نقش آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح :دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

5-1 نتیجه‌گیری

نتایج بدست آمده از مدل‌سازی، انجام آزمایش؛ یکسان می‌باشند و یکدیگر را تصدیق می‌نمایند. در ادامه نتایج مدل‌سازی عددی و نتایج آزمایش آورده خواهند شد.

1- نتایج آزمایشات نشان داد که تیر تقویت شده‌ی NSMIL10 کارایی بهتری از دو تیر دیگر دارد. تیر NSMIL10 در مقایسه با تیر NSMV10 و تیر NSMV7، به ترتیب باعث افزایش 64.3 و 42.2 درصد در ظرفیت باربری گردید.

2- با مقایسه‌ی تیرهای  NSMIL10و NSMV10 مشخص گردید که با مقدار برابرGFRP و فاصله‌ی نصب یکسان، کاربرد میلگردهای GFRP با زاویه‌ی60 درجه بیشتر از90 درجه تاثیر دارد.

3- ظرفیت باربری تیر NSMV7 نسبت به تیر NSMV10 ، 15.6 درصد افزایش یافت. با مقایسه‌ی تیرهای NSMV7 و NSMV10 مشخص شد که با مقدار برابر GFRP و زاویه‌ی نصب یکسان، استفاده از میلگرد با قطر کوچکتر و با فاصله‌ی کمتر، تاثیر بیشتری در بابری نهایی تیرتقویت شده دارد.

4- در همه‌ی تیرها، گسیختگی برشی بوسیله ترک قطری برشی مشاهده شد. تیرها با لغزیدن ميلگردهايGFRP و كنده‌شدن پوشش چسب از سطح شیار، با ايجاد ترك‌هاي قطري در بتن گسیخته شد. این نوع گسیختگی برای تیرهای مقاوم سازی برشی شده به روش NSM، رایج می‌باشد. بهتر است فاصله‌ی بین میله‌های GFRP به گونه‌ای انتخاب گردد که اجرای آن مشکل نباشد.

5- مدل‌سازی تیر آزمایش شده‌ی NSMV7 با نرم افزار اجزاء محدود Abaqus نیز انجام گرفت. مقایسه‌ی تیرهای مدل‌سازی شده و آزمایش شده‌ی NSMV7نشان داده که نحوه‌ی گسترش ترک و نوع ترک خوردن در تیر مدل سازی شده، شباهت زیادی به تیر آزمایش شده‌ی NSMV7 دارد.

6- نتایج مدل‌سازی نشان‌داد که در تقویت برشی تیر بتن‌مسلح به روش NSM با تعداد برابر و فاصله‌ی نصب یکسان میله‌ی GFRP، آرایش میله‌ها با زاویه‌ی 45درجه، بیشترین تاثیر را نسبت به زوایای 60و90درجه و نیز آرایش میلگردهای GFRP با زاویه‌ی60 درجه بیشتر از90 درجه تاثیر دارد.

7- با استفاده از نتایج مدل‌سازی نشان داده‌شد که در تقویت برشی تیر بتن‌مسلح به روش NSM با زاویه‌ی نصب یکسان میله‌ی GFRP، استفاده از میله با ابعاد کوچکتر و با فاصله‌ی کمتر، تاثیر بیشتری بر کارایی تیر تقویت شده دارد. در مقایسه با تیر کنترل Beam1‌؛ تیر  Beam7‌که با نصب 32عدد میله‌ی GFRP با فاصله‌ی 45میلیمتر و با زاویه‌ی نصب 45 درجه تقویت برشی شد؛ حدود 44.86 درصد باعث کاهش تغییر مکان وسط دهانه تیر شده است که بیشترین درصد تقویت ثبت شده می‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92