منبع پایان نامه با موضوع نرم افزار، تعهد عاطفی، همبستگی پیرسون

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ندازه گیري:
-1 پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی
59
-2 پرسشنامه تعهد سازمانی
-6-3 شیوه اجراي پژوهش
روش جمع آوري داده ها در اين پژوهش به اين صورت بود كه پهس از انتخهاب افهراد ، پرسشهنامه هايی كه در اختیهار آنهها قهرار داده شهد و شهیوه تکمیهل پرسشهنامه بهه صهورت انفهرادي بهوده و
پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانی به طهور همزمهان بهر روي افهراد نمونه اجرا شد و براي اينکه رابطه بین رفتار شهروندي سهازمانی بها ابعهاد مختلهف تعههد سهازمانی كاركنان مشخص شد و از روش آماري تحلیل رگرسیون استفاده شد.
-7-3 روش تجزيه وتحلیل اطالعات:
روش تجزيه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده كه در روش توصیفی ، اطالعات و داده هاي خام با استفاده از روش هاي معین طبقه بنهدي شهده و بهه صهورت جهداول و نمودارهاي آماري ابتدا از تك تك آزمودنی ها حاصل شده است .
60
در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنی ها در مورد هر يك از ابعاد پرداخته می شود . جهت انجام اين كار از بر اساس نرم افزار SPSS آزمون ضري همبستگی پیرسون و ضري رگرسیون چند گانه استفاده شده كه هم وجود ارتباط و ههم شهدت و جهت ارتباط را به خوبی نشان می دهد .
61
فصل چهارم
تجزيه و تحلیل داده ها
62
– 1 -4 مقدمه
براي آماده نمودن اطالعات براي تجزيه و تحلیل می بايد آنها را طبقه بندي نمهود. ايهن كهار بهراي تحقیقات كمی با مشکل كمتري مواجه است زيرا در هنگام طراحی روش گردآوري اطالعات معموال سواالت به گونه اي تنظیم می شود كه طبقه بندي داده ها نیز در داخل آن در نظر گرفته می شود. اما در تحقیقات كیفی اين امر بواسطه كیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتري انجام می شود. به هر روي قبل از تجزيه و تحلیل اطالعات بايد كار دسته بندي، گروه بندي يا طبقهه بنهدي آنهها انجهام شود.
داده هاي جمع آوري شده می تواند به صورت دستی يا به رايانه اي تجزيه و تحلیل شوند. چنانچه حجم اطالعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزيه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشهت. امهروزه تقربیا در همه موارد اين امر با استفاده از رايانه و برنامه هاي مختلف تجزيه و تحلیل آماري انجهام می پذيرد. اصلی ترين نرم افزار آماري مورد اسهتفاده در گهروه ههاي آموزشهی اجتمهاعی، پزشهکی، پیراپزشکی و توانبخشی نرم افزار Spssمهی باشهد.دو دسهته پهردازش اصهلی بهه طهور عمهده در تحقیقات مختلف بر روي داده ها انجام می شود. براي اينکهار از آمهار توصهیفی و آمهار اسهتنباطی استفاده می گردد. در آمار توصیفی كه معموال به توصیف داده ها می پردازد از شاخص هاي تمايل مركزي و شاخص هاي پراكندگی براي بیان داده هاي جمع آوري شهده اسهتفاده مهی شهود. بهراي نمايش و نشان دادن نتايج كار معموال از جداول توزيع فراوانی – بهر اسهاس تعهداد مهوارد مطلهق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار هاي مختلف هیسهتوگرام ، سهتونی يها دايهره اي اسهتفاده مهی شهود. همچنین در اين زمینه استفاده از شاخص هاي پراكندگی مانند واريانس، انحهراف معیهار ، انحهراف استاندارد و… نیز قابل ذكر است.در آمار استنباطی به آزمون فرضیه هاي مهورد بررسهی در تحقیهق پرداخته می شود. آزمون ها ي مختلفی همچون كاي اسهکوئر، تهی- دانشهجوئی، رگرسهیون، آنهالیز واريانس و… در اين زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.در اين فصل ابتدا به تحلیل توصهیفی سهؤاالت عمومی تحقیق )شامل جنس، سطح تحصیالت و سابقه خدمت( همراه با جداول و نمودارها پرداخته
63
می شود. سپس به تحلیل استنباطی داده ها براي تك تك فرضیات تحقیق براسهاس نتهايج حاصهله همراه با استدالل و جداول پرداخته می شود.
) 2-4 آمار توصیفي
-1-2-4 جنس
اين پرسشنامه در میان دو جنس زن و مرد توزيع شده است . با توجه به نتايج بدست آمده، تعداد پاسخگويان مرد با 56/2 درصد بیشترين تعداد پاسخگويان را تشکیل می دهد. جدول و نمودار 1-4
جدول شماره -1-4 فراوانی و درصد فراوانی جنسيت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن
35
43/8
مرد
45
56/2
جمع
80
100
نمودار -1-4 نمودار درصد فراوانی جنسيت پاسخگويان
64
-2-2-4 تحصيالت
با توجه به نتايج بدست آمده، بیشترين پاسخگويان ) 91/2 درصد ( داراي مدرك لیسانس بوده
اند )جدول و نمودار .)2-4
جدول شماره -2 -4 فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصيالت
مدرك تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
لیسانس
73
91/2
فوق لیسانس و باالتر
7
8/8
جمع
80
100
نمودار -2-4 نمودار درصد فراوانی سطح تحصيالت پاسخگويان
65
-3-2-4 سابقه خدمت
با توجه به نتايج بدست آمده بیشترين پاسخگويان 42/5( درصد( داراي سابقه 15 تا 25 سال می باشند. جدول و نمودار 3-4
جدول شماره -3-4 فراوانی و درصد فراوانی سابقه كاري
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
1 تا 5 سال
13
16/2
5 تا 15 سال
24
30
15 تا 25 سال
34
42/5
25 سال و باالتر
9
11/2
جمع
80
100
نمودار -3 -4 نمودار درصد فراوانی سابقه كاري
66
)3-4 آمار استنباطي
در اين بخش توسط نرم افزار SPSS اول نمره ههر كهدام از ابعهاد تعههد سهازمانی محاسهبه و سپس نمره ي رفتار شهروندي محاسبه شده است.
حال به شرح تجزيه و تحلیل هر كدام از فرضیات تحقیق می پردازيم. بهه منظهور بررسهی ههر كدام از فرضیات تحقیق از آزمون ضري همبستگی پیرسون استفاده شده است.
سؤال -1 آيا بین رفتار شهروندي و تعهد عاطفی رابطه معنی داري وجود دارد؟ نتايج در جدول زير آورده شده است
جدول -4-4 نتايج حاصل از آزمون همبستگی بين رفتار شهروندي و تعهد عاطفی
ضري همبستگی
سطع معنی داري((p
-0/002
0/99
با توجه به جدول فوق، چون مقدار ضري همبستگی مشاهده شده در سطح بزرگتر از 0/05(0/05
)P معنیدار نمی باشد پس می توان گفت كه بین «رفتار شههروندي» و «تعههد عهاطفی» رابطهه معنی دار وجود ندارد. به عبارت ديگر فرضیه فوق پذيرفته نمی شود.
67
سؤال -2 آيا بین رفتار شهروندي و تعهد مداوم رابطه معنی داري وجود دارد؟ نتايج در جدول زير آورده شده است
جدول -5-4 نتايج حاصل از آزمون همبستگی بين رفتار شهروندي و تعهد مداوم
ضري همبستگی
سطع معنی داري((p
0/039
0/733
با توجه به جدول فوق، چون مقدار ضري همبستگی مشاهده شده در سطح بزرگتر از 0/05(0/05
)P معنیدار نمی باشد پس می توان گفت كه بین «رفتهار شههروندي» و «تعههد مهداوم» رابطهه معنی دار وجود ندارد. به عبارت ديگر فرضیه فوق پذيرفته نمی شود.
سؤال -3 آيا بین رفتار شهروندي و تعهد هنجاري رابطه معناداري وجود دارد؟ نتايج در جدول زير آورده شده است
جدول -6-4 نتايج حاصل از آزمون همبستگی بين رفتار شهروندي و تعهد هنجاري
ضري همبستگی
سطع معنی داري((p
-3
0/008
با توجه بهه جهدول فهوق، چهون مقهدار ضهري همبسهتگی مشهاهده شهده در سهطح كهوچکتر از )P 0/05( 0/05 معنیدار می باشد پس می تهوان گفهت كهه بهین «رفتهار شههروندي» و «تعههد هنجاري» رابطه معنی دار وجود دارد. به عبارت ديگر فرضیه فوق پذيرفته می شود.
68
فصل پنجم
نتیجهگیري و پیشنهادها
69
-1-5 مقدمه
در اين فصل ما به بررسی يافته هاي تحقیق می پردازيم .اگر چه نتايج كلی تحقیق در فصل قبل در يافته هاي توصیفی به آن اشاره شد اما بررسی دقیق تر و مختصر تر ايجاب میکند به نتايج هر يهك از ا بعا د توانمند سازي اشاره شود به هر جهت در زير مختصري از نتايج كلی ارايه مهی شوداصهوالً. هدف از هر تحقیقی دسترسی به نتايجی است كه اين نتايج منجر به روشهن شهدن حقهايقی بهراي محقق می گردد با روشن شدن حقايق به رد يا اثبات سؤاالت خود پرداخته تا ديگران بتواننهد از آن بهره بگیرند . در پژوهش حاضر آزمون 3 فرضیه مد نظر بوده است كهه بها جمهع آوري اطالعهات از طريق پرسشنامه و مصاحبه به نتايجی دست يافتهه ايهم كهه در صهفحات بعهد ذكهر خواههد شهد . همانطوري كه مشاهده شد در فصل چهارم تحقیق هر كدام از فرضیات مورد بررسی قرار گرفته و در اين فصل ابتدا به يافته هاي حاصل از تحقیق اشاره و سپس در مورد آنهها بحه گرديهده اسهت. در ادامه نتیجه گیري و سرانجام براساس تحقیق به عمل آمده به محدوديت ها و پیشنهاداتی در حهد توان ارايه می گردد .
-2-5 نتیجه گیري و پیشنهاد
با توجه به نتايج تحقیق پیشنهاداتی به شرح زير ارائه می شود:
-1-2-5 نتايج فرضیه اصلی تحقیق نشان می دههد كهه بهین تعههد سهازمانی كاركنهان ورفتهار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی كاركنان افزايش يابد، تأثیر بیشتري بر رفتار شهروندي داشته و باع ارتقا رفتار شهروندي می شود كهه در مجمهوع باعه افزايش اثربخشی وكارايی فعالیتهاي سازمان می شود.نیروي انسانی وفادار ، سهازگار بها اههداف و ارزشهاي سازمانی و متمايل به حف عضويت سازمانی كه حاضهر اسهت فراتهر از وظهايف مقهرر ، فعالیت كند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد.
70
وجود چنین نیرويی در سازمان توأم با باالرفتن سطوح عملکرد و پايین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت كاركنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناس جلوه داده زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می كند. لذا اين نتهايج نشهانگر آن اسهت كهه مهديران سهازمان بايهد بها راهکارهاي پیشنهادي سعی نمايند كه بتوانند میزان تعههد سهازمانی كاركنهان را افهزايش دهنهد
.مديران می توانند با توانمند ساختن كاركنان ، استخدام افهراد اليهق و برقهراري نظهام شايسهته ساالري ، ايجاد امنیت شغلی براي كاركنان ، سهیم كردن كاركنان در امر تصمیم گیري وكمك به كاركنان در توسعه توانايی ها و رسیدن به قابلیت ها در افزايش و ارتقا تعهد سهازمانی كاركنهان نقش بسزايی داشته باشند .
-2-2-5 فرضيه جزئی اول: آيا بين رفتار شهروندي و تعهد عاطفی رابطه معناداري وجود
دارد؟
نتايج تحقیق نشان میدهد كه بین میزان استفاده از بين رفتار شهروندي و تعههد عهاطفی از طريهق ضري همبستگی پیرسون رابطه ي مثبت و معنی دار وجود دارد.
با توجه به سطح معنی داري به دست آمده )0/99(، كه از سطح 0,05 كوچکتراست، فرض تحقیهق در سطح 0,05 قبول می شود. بنابراين با احتمال 95 درصد بیان می كنیم كه بین رفتار شهروندي و تعهد عاطفی ، رابطه معنی داري وجود دارد. در خصوص تفسیر نتیجه بدست آمده، بها توجهه بهه اينکه مقدار ضري همبستگی -0/002 می باشد می توان گفت كه رفتار شهروندي با تعهد عهاطفی رابطه مستقیم وجود دارد اين بدان معناست كه عدم