نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت …

۲۸۲/۰-

چنانچه از جدول ۷-۴ مشاهده می شود در گام اول خوش بینی وارد معادله پیش بینی شده است. در گام دوم خودکارآمدی وارد معادله رگرسیون شده است که مجموعا ۱۱ درصد از واریانس سلامت را تبیین می کنند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجهگیری
اینکه بهزیستی و سلامت به چه عواملی بستگی دارد همواره مورد توجه مطالعات انسانی بوده است. این امر مهم، با توجه به حرکت روانشناسی مثبت گرا در سالهای اخیر و تأکید بر افزایش بهزیستی ذهنی و رضامندی زندگی براساس سازههای روانشناسی مثبت، در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفت. بر این اساس نمونه ای به حجم ۳۰۰ نفر از زنان شاغل دهدشت انتخاب و پرسشنامهها روی آنها اجرا گردید و در نهایت داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافتهها در فصل چهار ارائه شد. دراین قسمت به بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیهها پرداخته می شود.
فرضیه اول: بین سرمایه های روانشناختی با بهزیستی رابطه وجود دارد.
نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه های روانشناختی با بهزیستی رابطه وجود دارد. همچنین بین انواع سرمایه های روانشناختی یعنی تاب اوری، خودکارامدی و امیدو خوش بینی با بهزیستی رابطه مثبت معنادار وجود دارد . به عبارتی هر چه نمره فرد در پرسشنامه سرمایه های روانشناختی بالاتر باشد نمره او نیز در پرسشنامه بهزیستی بالاتر خواهد بود و بالعکس. این یافته با نتایج لوتانز وآویلو(۲۰۰۷)، هیوز(۲۰۰۸) همخوانی دارد. این محققان بین سرمایه های روانشناختی و بهزیستی روانی به روابط معنادی دست یافتند. هاشمی نصرت آباد و همکاران(۱۳۹۰) نیز بین سرمایه های روانشناختی و بهزیستی روانی به روابط معنادی دست یافتند. شوگرین و همکاران (۲۰۰۶)، دانوف – بورگ و همکاران (۲۰۰۴)، نیز بین امید و رضایت از زندگی رابطه معناداری یافتند.
در تبیین این یافته باید اشاره کرد که آثارسودمند سازه های مثبت نظیر امید بر بهزیستی در تحقیقات مختلف تایید شده است. با توجه به این که امید پایین می تواند افسردگی و نقص روانی اجتماعی را پیش بینی کند، امید بالا می تواند عملکرد روانی اجتماعی و به تبع آن بهزیستی و رضامندی را بالا ببرد. علاوه بر آن در نظریه امید، اهداف منبع اصلی هیجان هستند. هیجان مثبت ناشی از دستیابی به هدف یا تصور نزدیک شدن به آن است. لذا افراد دارای امید از دستیابی به هدف و حتی تصور نزدیک شدن به آن احساس رضامندی می کنند. و البته هیجان مثبت از مولفه های بهزیستی است ( اشنایدر ، ۲۰۰۲). در واقع می توان از سرمایه روانشناختی، برای درمان بیماری های روانی، بالا بردن نرخ امید و تلاش برای ارتقاء سطح زندگی در افراد سالم، افزایش سطح بهزیستی روانشناختی افراد، بالا بردن مقاومت روانی و تقویت نیروی دفاعی در مقابل استرس و انواع پیشگیری جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی استفاده کرد؛ چون این موضوع ، توانایی برقراری ارتباط اجتماعی و بین فردی را تا حد چشمگیری افزایش دهد. بنابراین با افزایش سرمایه روانشناختی، بهزیستی روانی افراد نیز افزایش می یابد (لوتانز و آویلو، ۲۰۰۷ ). بنابراین آنچه افراد را به یکدیگر پیوند و باعث تکرار و تداوم و بیشتر شدن تعاملات می گردد، سرمایه روانشناختی است و هرگاه افراد دارای سرمایه روانشناختی بالاتری باشند این تعاملات اجتماعی با دیگران تداوم و به روابط اجتماعی بیشتر تبدیل میگردد و از زندگی اجتماعی بهتری بهره مند می شود.
فرضیه دوم: بین سرمایه های روانشناختی با سلامت روان رابطه وجود دارد.
نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه های روانشناختی با سلامت روان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین سرمایه های روانشناختی نشانه های جسمانی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنادار وجود دارد. اگر چه پژوهشی که دقیقا این روابط متغیرها را بررسی کند یافت نشد اما پژوهش های مشابه از جمله کل(۲۰۰۷) و آوی و همکاران(۲۰۱۰) با نتایج این پژوهش همخوان است. کامپفر (۱۹۹۹) معتقد است که تاب اوری نقش مهمی در بازگشت به تعادل اول یه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر دارد از این رو سازگار ی مثبت و موفق را در زندگی فراهم میکند ؛ در عین حال کامپفر به این نکته اشاره مینماید که سازگار مثبت با زندگی، هم میتواند پیامد تا ب آوری به شمار رود و هم به عنوان پیشایند، سطح بالاتری از تاب آوری را سبب شود . وی این مسئله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری میداند.
پژوهشگران بر این باورند تاب آوری به عنوان یک احساس بنیادی از کنترل، به فرد، امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از راهبردهای مهم را خواهد داد که خود نقش مهمی در مواجهه با حوادث فشارزای ززندگی به عنوان منبع محافظت کننده دارد. (لازاروس ۲۰۰۱).
وولف (۱۹۹۵) در زمینه تأثیر مثبت تاب آوری بر سلامت روان، بر و یژگیهای افراد تاب آور که سلامت روان را ارتقا میبخشند، مانند توان اجتماعی، توانایی در حل مسئله، احساس هدفمندی و باور به آینده روشن تأکید میکند؛ این پژوهش گویای آن است که افراد دارای تاب آوری بالا در شرایط استرس زای شغلی قادرند سلامت روانی خویش را حفظ نمایند که این خود موجب ارتقای سطح سلامت روان میگردد. فریبرگ و همکاران(۲۰۰۶). همچنین پژوهشگران نیز بر این باورند که تاب آوری نوعی رمیم خود با پیامدهای مثبت عاطفی و شناختی است که این خود نقش مهمی در سازگار ی و رضا یت بیشتر از زندگی و

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در نتیجه افزایش سطح سلامت روان دارد (استرنبرگ، ۱۹۹۴).
خودکارآمدی به عنوان بخش مهمی از سیستم خود به شمار می آید به گونه ای که بندورا (۲۰۰۱) آن را اساس عمل انسان می داند. بدین گونه که انسانها خودگردان مبتکر، ژرف اندیش، و خود سامان بخش هستند و برای به وجودآوردن پیامدهای مطلوب از نیروی تاثیرگذاری بر اعمالشان برخوردارند. بندورا مهمترین مکانیزم را خودکارآمدی می داند. افرادی که تصویر مثبتی از خود داشته باشند و از بودن خود احساس خرسندی کنند، در برابر عوامل تنش زای خارجی بهتر مقاومت
 

مدیر سایت

Next Post

دسترسی به منابع مقالات : مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق ...

ج اکتبر 16 , 2020
تری از مطبوعات، ارزش های مطبوعاتی، اخلاق مطبوعاتی، اخلاق حرفه ای و اصول آن ارائه دهیم.رشد فزاینده مطالعه “اخلاق روزنامه نگاری”، سازمان ها و انجمن های حرفه ای، مجامع بین المللی و حتی سازمان های رسانه ای را واداشته است تا درصدد تنظیم ضوابطی بر اساس موازین و معیارهای اخلاقی […]