دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت از زندگی) زنان شاغل …

۱-۶-۶- تعریف عملیاتی بهزیستی : ۱۰
 :
۲-۱- سرمایه های روانشناختی ۱۲
۲-۱-۱- مفهوم سرمایه روانشناختی ۱۲
۲-۱-۱-۱- امیدواری ۱۳
۲-۱-۱-۲- تعریف امیدواری ۱۳
۲-۱-۱-۳- نظریه امید ۱۴
۲-۱-۱-۴- نقش موانع در پرورش امید ۱۶
۲-۱-۱-۵- مراحل ناامیدی ۱۷
۲-۱-۲- نابآوری ۱۸
۲-۱-۲-۱- تعریف تابآوری ۱۸
۲-۱-۲-۲- ویژگی های افراد تاب آور ۱۹
۲-۱-۲-۳- مدلهای تابآوری ۲۰
۲-۱-۲-۳-۱- مدل تاب آوری کامپفر ۲۰
۲-۱-۲-۳-۲- مدل تابآوری اورال و همکاران ۲۱
۲-۱-۳- خوشبینی ۲۳
۲-۱-۳-۱- تعریف خوشبینی ۲۳
۲-۱-۳-۲ -انواع خوشبینی ۲۳
۲-۱-۳-۲-۱- خوش بینی سرشتی یا گرایشی ۲۳
۲-۱-۳-۲-۲- خوش بینی تبیینی ۲۴
۲-۱-۳-۳- افراد خوشبین، افراد بدبین ۲۴
۲-۱-۳-۴- رشد خوش بینی ۲۵
۲-۱-۴- خودکارآمدی ۲۶
۲-۱-۴-۱- تعریف خودکارآمدی ۲۶
۲-۱-۴-۲- ابعاد خودکارآمدی ۲۷
۲-۱-۴-۳- منابع خودکارآمدی ۲۷
۲-۱-۴-۴- باورهای خودکارآمدی ۲۹
۲-۱-۴-۵- ویژگیهای خودکارآمدی ۳۰
۲-۲- سلامت روان ۳۱
۲-۲-۱- مفهوم سلامت ۳۱
۲-۲-۲- تعریف سلامت روان ۳۲
۲-۲-۳- اصول بهداشت روانی ۳۳
۲-۲-۴- نقش خانواده در تأمین سلامت روان ۳۴
۲-۲-۵- سلامت روانی از دیدگاههای مختلف ۳۴
۲-۲-۵-۱- نظریه آلبرت الیس: ۳۴
۲-۲-۵-۲- نظریه ویلیام گلاسر ۳۵
۲-۲-۵-۳- نظریه اسکینر ۳۶
۲-۳- بهزیستی ۳۶
۲-۳-۱- مفهوم بهزیستی ۳۶
۲-۳-۲- مؤلفههای تشکیل دهنده بهزیستی روانی ۳۷

مدیر سایت

Next Post

نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت از ...

ج اکتبر 16 , 2020
۲-۳-۲-۱- خودمختاری ۳۷۲-۳-۲-۲- رشد فردی ۳۸۲-۳-۲-۳- تسلط بر محیط ۳۸۲-۳-۲-۴- هدفمندی در زندگی ۳۸۲-۳-۲-۵- روابط مثبت با دیگران ۳۹۲-۳-۲-۶- پذیرش خود ۳۹۲-۳-۳- کیفیت زندگی ۳۹۲-۳-۳-۱- رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی ۳۹۲-۳-۳-۲- رویکرد اقتصادی به مفهوم کیفیت زندگی ۴۰۲-۳-۳-۳- رویکرد زیست شناختی مفهوم کیفیت زندگی ۴۱۲-۳-۳-۴- رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت […]