-4-2-1-عدم رعایت قوانین 34

2-4-2-1-2-قوانین عادی 35

2-4-2-3-فرامین فرماندهی معظم کل قوا 38

2-4-2-4-تدابیر و ابلاغیه های صادره 39

2-4-3- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی 39

2-4-4-نحوه برخورد 40

2-4-5-تنبیهات انضباطی 40

2-4-5-1- تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات نیست 41

2-4-5-2-تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات خاص است 44

2-5-وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری 47

2-5-1-تکالیف هفت گانه ضابطین دادگستری 47

2-5-1-1- اعلام وقوع جرم 47

2-5-1-2- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم 48

2-5-1-3- حفظ آثار و دلایل جرم 48

2-5-1-4- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم 49

2-5-1-5- اجرای دستورات مقام قضایی 49

2-5-1-6- ابلاغ اوراق قضایی 50

2-5-1-7- اجرای احکام دادگاه ها 50

2-5-2-تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی 52

2-5-2-1- عمل وفق قانون 52

2-5-2-2- رعایت عملی اصل برائت کیفری 52

2-5-2-3- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 53

2-5-2-4- رعایت قانونی بودن توقیف 53

2-5-2-5- رعایت روش های قانونی در بازجویی 55

2-5-2-6- صلاحیت های مربوط به بازجویی 55

صلاحیت های قانونی: بازجو باید قانوناً صلاحیت های لازم زیر را داشته باشد: 55

2-6-علل و عوامل خشونت و پرخاشگری 56

2-6-1-چرایی پرخاشگری 57

2-6-2-انگیزه های اعمال خشونت (ضرب و جرح) 58

2-6-3-مکانیزم های دفاعی 59

2-7-علل و عوامل جرم ضرب و جرح 59

2-7-1-علل و عوامل فردی 59

2-7-2-علل و عوامل درون سازمانی 61

2-7-3-علل و عوامل برون سازمانی 63

2-8-علل و عوامل ایراد ضرب و جرح 64

2-9-عوارض و تبعات ضرب و جرح 67

2-9-1-پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا 67

2-9-2-پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان 68

2-10-پیشگیری 70

2-10-1-مفهوم پیشگیری 70

2-10-2-انواع پیشگیری 72

2-10-2-1-پیشگیری اولیه 72

2-10-2-2-پیشگیری ثانویه 72

2-10-2-3-پیشگیری ثالث 73

2-10-2-4-پیشگیری وضعی 74

2-10-2-5-پیشگیری اجتماعی 76

2-10-3-پیشگیری وضعی از ضرب و جرح 79

2-10-4-پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین 80

فصل سوم: روش تحقیق 85

3-1-روش تحقیق 86

3-2-جامعه آماری 86

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 87

3-3-1-نمونه: 87

3-3-2-برآورد حجم نمونه 87

3-4-ابزارهای پژوهش 88

3-5-روایی پرسشنامه 89

3-6-پایایی پرسشنامه 89

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 90

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 90

3-9-جامعه آماری از حیث مکان 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 92

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 93

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 99

4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 100

4-4- بررسی فرضیه دوم پژوهش: 102

4-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 104

4-6- بررسی فرضیه چهارم پژوهش: 106

4-5- بررسی فرضیه پنجم پژوهش: 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 111

5-1- نتیجه گیری 112

5-2-پیشنهادات 114

کتابنامه 126

 

چکیده

نیروی انتظامی به عنوان یكی از مهمترین نهادهای شناخته شده در قوانین كشور در كنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد كه این هجمه عظیم ­ وظایف و مأموریتها، طبعاً آسیبهایی را متوجه كاركنان می گرداند. در این راستا برخی از كاركنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و همچنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصتهای مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و همچنین خرده فرهنگهای سازمانی غلط، مثل نتیجه گرایی به جای تكلیف گرایی و عدم كنترل مناسب كاركنان و همچنین اختلالات رفتاری كاركنان و كم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاریهای جامعه و… به رفتار و اقداماتی متوسل می شوند كه به ضرب و جرح متهمان منجر می شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای كشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر اینكه برابر قوانین و مقررات كیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی نظمی و قانون شكنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملكرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می شود و تكدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، همچنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهمترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص كند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.

واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف

 

مقدمه

اگر جنبش مدنی و حقوق شهروندی در عصر حاضر با رفتارهای تحکم آمیز و قوه قهریه پلیس (جز در موارد مقابله با بزه کاران خطرناک جامعه) در تضاد است. قرن ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم وحیانی و آسمانی خود قرار داده است. رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور (ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن را بر نمی تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است؛ زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد های زیر است:

حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛

ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛

انتظام بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛

امنیت پایدار با بهره گرفتن از فناوری های نوین و فضای مجازی؛

قانون مداری و انضباط پذیری؛

اعتماد افزایی حاکمیت و مردم؛

اصالت جامعه و فرد؛

پلیس پاسخگو. (ترویانویچ، 1383، ص 4)

مدارک و شواهد تاریخی، حکایت از آن دارد که پلیس ایران برای مقابله و مهار ناهنجاری و بزه کاری های اجتماعی از خشونت استفاده می نموده است؛ اگرچه این روند در گذر تاریخ فراز و فرود داشته و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسل به زور سیر نزولی را طی نموده است؛ ولی با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب انتظار می رود که این نابهنجاری از بین برود. در سال های اخیر در جهت مهارت افزایی کارکنان و کشف علمی جرایم، گام های اساسی در سازمان پلیس برداشته شده است و همین تلاش موجب ضابطه مند شدن برخورد اغلب کارکنان با متهمان شده است؛ ولی هنوز ضعف هایی مشاهده می شود که سازمان و نگرانی مسئولان نظام را در پی دارد. داده های آماری و مشاهدات میدانی نشان می دهد که عده ای از کارکنان ناجا (به هر علت و دلیلی) با متهمان و مظنونان برخورد تند و خشونت آمیز دارند که این بدرفتاری به صورت ضرب و جرح نمود پیدا می کند. میزان ارتکاب جرم ضرب و جرح به دست کارکنان ناجا (حداقل در بعضی از رده ها و پلیس های تخصصی) فراتر از نُرم و ظرفیت جنایی بوده و پذیرفتنی نیست. چنین رفتارهایی هزینه ها و تبعات زیادی را بر پیکره سازمان وارد می کند که بعضاً جبران ناپذیر است. کارکنان باید توجه داشته باشند که حدود اختیارات پلیس براساس قانون تعیین شده و تخلف از قانون برای هر مقامی ممنوع و از نظر قضایی جرم تلقی می شود و مستحق تعقیب کیفری است(لیونز:1387، ص42).

ضرب و جرح جرمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به حساب می آید و موضوع آن «شخص» است( ولیدی، 1380، ص 27).

ضرب و جرح متهمان از جمله رفتارهای منسوخ و مغایر قانون است که تاریخ مصرف آن سپری شده و مرتکب آن، ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات می کند. پلیس اسلامی به عنوان نماد حاکمیت و سمبل اجرای قانون باید بر اساس استانداردهای تعریف شده، رفتار کند و الگوی پلیس اسلامی برای سایر پلیس های جهان باشد. قطعاً وضع موجود با وضع مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد که انتظار است این فاصله هرروز کاهش یابد تا به تدریج از بین برود. البته نباید اِعمال قانون، اجرای مقررات و ایفای وظیفه را با اعمال خشونت خلط کرد و اشتباه گرفت، زیرا در کلیۀ نظام های سیاسی و حکومتی، سازوکارهایی برای رویارویی با بزهکاران خطرناک و مجرمان حرفه ای پیش بینی شده و پلیس ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست(شاکری، 1381، 26).

1-1-بیان مسئله

ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی است که  بر جسم انسان لطمه وارد می کند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می دهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است (اردبیلی، 1388، ص 12)

از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان كیفری؛ جرم ضرب وجرح ، جزو جرایمی است كه شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی وكیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائی ها ومسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده می شود (هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیكن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر می باشند(همان، ص14).

در سازمان های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی های ساختاری ومحیطی، همواره امكان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی ونقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیط های نظامی از جمله محرك های ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی كه گاه ممكن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شكل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه « روابط بین فردی درون سازمانی » گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» كاركنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می نماید و روابط درون سازمانی را به مخاطره می اندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد می سازد(شاکری، 1381، ص 28).

وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجویی ها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهكارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن می پردازد.

1-2-اهداف تحقیق

  1. بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.
  2. بررسی تاثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح .
  3. بررسی تاثیر واگذاری مأموریت های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان .
  4. بررسی تاثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح .
  5. بررسی تاثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.
  6. بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح

1-3-سوالات تحقیق

1-3-1-سوال اصلی

1- علل و عوامل بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان چه مواردی می تواند باشد؟

1-3-2-سوالات فرعی

1- آیا بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین واگذاری مأموریت های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد؟

4- آیا بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی، و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟

5- بهترین و موثرترین راهكارهای پیشگیری از اعمال ضرب و جرح از مأموران انتظامی کدام است؟

1-4-فرضیه های تحقیق

1-4-1-فرضیه اصلی

1-عوامل متعددی در ایراد ضرب و جرح در سازمان های نظامی، به لحاظ نوع ماموریت و ویژگی های ساختاری و محیطی، دخیل هستند.

1-4-2-فرضیه های فرعی

1-بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد.

2-بین واگذاری مأموریت های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

3-بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد.

4-بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی، و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

5- به نظر می رسد، پیشگیری اجتماعی از دیگر انواع پیشگیری(پیشگیری وضعی)، موثرتر است

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 142

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92