نظریات مخالفان وموافقان ارائه تکلیف به دانش آموزان

آگوست 4, 2018 Off By 92
پایان نامه  

اولیایی که موافق ارائه تکلیف هستند آن را وسیله ای برای تشخیص توانایی های درسی فرزندشان می دانند و معتقدند که با نظارت برتکالیف  متوجه می شوند که آنان مطالب راتا چه حد آموخته اند وچه کمبود هایی دارند.این قبیل اولیا معتقدند که تکالیف درسر شاگردان ،می تواند وسیله ای برای برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه باشد،زیرا اولیا از طریق نظارت بر تکالیف متوجه می شوند که در مدرسه چه می گذرد و چه تغییراتی درمحتوا،روش ها و برنامه های درسی شده است.این امر باعث می شود که آنان در مواردی  به مدرسه مراجعه نمایند و معلم فرزندشان را ملاقات کنند(بازرگان،1377).

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

2-13 اهمالکاری در انجام تکالیف درسی

اهمالکاری در انجام تکالیف تحصیلی یکی از مشکلاتی است که دانش آموزان با آن مواجه می شوند. بسیاری از دانش آموزان در انجام یک تکلیف تحصیلی تعلل می کنند و مرتب با خود قرار می گذارند که مثلاً فردا تکالیفشان را انجام خواهند داد. بسیاری از این دانش آموزان آرزو دارند که بتوانند تکالیف خود را به موقع انجام دهند. اهمالکاری را به عنوان « تمایل به دوری از انجام یک فعالیت،وعده به انجام دادن آن در زمان دیگر و استفاده از بهانه ها و عذرهای متفاوت برای توجیه این تأخیر و دوری از سرزنش ناشی از آن » تعریف کرده اند.در تعریف اهمالکاری تجربه ذهنی ناراحتی ناشی از این تأخیر را نیز اضافه نموده اند و با در نظرگرفتن این که اهمالکاری در امور تحصیلی و به ویژه آماده شدن برای امتحانات پایان ترم، شیوع بیشتری دارد آن را به عنوان گرایش به:الف) به تأخیر انداختن مداوم یا تقریبا مداوم تکالیف و ب) تجربه اضطراب مداوم یا تقریباً مداوم مرتبط با این تأخیر، تعریف کرده اند.

اهمالکاری در انجام وظایف تحصیلی بر یادگیری و موفقیت تأثیر منفی می گذارد. چه تأخیر در شروع یادگیری و انجام دادن تکالیف باعث خواهد شد که فرصت های مناسب یادگیری ازدست رفته و مجبور شویم که تکالیف رادر زمانی نامناسب و حتی محدود انجام دهیم و درروند فرآیند یادگیری خلل زیادی ایجاد شود و تکالیف به درستی و بادقت انجام نگیرد.بنابراین باعث می شود که کارهایمان را همراه با ارتکاب اشتباهات فراوان انجام داده و این اشتباهات شانس موفقیت ما را کاهش می دهند.اهمالکاری باعث می شود که نتوانیم خودرا برای امتحان آماده کنیم چنان که بسیاری ازدانش آموزان و حتی دانشجویان مطالعه درس های خود را به طور مکرر به تعویق می اندازند و درنتیجه مجبورند شب امتحان مطالب و موضوعات بسیار زیادی را درزمان محدودی مطالعه کنندوباآمادگی نه چندان مناسب درجلسه امتحان حاضر شوند.دلایل زیادی برای عدم موفقیت افراد در زندگی وجود داد. اهمالکاری می تواند مهم ترین دلیل باشد.اهمالکاران فرصت های خودشان رااز دست می دهند،آن هادرمسیرخود موانعی می گذارند و در واقع مسیرهایی را انتخاب می کنند که به عملکرد و موفقیت شان آسیب می رساند و به طور کلی آن ها زندگی خودشان راتباه می کنند. اضطراب یکی دیگرازمشکلاتی است که دراثر تعلل درانجام کارهاایجاد می شود. نگرانی از انجام ندادن درست و به موقع کارها، نگرانی از نداشتن زمان کافی برای انجام تکالیف ، نگرانی بر اثر تأخیر در شروع انجام کارها و تکالیف و… این نگرانی ها باعث می شود که فرد اضطراب زیادی را متحمل شود . اهمالکاری باعث عملکرد ضعیف درامتحان و ناتوانی در رقابت با دیگر دانش آموزان می شود و باعث می شود فرد به کارها وفعالیت های دیگر که در مقایسه با انجام تکالیف و مطالعه جذاب ترهستند، پرداخته و به راحتی ازمطالعه دست بکشد.به طورکلی اهمالکاری با افسردگی و اضطراب بالا،عزت نفس پایین،کارآمدی پایین،اعتماد به نفس پایین و موفقیت تحصیلی و شغلی پایین مرتبط است . در بررسی علل اهمالکاری دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد . دیدگاه اول اهمالکاری را یک ضعف شخصیتی ثابت فرد می داند که در بافت ها و موقعیت های متعددی باعث اهمالکاری افراد می شود.دیدگاه دوم اهمالکاری رانه یک حالت ثابت بلکه یک حالت گذرا و موقعیتی می داند.این دیدگاه علل اهمالکاری را در تأثیرات تعیین کننده ی موقعیت ها جست وجو می کند.افراد اغلب دو نوع جهت گیری هدف دارند یا تکلیف محور هستند، یعنی هدف آن ها این است که از طریق انجام دادن تکلیف به پاداش بیرونی دست یابند، موفقیت کسب کنند و این گونه نشان دهند که از دیگران برترند. گروه دیگر تسلط محور هستند، هدف این افراد از انجام تکلیف این است که در آن تکلیف مهارت کسب کنند و به طور کلی به خاطر یادگیری و کسب اطلاعات و مهارت تکالیف را انجام می دهند. اخیراً بعد سومی نیز به این جهت گیری ها اضافه شده است که به آن اجتناب محور می گویند،افرادی که دراین جهت گیری قرار دارند هدف آن ها از انجام دادن تکلیف،اجتناب از شکست است. این افراد برای این که از نتایج ناشی از شکست مانند سرزنش ، تنبیه و یا از دست دادن عزت نفس، بگریزند، مداوم در تلاش برای جلوگیری از شکست هستند پژوهش ها نشان داده اند که افرادی که دارای جهت گیری تسلط یابی هستند در مقایسه با تکلیف محورها و اجتناب محورها در انجام تکالیف خود کمتر اهمالکار هستند،برعکس دانش آموزانی که تکلیف محور هستند، گرایش بیشتری به اهمالکاری دارند .

یادگیرندگان خودگردان با توجه به سطح توانایی، و دانش خود و شرایط محیطی،اهدافی برای خود بر می گزینند و برای رسیدن به این اهداف برنامه ریزی می کنند و بر چگونگی پیشرفت خود نظارت می کنند و در نهایت عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و خود را تشویق یا تنبیه می نمایند. دانش آموزان خودگردان کمتر اهمالکارند آن ها از راهبردهای شناختی مناسبی بهره می برند، مهارت های فراشناختی از جمله تنظیم و برنامه ریزی زمان را به طور شایسته به کار می برند و باورهای انگیزشی مناسبی دارند. نکته جالب توجه این است که مهارت های یادگیرندگان خودگردان اکتسابی هستند و دانش آموزان می توانند ضمن کسب آن ها یادگیری خود را مدیریت نمایند،برخی از پژوهشگران دسته دوم علل اصلی اهمالکاری را باورهای انگیزشی از جمله خودکارآمدی می دانند. دانش آموزانی که به توانایی های خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف اعتماد کمتری دارند به اهمالکاری گرایش بیشتری دارند. برعکس دانش آموزانی که خودکارآمدی بالاتری دارند، تلاش بیشتر،استقامت بیشتر و برنامه ریزی مناسب تر در انجام تکالیف دارند و وظایف و تکالیف خود را به موقع شروع می نمایند.

باورهای غیرمنطقی نیز از جمله عوامل مؤثر بر اهمالکاری افراد است. این باورها باعث می شود که افراد برخی از تکالیف را به صورت فرایندهای ناخوشایند ببینند. کناس (1983) معتقد است که دو باور غیرمنطقی که بیشتر از همه با اهمالکاری مرتبط هستند عبارتند از: 1- باورهای فرد درباره عدم شایستگی خود و2- باورهای فرد درباره سخت و طاقت فرسا بودن دنیا. پژوهشگران بعدی باورهای غیرمنطقی را در چندین شاخص ردیابی کردند.آن ها توجه ویژه ای  درباره ترس از شکست، کمال گرایی،خودآگاهی و اضطراب امتحان معطوف داشتند. در این میان باورهای کمال گرایی در اهمالکاری نقش عمده ای دارد.از جمله مشکلات افراد اهمالکار نداشتن اهداف کوچک و خرد قابل دستیابی است. بنابراین کمال گراها که اهداف بزرگ و بعضاً غیرقابل دستیابی دارند گرایش بیشتری به اهمالکاری از خود نشان می دهند.

افرادی که دارای باورهای غیرمنطقی مرتبط با کمال گرایی هستند، درباره توانایی خود برای انجام کارها به نحو شایسته دچار تردید می شوند. آن ها در صورت انجام ندادن هر کاری با بالاترین کیفیت در شایستگی خود شک کرده و عزت نفس خود را از دست می دهند.بسیاری از دانش آموزان عدم کسب نمره 20 را ناشی از ناشایستگی خود می دانند و ضمن از دست دادن عزت نفس خود، در انجام تکالیف بعدی خود اهمالکار می شوند. ضمن این که عزت نفس و خودکارآمدی رابطه مستقیمی با اهمالکاری دارند( بیابانگرد،1387).