ویژگی‌های کیفیت زندگی و عواما تعیین کننده ی ان

آگوست 17, 2018 Off By 92
پایان نامه  

این ویژگی ها عبارتند از: چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن.

  • چند بعدی بودن : متخصصان معتقدند کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و توافق دارند که مفهوم کیفیت زندگی همواره 4 بعد جسمی، روانی، اجتماعی و روحی را در بر می گیرد.
  • ذهنی بودن: کیفیت زندگی را باید بیشتر به صورت یک مفهوم ذهنی به کار برد. ارزیابی فرد از سلامت و خوب بودنش عامل کلیدی در مطالعه کیفیت زندگی می باشد. قضاوت فرد در مورد بیماری، درمان و سلامتی خود اهمیت بیشتری نسبت به ارزیابی عینی از سلامتی دارد. به عنوان مثال ممکن است فردی از یک یا چند بیماری مزمن رنج ببرد ولی خودش را سالم بداند در صورتی که فرد دیگری با وجود آنکه هیچ نشان عینی از بیماری ندارد خود را بیمار می پندارد. عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارتست از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه از دیدگاه فرد باید باشد.
  • پویا بودن: پویایی کیفیت زندگی به این معناست که با گذشت زمان تغییر می کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد. این مشخصه در یک رابطه طولی قابل مشاهده است.

بنابراین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی در سه طبقه قرار دارند :

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

  • مشخصات فردی شامل متغیرهای جمعیت شناختی
  • شاخص های عینی کیفیت زندگی که شرایط محیطی هستند و بر متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی تاثیر می گذارند. این شاخص ها عبارتند از وضعیت اقتصادی، اجتماعی سیاسی، فرهنگی، محیطی و شرایط و امکانات زندگی
  • شاخص های ذهنی کیفیت زندگی که با مفاهیمی نظیر احساس رضایت مندی از زندگی، رفاه و آسایش جسمی و روانی و شادکامی توصیف می شود (ریبریو، 2004؛ به نقل از مهدی زاده، 1391).

 

ابعاد و جنبه های کیفیت زندگی

از نظر سازمان جهانی بهداشت (WHO) ابعاد و جنبه های تشکیل دهنده کیفیت زندگی از این قرار هستند (به نقل از مشیریان فراحی، 1393):

 

جدول 2-2 : ابعاد و جنبه های تشکیل دهنده کیفیت زندگی ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت

ابعاد جنبه ها
سلامت جسمی سلامت عمومی، درد و ناراحتی، انرژی و خستگی،  فعالیت جنسی، خواب و استراحت
روان شناختی هیجانات مثبت و منفی، عملکرد حسی، یادگیری، حافظه و تمرکز حواس، عزت نفس، تصویر بدن
سطح استقلال فعالیت روزمره زندگی، وابستگی به مواد

(داروئی و غیر داروئی)، تحرک و ظرفیت ارتباط

ارتباطات اجتماعی ارتباطات صمیمی و هیجانی، حمایت های اجتماعی، فعالیت ها به  عنوان حامی
محیطی و حمایتی ایمنی و امنیت فیزیکی، محیط خانه، رضایت کاری، منابع مالی، مراقبت های بهداشتی و اجتماعی
دسترسی و کیفیت فرصت هایی برای کسب اطلاعات و مهارت های جدید، مشارکت و داشتن فرصت هایی برای فعالیت های تفریحی سرگرم کننده،  حمل و نقل
بعد معنوی معنویت، مذهب و عقاید شخصی

 

در دهه های اخیر بسیاری از پژوهشگران ضرورت در نظر گرفتن نقش وسیع تری برای مداخلات روانشناختی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران را تایید کرده اند (لش[1] و همکاران، 2006).پژوهشهای انجام شده در زمینه کیفیت زندگی زنان نابارور، مشاوره و مداخله های روانی را لازمه کمک به این زنان دانسته اند (نوربالا و همکاران، 1386). چرا که مشاوره باعث ارتقای کیفیت زندگی بسیاری از افرادی که قربانی ناباروری گشته اند، می شود (برسنیک[2] و تایمور[3]، 1979).

نتایج مطالعه ی چوبفروش زاده و همکاران (1389) نشان داد میانگین نمرات کیفیت زندگی بعد از مداخله ی مهارت مدیریت استرس شناختی – رفتاری در گروه آزمایش افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل در زنان نابارور داشته است. برگر و همکاران (2008) دریافتند که مهارت های مدیریت استرس شناختی – رفتاری اثرات مثبت ماندگاری در کیفیت زندگی و سلامت روان افراد آلوده به HIV دارد (به نقل از پارسا منش و همکاران، 1390). اثربخشی مدیریت استرس شناختی – رفتاری در  بهبود کیفیت زندگی در مردان اسپانیایی تک زبانه مبتلا به سرطان پروستات نشان داده شده است (پندو[4] و همکاران، 2007). آنتونی و همکاران (2006) نشان دادند که مدیریت استرس می تواند کیفیت زندگی را بعد از درمان سرطان پروستات بهبود بخشد. در پژوهش لوپز[5] و همکاران (2010) مهارت مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) بر روی نمرات کیفیت زندگی و استرس بر زنان مبتلا به خستگی مزمن اثر معناداری دارد.پندو و همکاران (2003) دریافتند مهارت مدیریت استرس شناختی- رفتاری تأثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت زندگی دارد. نشاط دوست و همکاران (1388) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان، دریافتند که درمان شناختی – رفتاری مدیریت استرس باعث بهبود کیفیت زندگی در این بیماران می شود. جواهری و همکاران (1389)، دریافتند آموزش گروهی مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به صرع لوب گیجگاهی موثر است. جبل عاملی و همکاران (1389) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر کیفیت زندگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون، دریافتند که این آموزش بر بهبود کیفیت زندگی و فشارخون این افراد موثر است. آنتونی (2003) در پژوهش خود دریافت که مهارت های مدیریت استرس به شیوه ی شناختی – رفتاری در دراز مدت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه موثر است (به نقل از نادری و همکاران،1390). پارسامنش و همکاران (1390)، دریافتند که آموزش مدیریت استرس میزان کلی کیفیت زندگی را در زنان شاغل افزایش داده است. نادری و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان اثر بخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر کیفیت زندگی، نشان دادند که آموزش مدیریت استرس به این شیوه باعث افزایش کیفیت زندگی زنان شاغل می شود (امامی و همکاران، 1388). صفرزاده و همکاران (1391 الف) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی در کاهش عاطفه منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان که بر روی 20 آزمودنی انجام شده است، این گونه نتیجه گیری کردند که با بهره گرفتن از برنامه مدیریت استرس و آرام سازی برای زنان مبتلا به سرطان پستان می توانیم به ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران اقدام کرد. رضایی و همکاران (1388) نشان دادند که آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر  بهبود کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به آسم موثر است.

 

[1] . Lash, J. P.

[2] . Bresnick. E.

[3] . Taymor, M. L.

[4] . Penedo, F. J.