نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت از …

۲-۳-۲-۱- خودمختاری ۳۷
۲-۳-۲-۲- رشد فردی ۳۸
۲-۳-۲-۳- تسلط بر محیط ۳۸
۲-۳-۲-۴- هدفمندی در زندگی ۳۸
۲-۳-۲-۵- روابط مثبت با دیگران ۳۹
۲-۳-۲-۶- پذیرش خود ۳۹
۲-۳-۳- کیفیت زندگی ۳۹
۲-۳-۳-۱- رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی ۳۹
۲-۳-۳-۲- رویکرد اقتصادی به مفهوم کیفیت زندگی ۴۰
۲-۳-۳-۳- رویکرد زیست شناختی مفهوم کیفیت زندگی ۴۱
۲-۳-۳-۴- رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی ۴۱
۲-۳-۴- مؤلفه های جسم سالم ۴۲
۲-۴- پیشینه پژوهش ۴۳
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۳
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۵
 
۳-۱- روش تحقیق ۴۸
۳-۲- جامعه آماری ۴۸
۳-۳- نمونه و روش نمونهگیری ۴۸
۳-۴- ابزار پژوهش ۴۸
۳-۵- روش اجرای پژوهش ۵۰
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۵۰
 
۴-۱- اطلاعات توصیفی ۵۲
۴-۲- اطلاعات استنباطی ۵۴
 
۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۵۸
۵-۲- محدودیت ها ۶۲
۵-۳- پیشنهادات ۶۲
منابع و مأخذ ۶۳
پیوستها ۷۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- جدول توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب تحصیلات ۵۲
جدول ۴-۲- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ۵۳
جدول ۴-۳-ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق ۵۳
جدول ۴-۴- ضرایب همبستگی بین سرمایه های روانشناختی با بهزیستی ۵۴
جدول ۴-۵- ضرایب همبستگی بین سرمایه های روانشناختی با سلامت روان ۵۵
جدول ۴-۶- نتایج تحلیل رگرسیون بهزیستی از روی سرمایه های روانشناختی ۵۵
جدول ۴-۷- نتایج تحلیل رگرسیون سلامت روان از روی سرمایه های روانشناختی ۵۶

مدیر سایت

Next Post

نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت ...

ج اکتبر 16 , 2020
تأثیرات مدلسازی به طور ویژهای به این زمینه مربوط میشود، بخصوص زمانیکه شخص در مورد انجام کاری تجربه قبلی کمی دارد. اگر مدلها راههای بهتر انجام کارها را به افراد آموزش دهند، با این وجود حتی افراد با تجربه و خودکارآمد، خودکارآمدیشان را در سطح بالایی افزایش میدهند. تجربه جانشینی […]