منبع پایان نامه با موضوع نمونه برداری، شبیه سازی، استاندارد

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

باز53
300
15-10×4/5
15-10×1/7
15-10×4/5
15-10×6/6
14-10×3/1
14-10×3/1
14-10×3/1
14-10×2/1
15-10×3/6
15-10×4/3
15-10×8/1
15-10×4/2
500
15-10×1/4
15-10×2/5
15-10×1/4
15-10×1/5
15-10×8/9
15-10×9/9
15-10×6/9
15-10×1/9
15-10×8/4
15-10×6/2
15-10×4/1
15-10×8/1
جدول 4-6- میزان دز مؤثر فردی دریافت شده از عنصر 137Cs طی 5 سال بر حسب میکروسیورت در سال (Sv/5yearμ)
گروه سنی
فاصله (متر)
جهت جغرافیایی (درجه)
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
1 ساله
300
15-10×2/3
15-10×2/4
15-10×2/3
15-10×0/4
15-10×7/7
15-10×8/7
15-10×5/7
15-10×1/7
15-10×8/3
15-10×0/2
15-10×1/1
15-10×4/1
500
15-10×5/2
15-10×1/3
15-10×5/2
15-10×0/3
15-10×9/5
15-10×9/5
15-10×7/5
15-10×4/5
15-10×9/2
15-10×5/1
16-10×5/8
15-10×1/1
750
15-10×2/2
15-10×6/2
15-10×1/2
15-10×6/2
15-10×1/5
15-10×1/5
15-10×0/5
15-10×7/4
15-10×5/2
15-10×4/1
16-10×7/7
15-10×0/1
1000
15-10×0/2
15-10×3/2
15-10×8/1
15-10×2/2
15-10×3/4
15-10×4/4
15-10×2/4
15-10×0/4
15-10×2/2
15-10×2/1
16-10×0/7
15-10×0/1
2000
15-10×4/1
15-10×3/1
15-10×0/1
15-10×2/1
15-10×3/2
15-10×3/2
15-10×2/2
15-10×1/2
15-10×2/1
16-10×1/7
16-10×8/4
16-10×7/7
10 ساله
300
15-10×5/3
15-10×5/4
15-10×5/3
15-10×3/4
15-10×3/8
15-10×3/8
15-10×1/8
15-10×6/7
15-10×1/4
15-10×2/2
15-10×2/1
15-10×5/1
500
15-10×7/2
15-10×3/3
15-10×6/2
15-10×3/3
15-10×3/6
15-10×4/6
15-10×2/6
15-10×8/5
15-10×1/3
15-10×6/1
16-10×1/9
15-10×2/1
750
15-10×4/2
15-10×8/2
15-10×3/2
15-10×8/2
15-10×5/5
15-10×5/5
15-10×4/5
15-10×1/5
15-10×7/2
15-10×5/1
16-10×3/8
15-10×1/1
1000
15-10×2/2
15-10×4/2
15-10×0/2
15-10×4/2
15-10×7/4
15-10×7/4
15-10×6/4
15-10×3/4
15-10×4/2
15-10×3/1
16-10×6/7
15-10×1/1
2000
15-10×5/1
15-10×4/1
15-10×1/1
15-10×3/1
15-10×4/2
15-10×5/2
15-10×4/2
15-10×3/2
15-10×3/1
16-10×6/7
16-10×2/5
16-10×3/8
افراد بالغ54
300
15-10×2/6
15-10×1/8
15-10×2/6
15-10×7/7
14-10×5/1
14-10×5/1
14-10×4/1
14-10×4/1
15-10×3/7
15-10×9/3
15-10×1/2
15-10×7/2
500
15-10×8/4
15-10×0/6
15-10×7/4
15-10×8/5
14-10×1/1
14-10×1/1
14-10×1/1
14-10×0/1
15-10×6/5
15-10×9/2
15-10×6/1
15-10×1/2
750
15-10×3/4
15-10×1/5
15-10×1/4
15-10×1/5
15-10×8/9
15-10×9/9
15-10×6/9
15-10×1/9
15-10×9/4
15-10×6/2
15-10×5/1
15-10×0/2
1000
15-10×9/3
15-10×4/4
15-10×5/3
15-10×3/4
15-10×3/8
15-10×4/8
15-10×2/8
15-10×8/7
15-10×2/4
15-10×3/2
15-10×4/1
15-10×9/1
2000
15-10×6/2
15-10×5/2
15-10×9/1
15-10×3/2
15-10×3/4
15-10×4/4
15-10×3/4
15-10×1/4
15-10×3/2
15-10×4/1
16-10×2/9
15-10×5/1
شاغلین در فضای باز55
300
15-10×5/6
15-10×5/8
15-10×5/6
15-10×0/8
14-10×6/1
14-10×6/1
14-10×5/1
14-10×4/1
15-10×7/7
15-10×0/4
15-10×2/2
15-10×9/2
500
15-10×0/5
15-10×3/6
15-10×0/5
15-10×1/6
14-10×2/1
14-10×2/1
14-10×2/1
14-10×1/1
15-10×8/5
15-10×1/3
15-10×7/1
15-10×2/2
جدول 4-7- میزان دز مؤثر فردی دریافت شده از عنصر 137Cs طی 50 سال بر حسب میکروسیورت در سال (Sv/50yearμ)
گروه سنی
فاصله (متر)
جهت جغرافیایی (درجه)
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
1 ساله
300
15-10×0/4
15-10×3/5
15-10×0/4
15-10×0/5
15-10×6/9
15-10×7/9
15-10×4/9
15-10×9/8
15-10×7/4
15-10×5/2
15-10×4/1
15-10×8/1
500
15-10×1/3
15-10×9/3
15-10×1/3
15-10×8/3
15-10×3/7
15-10×4/7
15-10×2/7
15-10×8/6
15-10×6/3
15-10×9/1
15-10×1/1
15-10×4/1
750
15-10×8/2
15-10×3/3
15-10×7/2
15-10×3/3
15-10×3/6
15-10×4/6
15-10×2/6
15-10×9/5
15-10×2/3
15-10×7/1
16-10×6/9
15-10×3/1
1000
15-10×5/2
15-10×8/2
15-10×3/2
15-10×8/2
15-10×4/5
15-10×5/5
15-10×3/5
15-10×0/5
15-10×7/2
15-10×5/1
16-10×8/8
15-10×3/1
2000
15-10×7/1
15-10×7/1
15-10×3/1
15-10×5/1
15-10×8/2
15-10×9/2
15-10×8/2
15-10×7/2
15-10×5/1
16-10×9/8
16-10×0/6
16-10×6/9
10 ساله
300
15-10×3/4
15-10×6/5
15-10×3/4
15-10×3/5
14-10×0/1
14-10×0/1
14-10×0/1
15-10×5/9
15-10×1/5
15-10×7/2
15-10×5/1
15-10×9/1
500
15-10×3/3
15-10×1/4
15-10×3/3
15-10×0/4
15-10×8/7
15-10×9/7
15-10×7/7
15-10×2/7
15-10×9/3
15-10×0/2
15-10×1/1
15-10×5/1
750
15-10×0/3
15-10×5/3
15-10×8/2
15-10×5/3
15-10×8/6
15-10×8/6
15-10×6/6
15-10×3/6
15-10×4/3
15-10×8/1
15-10×0/1
15-10×4/1
1000
15-10×7/2
15-10×0/3
15-10×4/2
15-10×0/3
15-10×8/5
15-10×8/5
15-10×7/5
15-10×4/5
15-10×9/2
15-10×6/1
16-10×4/9
15-10×3/1
2000
15-10×8/1
15-10×8/1
15-10×4/1
15-10×6/1
15-10×0/3
15-10×0/3
15-10×0/3
15-10×8/2
15-10×6/1
16-10×5/9
16-10×4/6
15-10×0/1
افراد بالغ56
300
15-10×2/7
15-10×4/9
15-10×2/7
15-10×8/8
14-10×7/1
14-10×7/1
14-10×7/1
14-10×6/1
15-10×4/8
15-10×5/4
15-10×5/2
15-10×2/3
500
15-10×7/5
15-10×9/6
15-10×5/5
15-10×7/6
14-10×3/1
14-10×3/1
14-10×3/1
14-10×2/1
15-10×4/6
15-10×4/3
15-10×9/1
15-10×4/2
750
15-10×0/5
15-10×9/5
15-10×7/4
15-10×8/5
14-10×1/1
14-10×1/1
14-10×1/1
14-10×0/1
15-10×6/5
15-10×0/3
15-10×7/1
15-10×3/2
1000
15-10×5/4
15-10×0/5
15-10×1/4
15-10×0/5
15-10×6/9
15-10×7/9
15-10×4/9
15-10×0/9
15-10×9/4
15-10×7/2
15-10×6/1
15-10×2/2
2000
15-10×0/3
15-10×9/2
15-10×3/2
15-10×6/2
15-10×0/5
15-10×1/5
15-10×0/5
15-10×7/4
15-10×7/2
15-10×6/1
15-10×1/1
15-10×7/1
شاغلین در فضای باز57
300
15-10×1/8
14-10×1/1
15-10×1/8
14-10×0/1
14-10×9/1
14-10×0/2
14-10×9/1
14-10×8/1
15-10×6/9
15-10×1/5
15-10×8/2
15-10×6/3
500
15-10×2/6
15-10×8/7
15-10×2/6
15-10×7/7
14-10×5/1
14-10×5/1
14-10×4/1
14-10×4/1
15-10×3/7
15-10×9/3
15-10×1/2
15-10×8/2
4-3- نتایج حاصل از زیست ردیابی عناصر رادیواکتیو انسانساخت:
نتایج مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که هیچگونه عنصر رادیواکتیو مصنوعی در نمونه های برگ درخت کاج تهران (در شعاع 300 متری راکتور) وجود ندارد و تنها عناصر شناخته شده در آنها عناصر رادیواکتیویته طبیعی K-40 (با نیمه عمر109×277/1 سال) و Be-7 (با نیمه عمر 12/53 روز) میباشد (Hacker, 2005 ).
جدول 4-8- غلظت عناصر رادیواکتیو یافت شده در نمونه های ایستگاه شمارۀ 1 (بکرل بر کیلوگرم Bq/Kg)
موقعیت جغرافیایی
زمان نمونه برداری
نوع نمونه
Be-7
K-40
Nˊ426/44 ˚35
Eˊ440/23 ˚51
3/4/1391
گیاه تر
102×51/1
102×14/3
گیاه خشک
101×00/7
102×80/1
30/7/1391
گیاه تر
101×97/2
101×32/8
گیاه خشک
101×85/3
102×54/1
جدول 4-9- غلظت عناصر رادیواکتیو یافت شده در نمونه های ایستگاه شمارۀ 2 (بکرل بر کیلوگرم Bq/Kg)
موقعیت جغرافیایی
زمان نمونه برداری
نوع نمونه
Be-7
K-40
Nˊ426/44 ˚35
Eˊ440/23 ˚51
3/4/1391
گیاه تر
102×02/1
102×42/2
گیاه خشک
101×00/6
102×99/1
30/7/1391
گیاه تر
101×86/1
101×21/9
گیاه خشک
101×60/3
102×90/1
جدول 4-10- غلظت عناصر رادیواکتیو یافت شده در نمونه های ایستگاه شمارۀ 3 (بکرل بر کیلوگرم Bq/Kg)
موقعیت جغرافیایی
زمان نمونه برداری
نوع نمونه
Be-7
K-40
Nˊ369/44 ˚35
Eˊ154/23 ˚51
3/4/1391
گیاه تر
***
***
گیاه خشک
101×40/2
102×12/2
30/7/1391
گیاه تر
101×25/2
102×11/1
گیاه خشک
101×08/3
102×89/1
جدول 4-11- غلظت عناصر رادیواکتیو یافت شده در نمونه های ایستگاه شمارۀ 4 (بکرل بر کیلوگرم Bq/Kg)
موقعیت جغرافیایی
زمان نمونه برداری
نوع نمونه
Be-7
K-40
Nˊ156/44 ˚35
Eˊ209/23 ˚51
3/4/1391
گیاه تر
***
***
گیاه خشک
101×80/6
102×48/1
30/7/1391
گیاه تر
101×48/2
102×01/1
گیاه خشک
101×95/3
102×49/2
جدول 4-12- غلظت عناصر رادیواکتیو یافت شده در نمونه های ایستگاه شمارۀ 5 (بکرل بر کیلوگرم Bq/Kg)
موقعیت جغرافیایی
زمان نمونه برداری
نوع نمونه
Be-7
K-40
Nˊ175/44 ˚35
Eˊ428/23 ˚51
3/4/1391
گیاه تر
***
***
گیاه خشک
***
***
30/7/1391
گیاه تر
101×12/2
102×14/1
گیاه خشک
101×47/3
102×85/1
جدول 4-13- غلظت عناصر رادیواکتیو یافت شده در نمونه های ایستگاه شمارۀ 6 (بکرل بر کیلوگرم Bq/Kg)
موقعیت جغرافیایی
زمان نمونه برداری
نوع نمونه
Be-7
K-40
Nˊ276/44 ˚35
Eˊ500/23 ˚51
3/4/1391
گیاه تر
***
***
گیاه خشک
101×60/6
102×30/2
30/7/1391
گیاه تر
101×97/2
101×32/8
گیاه خشک
101×10/4
102×49/1
در جداول بالا علامت *** بیانگر این مطلب می باشد که نمونه برداری یا آنالیز صورت نگرفته است.
فصل پنجم
• بحث و نتیجه گیری
– شبیه سازی دز مؤثر فردی جذب شده توسط انسان
– زیست رد یابی عناصر پرتوزای انسان ساخت در برگ درخت کاج
– نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از دو روش متفاوت (اما مکمل و همراستا)، آلودگی احتمالی راکتور تحقیقاتی تهران مورد بررسی قرار گیرد. روش اول از شبیه سازی نحوه انتشار آلودگی از منبع آلاینده بهره جسته، این در حالی است که روش دوم به آنالیز مقصد و جذب کنندۀ آلودگی یعنی برگ درخت کاج تهران می پردازد.
5-1- شبیه سازی دز مؤثر فردی دریافت شده توسط انسان:
بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پرتو58 و آژانس بین المللی انرژی اتمی، میزان دز مؤثر فردی دریافت شده برای عموم مردم (ساکن در اطراف تأسیسات هسته ای) 1 میلی سیورت در سال (ICRP, 1991 ؛ ICRP, 2007) و نرم ملی آن برای جمعیت ساکن در اطرف نیروگاه بوشهر، 1/0 میلی سیورت در سال تعیین گردیده است (Atomic Energy Organization of Iran, 2008). همانطور که در فصل چهار نیز ذکر گردید بیشترین میزان دز دریافتی 14-10×3/1 میکرو سیورت در فاصله 300 متری از راکتور و در جهات 150 و 180 درجه بوده که این میزان بسیار پایینتر از نرم ملی و بین المللی است و بیانگر ایمن بودن راکتور برای ساکنین پیرامون آن در شرایط کارکرد نرمال می باشد. نتایج تحقیقات صورت گرفته در سال های 2008 و 2011 بر خروجی دودکش راکتور تحقیقاتی تهران نشان میدهد که دز مؤثر دریافتی ناشی از خروجی دودکش به ترتیب برابر 5/0 میلی رم (005/0 میلی سیورت) و 000024/0 میلی سیورت است (Sadeghi and Sadrnia, 2011 ؛ Atomic Energy Organization of Iran, 2008). نتایج به دست آمده در این پژوهش بسیار پایینتر از مطالعات گذشته بوده که این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از این دلایل که قطعاً در نتایج تأثیر گذار بوده، تعویض سیستم فیلتراسیون دودکش راکتور در نیمه دوم سال 1390 می باشد. در مقام