موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۲۲

جدول۲-۳: پراکندگی متغیرها

متغیر H1 H2 H3
واریانس ۰٫۴۱۲ ۰٫۱۸۶ ۰٫۳۶۳

چون هر چه واریانس عدد بزرگتری باشد مقدار نمونه در جدول ککران بیشتر بدست میآید، لذا برای بالا رفتن اعتبار تحقیق با جایگذاری بیشترین واریانس یعنی عدد ۰٫ ۴۱۲ تعداد نمونه بصورت زیر بدست می آید.
 
جدول مورگان تعداد نمونه را برای جامعه ۱۰۷۶ نفری تقریبا ۲۸۵ بدست میدهد. با مقایسه مقادیر بدست آمده از دو روش مذکور و با توجه به اینکه تعداد نمونه بالاتر اطلاعات بیشتری را بدست می دهد، لذا تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان در نظر گرفته شد. برای اطمینان از حصول تعداد نمونهها و بازگشت پرسشنامهها تعداد ۴۰۰ پرسشنامه میان واحدهای نمونه توزیع گردید که در نهایت تعداد ۲۹۱ پرسشنامه جهت تحلیل انتخاب گردیدند.
۵-۳-روش گردآوری داد‌‌ه‌ها و اطلاعات:
در هر تحقیق، پژوهشگر می تواند به منظور گردآوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. هر کدام از ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات دارای مزایا و معایبی هستند که هنگام استفاده از آنها
می بایست به این امر توجه شود تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود.
ابزار سنجش و انداز‌‌ه گیری، ابزار‌‌هایی ‌‌هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات موردنیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدید‌‌ه مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید. بطور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده وجود دارد. هر یک از این ابزارها، خود انواعی دارند که کاربردهای ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند. این ابزارها عبارتند از:
بررسی (مراجعه به) اسناد و مدارک
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه (خاکی، ۱۳۸۴،ص۲۰۱)
در تحقیق حاضر از دو وسیــله جهت سنجش و گــردآوری داد‌‌ه‌‌ها استفاد‌‌ه شد‌‌ه است که در ذیل به آنها اشار‌‌ه می‌شود.
۱-۵-۳- منابع ثانویه
در طی فرآیند انجام تحقیق حاضر محقق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک دسته اول و دسته دوم، اطلاعاتی را درخصوص عملکرد و توانمندسازی جمع‌آوری نمود‌‌ه است که از این اطلاعات عمدتا در فرآیند تنظیم و توسعه فرضیات نگارش، ادبیات موضوع، شناسایی موانع مطرح شد‌‌ه در تحقیقات گذشته و تنظیم سؤالات پرسشنامه تحقیق استفاد‌‌ه شد‌‌ه است.
۲-۵-۳- منابع اولیه
پرسشنامه یکی از ابزار‌‌های رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب و جمع‌آوری داد‌‌ه‌های تحقیق می‌باشد که مشتمل بر سلسله سؤالات یا گویه[۵۹] ‌‌هایی است. ‌‌همان‌گونه که اشار‌‌ه گردید، محقق از طریق مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و آشنایی با ادبیات موضوع به مدل مفهومی برای تحقیق دست یافته و بر مبنای مدل مفهومی و فرضیات تحقیق و طی نظرسنجی از صاحبنظران در حوز‌‌ه مورد مطالعه سؤالات پرسشنامه را تدوین نمود‌‌ه است.
پرسشنامه مربوطه مشتمل بر ۲۱ سوال بوده که در میان نمونه آماری توزیع شده است. جدول زیر نشان دهنده متغیرهای مورد نظر پژوهشگر در تهیه پرسشنامه است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۲۸

ج اکتبر 16 , 2020
برای آزمون تاثیردار بودن متغیرهای و آزمون فرض فرضیه های تحقیق از آزمون های معناداری برای میانگین استفاده شده است. برای هر فرضیه با استفاده از آزمون T یک نمونه‌ای آن بررسی می گردد آیا بطور متوسط می توان ادعا نمود میانگین متغیر مورد بررسی اختلاف معناداری با عدد ۳ […]