موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۲۸

برای آزمون تاثیردار بودن متغیرهای و آزمون فرض فرضیه های تحقیق از آزمون های معناداری برای میانگین استفاده شده است. برای هر فرضیه با استفاده از آزمون T یک نمونه‌ای آن بررسی می گردد آیا بطور متوسط می توان ادعا نمود میانگین متغیر مورد بررسی اختلاف معناداری با عدد ۳ دارد (طیف لیکرت در پرسشنامه ۵ تایی بوده که مقدار متوسط آن عدد ۳ است.) که در صورت وجود اختلاف با توجه به ساختار پرسشنامه میانگین بیشتر از ۳ حاکی از تاثیر گذاری متغیر مورد بررس است. در این آزمون ساختار آزمون بصورت
 
است. آزمون ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ انجام گرفته اند. تصمیم گیری برای تایید یا رد فرض عدم تاثیر بر اساس مقدارsig (p-value) انجام می پذیرد. بدین صورت که اگر برای متغیری خاص مقدار p-value(Sig.2-taild ) از ۰۵/۰ کمتر باشد آنگاه فرض صفر را رد میگردد.
۳-۴-آزمون فرضیه ها:
همانطور که اشاره شد برای بررسی تاثیرگذاری متغیرها از آزمون های معناداری استفاده می شود. با توجه به اینکه تعداد دادههای هر پرسشنامه بیشتر از ۳۰ است، لذا طبق قضیه حد مرکزی می توانیم از آزمون T تک نمونه ای برای تحلیل معناداری این متغیرها استفاده کنیم.
۱-۳-۴- فرضیه اول: شرکتهای بیمه ای نیازی به استفاده از رویکردهای سبز در بازاریابی خدمات و محصولات خود احساس نمی کنند.
جدول زیر آزمون فرض متغیر H1 را نشان میدهد. با توجه به مقدار سطح معنیداری در جدول (۰۴۶/۰) آزمون معنیدار است، لذا فرض صفر در سطح معنیداری ۰۵/۰ رد میگردد.

متغیر مقدار آماره T درجه آزادی سطح معنی داری فاصله اطمینان تفاضل از عدد ۳
کران بالا کران پایین
H1 -۲٫۰۰۰ ۲۹۰ ۰٫۰۴۶ -۰٫۱۴۹ -۰٫۰۰۱

جدول ۳-۴: آزمون فرضیه اول
برای مشخص نمودن نیاز یا عدم نیاز شرکت های بیمه به استفاده از رویکردهای سبز در بازاریابی خدمات و محصولات با توجه به عدم برابری آن با مقدار ۳ از مقدار میانگین استفاده می کنیم. چون فرض برابری این متغیر با عدد سه رد شده لذا اگر میانگین این متغیر از عدد ۳ بیشتر باشد حاکی از استفاده از رویکرد بازاریابی سبز بوده و در غیر اینصورت حاکی از استفاده کم یا خیلی کم شرکتهای بیمه ای رویکردهای بازاریابی سبز در ارایه خدمات خود است. طبق جدول۱ میانگین این متغیر ۲٫۹۲۵ شده است، با توجه به اینکه مقدار آن از سه کمتر است لذا در سطح معنادای ۰۵/۰ می توان گفت شرکتهای بیمه ای ای به استفاده از رویکردهای سبز در بازاریابی خدمات و محصولات خود احساس نیاز نمیکنند.
۲-۳-۴- فرضیه دوم: مشتریان بیمه در ایران اهمیتی به وجود بازاریابی سبز در ارایه خدمات شرکتها جهت انتخاب آنها نمی دهند.
جدول زیر آزمون فرض متغیر ۲H را نشان میدهد. با توجه به مقدار سطح معنیداری در جدول (۰۰۰/۰) آزمون معنیدار است، لذا فرض صفر در سطح معنیداری ۰۵/۰ رد میگردد.
جدول ۴-۴: آزمون فرضیه اول

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

دسته بندی علمی - پژوهشی : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت از زندگی) زنان شاغل ...

ج اکتبر 16 , 2020
۱-۶-۶- تعریف عملیاتی بهزیستی : ۱۰ :۲-۱- سرمایه های روانشناختی ۱۲۲-۱-۱- مفهوم سرمایه روانشناختی ۱۲۲-۱-۱-۱- امیدواری ۱۳۲-۱-۱-۲- تعریف امیدواری ۱۳۲-۱-۱-۳- نظریه امید ۱۴۲-۱-۱-۴- نقش موانع در پرورش امید ۱۶۲-۱-۱-۵- مراحل ناامیدی ۱۷۲-۱-۲- نابآوری ۱۸۲-۱-۲-۱- تعریف تابآوری ۱۸۲-۱-۲-۲- ویژگی های افراد تاب آور ۱۹۲-۱-۲-۳- مدلهای تابآوری ۲۰۲-۱-۲-۳-۱- مدل تاب آوری کامپفر ۲۰۲-۱-۲-۳-۲- […]